วิธีแจ้งรับเงินทดแทน เมื่อทุพพลภาพจากการทำงาน

โดย

 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จนทำให้ทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้าง
รายเดือน เป็นระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตลอดชีวิต

โดยการประเมินการสูญเสียอวัยวะ ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษาและอวัยวะคงที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย ซึ่งกรณีทุพพลภาพเนื่องจาก
การทำงาน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการรักษาสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการประเมินการเป็นผู้ทุพพลภาพ ได้ที่สำนักงานประกันสัง
กรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขาที่นายจ้างมีภูมิลำเนาหรือลูกจ้างประจำทำงานอยู่

การแจ้งรับเงินทดแทน ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย หรือลูกจ้างจะยื่นด้วยตัวเองก็ได้ ผ่านแบบ
แจ้งการประสบอันตราย (กท.16) ภายใน 180 วัน ส่วนถ้าการเจ็บป่วยเกิดหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้ยื่นคำร้อง
ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

บุคคลที่ได้รับสิทธิ เมื่อทุพพลภาพจากการทำงาน
1. ลูกจ้างในสถานประกอบการเอกชน ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
2. ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการของส่วนราชการ
3. ลูกจ้างในองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจทุกประเภท
4. ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีการจ้างงานในประเทศ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
หรือโทร.1506 พร้อมให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 


FaLang translation system by Faboba