วิธีจัดการกับพนักงานที่หน้างาน...อย่างมืออาชีพ

โดย

 


บทความนี้ขอพาคุณผู้อ่านมาเรียนรู้วิธีจัดการกับพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ โดยเบื้องต้นเราต้องแยกพนักงาน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. พนักงานไม่รู้ ไม่เข้าใจ 2. พนักงานรู้ แต่ประมาท ลืม หรือไม่ใส่ใจในงานอย่าง
เพียงพอ
และ 3. พนักงานที่เจตนาทำผิด เมื่อเราแยกพนักงานแต่ละคนออกเป็นกลุ่มๆ ตามการปฏิบัติงานแล้ว
ขั้นตอนต่อไป คือ วิธีการจัดการกับพนักงานแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี ดังนี้ 

1. พนักงานไม่รู้ ไม่เข้าใจ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่เกิน 4 เดือน หรือพนักงานที่เพิ่งย้าย
จากแผนกอื่น โอกาสที่พนักงานกลุ่มนี้จะปฏิบัติงานผิดพลาดมีสูง อาจเพราะได้รับความรู้ไม่เพียงพอ หรือยังขาด
ประสบการณ์และทักษะ 
สำหรับแนวทางจัดการกับพนักงานกลุ่มนี้ คือ ให้ความรู้โดยการอบรม ให้เอกสารหรือคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน
ให้เขาได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ ต้องมีการทดสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานด้วย
และถ้าจะดีมากๆ คือ พวกเราต้องจัดพี่เลี้ยงคอยประกบในช่วง 2 เดือนแรก 

2. พนักงานรู้ แต่ประมาท ลืม หรือไม่ใส่ใจในงานอย่างเพียงพอ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น หัวหน้าไว้ใจมาก
เกินไปทำให้ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ปริมาณมากกว่าความสามารถของตนเองที่จะทำได้ จึงทำให้เกิด
ความรีบเร่ง คิดเรื่องปัญหาส่วนตัว ขณะที่ปฏิบัติงาน ทำให้ใจลอย ทำงานนานๆ แล้วขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ
โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ เป็นประจำ หรือพนักงานคิดว่าตนเองมีความคิด
ที่ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงอยากจะทำตามความคิดของตนเอง ทั้งที่จริงๆ แล้วเราต้องศึกษาผลกระทบต่างๆ
ก่อนที่จะทำ แต่พนักงานกลับทำโดยพละการ เป็นต้น 
สำหรับแนวทางในการจัดการกับพนักงานกลุ่มนี้ ต้องเข้าไปแก้ไขให้ตรงตามแต่ละสาเหตุ เช่น หมั่นเข้าไปพูดคุย
และทำการมอบหมายงาน ต้องควบคุมการปฏิบัติงานของพวกเขาอย่างใกล้ชิดมากกว่าพนักงานปกติ ต้องประเมิน
ผลงานอย่างเหมาะสม และถ้าหากเราหาเพื่อนที่เขาสนิทคอยประกบเขาขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้เขาได้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จะดีมาก หากเขาทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม และแจ้งให้พนักงานทราบ 

3.พนักงานที่เจตนาทำผิด สาเหตุที่พนักงานกลุ่มนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไม่พอใจในงาน
ไม่พอใจหัวหน้า ไม่พอใจเพื่อนร่วมงาน ไม่พอใจบริษัท เป็นต้น 
สำหรับแนวทางการจัดการกับปัญหานี้ คือ เบื้องต้นเราต้องหมั่นเข้าไปพูดคุยกับพนักงานบ่อยๆ เพื่อสังเกตความคิด
ว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และบริษัท ถ้าทัศนคติเขาเริ่มจะไปทางลบ คือ รู้สึก
ไม่ชอบ เกลียด ไม่พอใจ เราก็ต้องรีบพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติให้กลับมาดีขึ้น อย่าปล่อยให้พวกเขาคิดลบ หรือมี
ความรู้สึกไม่ดีต่อไปเรื่อยๆ เพราะนั่นอาจเป็นเหมือระเบิดเวลาที่รอวันระเบิด จนทำให้เกิดความเสียหายก็เป็นได้ 
แต่ถ้าวันนั้นมาถึง เมื่อเราจับได้มั่น มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าพนักงานคนนั้นเจตนาทำผิด ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้น
เราก็ต้องปฏิบัติตาม 3 กฎ กฎแรก คือ ระเบียบของบริษัท กฎที่สอง คือ กฎหมายแรงงาน และกฎข้อที่สาม คือ
กฎหมายบ้านเมือง 


  บางส่วนจากบทความ  “วิธีจัดการกับพนักงานที่หน้างาน...อย่างมืออาชีพ” 
  อ่านบทความเต็มได้ใน... วารสาร HR Society magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 202 เดือนตุลาคม 2562PSYCHOLOGY : The Effective Management : ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  
วารสาร : HR Society Magazine ตุลาคม 2562


FaLang translation system by Faboba