ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดย

 สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
ในสถานประกอบการ ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้
มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ คือ ให้การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค
และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้ง
ให้การสนับสนุนโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ ไปถึง
การสนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจาก
การทำงานแล้วถึง 114 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 107 แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง

ในกรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้าบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจาก
การทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น นายจ้างต้องยื่นแจ้งแบบการประสบอันตราย (กท.16) ที่
สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่ประจำทำงาน เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิก
โรคจากการทำงาน หรือติดต่อคลินิกฯ โดยตรง ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยตรงในสถานพยาบาล
ที่ตนเองเลือกไว้และสถานพยาบาลนั้นมีคลินิกโรคจากการทำงาน ทั้งนี้ให้ติดต่อที่คลินิกประกันสังคม เพื่อตรวจ
วินิจฉัยคัดกรองเบื้องต้น หากแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัย สงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งลูกจ้าง
ไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการทำงาน

กรณีลูกจ้าง เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย หากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วย
จากการทำงาน นายจ้างต้องยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน เพื่อให้
โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทน จากสำนักงานประกันสังคม
โดยตรงแต่หากผลการตรวจลูกจ้างไม่เจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย
เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้ว

สามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ด้วยตนเองที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ทั่วประเทศ หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


 


FaLang translation system by Faboba