OKR เครื่องมือวัดและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

โดย

 OKR (Objective & Key result) คือ วิธีตั้งเป้าหมายของทุกๆ คน ให้มีความสอดคล้องกันทั้งหมด เพื่อนำไปสู่
เป้าหมายสูงสุดขององค์กร ซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่พูดถึงมากในเมืองไทย

OKR เป็น Goal-Driven Management คือ เป็นตัวช่วยผลักดันให้ทุกคนในองค์กร กล้าคิดกล้าทำเป้าหมายใหม่
หรือท้าทายมากขึ้น และเป็นตัวเชื่อมให้ทุกคนในองค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายหนึ่งเดียวกัน ทำให้เห็นภาพชัดเจน
ยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ช่วยให้องค์กรไปถึงจุดนั้นได้เร็วขึ้นหรือไม่ เพราะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน เป็นผู้บริหาร
เป็นฝ่ายปฏิบัติงาน ฝ่ายสนับสนุน ทุกคนเป็นฟันเฟืองสำคัญ ซึ่ง OKR ช่วยทำให้ทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกัน
ทำให้ทุกคนทำงานประสานและเชื่อมโยงกัน แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้เป้าของบริษัทประสบความสำเร็จได้ 

นอกจากนั้น OKR ยังทำให้คนเปลี่ยน Mindset ทำให้คนทำงานรู้สึกว่าตนเองทำงานอย่างมีเป้าหมายไม่ได้ถูก
สั่งงานไปวันๆ เมื่อมีเป้าหมายชัดก็มีตัวตนเพราะงานที่ทำมันสอดคล้องกับคนอื่น ซึ่งพอสอดคล้องกับคนอื่นก็ต้อง
รับผิดชอบและทำออกมาให้ดี เพราะเมื่อกำหนด OKR แล้ว ทุกคนต้องแชร์กันหมด เพื่อความโปร่งใส ให้เห็นว่า
คนนี้ทำงานหลักหรือโฟกัสอะไร และการที่ OKR เปลี่ยน Mindset ก็จะทำให้คนทำงานกล้าที่จะทำอะไรท้าทาย
และยากมากขึ้น

อยากใช้ OKR เริ่มต้นอย่างไรดี
การนำ OKR มาใช้ในองค์กรใหญ่จะค่อนข้างซับซ้อน จึงต้องมีการวางกลยุทธ์ที่จะเริ่มใช้ก่อน ลำดับแรก คือ
ผู้บริหารสูงสุดต้องอยากลองใช้ OKR ถ้าเราจะใช้ OKR แต่ผู้บริหารไม่ได้รู้สึกอยากจะใช้ด้วยก็ยาก เพราะก่อนที่
ทุกคนในองค์กรจะใช้ ตัวผู้บริหารเองต้องทำ OKR ด้วย เนื่องจาก OKR จะต้องเริ่มจากนโยบายระดับสูงของบริษัท
หลังจากนั้นจึงค่อยกระจายลงมาทุกส่วน ทั้งในระดับทีม ระดับบุคคล คือ ตั้งแต่ภาพรวมและย่อยลงมาต้องมี OKR
ทั้งหมด เพื่อทุกคนจะได้มุ่งเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อผู้บริหารตกลงจะใช้ OKR และกำหนดเป้าหมาย
ของบริษัทแล้ว ก็อาจจะมาคุยกับ HR คุยกับ Strategy Team เพื่อที่จะเตรียมใช้ OKR กับส่วนต่างๆ ต่อไป
ถ้าเป็นองค์กรใหญ่มากๆ ควรเริ่มจากหน่วยเล็กๆ ก่อน อาจจะเป็นแผนก เป็นทีมหรือเป็น Project ที่เรา Setup
แล้วนำ OKR ไปใช้ อย่าเพิ่งทำทีเดียวหมดทั้งองค์กร เพราะต้องมีการปรับเปลี่ยน และมีการเปลี่ยนแปลงมาก
จึงต้องค่อยๆ ทำ เพราะ OKR คือเรื่องใหม่กับองค์กร ใหม่กับผู้บริหาร ใหม่กับ HR และพนักงานทุกคน

OKR กับการปรับใช้ในชีวิต
นอกจากตั้งเป้ากับการทำงานแล้ว OKR ยังสามารถนำมาปรับใช้กับเรื่องอื่นๆ ของชีวิตได้อีกด้วย ซึ่งหลายคนนำ
OKR ไปปรับใช้กับเป้าหมายของชีวิต เป็น Personal goal โดยตั้ง OKR คล้ายๆ New Year Resolution ที่ตั้งไว้
ตอนต้นปี แต่ OKR อาจจะดีกว่า New Year Resolution เพราะไม่ได้ตั้งแล้วลืม เพราะต้องมีติดตาม check-in ดู
ความคืบหน้าตลอด และการทำ OKR จะแบ่งย่อยเป็นรายไตรมาส ทำให้เห็นภาพที่ชัดใกล้ตัวมากขึ้น รวมถึงเห็นวิธี
การที่จะไปสู่เป้านั้น สมมติไตรมาสแรกเราทำแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์ค ในไตรมาสที่ 2 เราจะจัดการกับมันอย่างไร
ซึ่งก็คือการพัฒนาให้ดีขึ้น สุดท้ายก็จทำให้เป้าหมายสำเร็จได้

จะเห็นได้ว่า OKR คือ การตั้งเป้าหมายและการวางแผน ว่าเราจะทำอะไรเพื่อไปสู่เป้าหมาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้
กับทุกสิ่งทุกอย่าง  บางส่วนจากบทความ  “OKR เครื่องมือวัดและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” 
  อ่านบทความเต็มได้ใน... วารสาร HR Society magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 202 เดือนตุลาคม 2562Cover Story : กองบรรณาธิการ
วารสาร : HR Society Magazine ตุลาคม 2562


FaLang translation system by Faboba