การอำนวยความสะดวกทางการค้า : การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าของประเทศไทย

โดย

 การพิจารณารายละเอียด ก่อนรับคำร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

 
ก่อนรับคำร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า พนักงานศุลกากรผู้มีหน้าที่พิจารณาจะพิจารณา
รายละเอียดของสินค้าที่ระบุ และตรวจสอบความครบถ้วนของคำร้องพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบ
โดยดำเนินการ ดังนี้

- พนักงานศุลกากรผู้มีหน้าที่พิจารณาจะตรวจสอบว่า ผู้ยื่นคำร้องได้ยื่นคำร้องพร้อมข้อมูลรายละเอียดของสินค้า
เบื้องต้นแล้ว พนักงานศุลกากรจะประทับตรารับคำร้องวันเดือนปี พร้อมลงนามกำกับ ในกรณียื่นคำร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระบบจะออกเลขที่อ้างอิงให้

- เมื่อพนักงานศุลกากรได้พิจารณาว่าเอกสารที่ได้รับครบถ้วน และมีรายละเอียดเบื้องต้นของสินค้าเพียงพอ
ที่จะรับดำเนินการตีความพิกัดอัตราศุลกากรได้ พนักงานศุลกากรจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่ได้รับคำร้องทางโทรศัพท์หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ยื่นคำร้องได้แจ้งไว้ พร้อมออกใบสั่งเก็บ
เงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรให้ผู้ยื่นคำร้องไปชำระค่าธรรมเนียม เมื่อผู้ยื่นคำร้องได้ชำระค่า
ธรรมเนียมและนำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาแสดงต่อพนักงานศุลกากรแล้ว พนักงานศุลกากรจะดำเนิน
การลงทะเบียนรับคำร้องไว้พิจารณา

- กรณีพนักงานศุลกากรเห็นว่าเอกสารที่รับไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอที่จะรับดำเนินการตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรได้ พนักงานศุลกากรจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่รับ
คำร้องทางโทรศัพท์หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ยื่นคำร้องได้แจ้งไว้

- กรณีผู้ยื่นคำร้องต้องยื่นเอกสารและ/หรือข้อมูลรายละเอียดที่พนักงานศุลกากรแจ้งเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นคำร้องส่ง
เอกสารดังกล่าวมายังสำนักพิกัดอัตราศุลกากรหรือในกรณียื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งข้อมูลเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้ผู้ยื่นคำร้องอาจขอขยายเวลายื่นเอกสารเพิ่มเติม
และ/หรือข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมออกไปโดยให้มีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็นและกำหนดเวลาที่
แน่นอน ณ สำนักพิกัดอัตราศุลกากรเมื่อผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนและมีรายละเอียดเบื้องต้นของ
สินค้าเพียงพอที่จะรับดำเนินการตีความพิกัดอัตราศุลกากร พนักงานศุลกากรต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบทาง
โทรศัพท์หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ยื่นคำร้องได้แจ้งไว้ พร้อมออกใบสั่งเก็บเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมศุลกากรให้ผู้ยื่นคำร้องไปชำระค่าธรรมเนียมเมื่อผู้ยื่นคำร้องได้ชำระค่าธรรมเนียมและนำหลักฐาน
การชำระค่าธรรมเนียมมาแสดงต่อพนักงานศุลกากรแล้ว พนักงานศุลกากรจะดำเนินการลงทะเบียนรับคำร้องไว้
พิจารณา 

อย่างไรก็ตามเมื่อพ้นกำหนดเวลาหากผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมและ/หรือให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ประสงค์ที่จะขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
พนักงานศุลกากรจะบันทึกการดำเนินการและแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบต่อไป เมื่อพนักงานศุลกากรลงทะเบียน
รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วในระหว่างการพิจารณาอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหากเห็นว่า
ยังขาดข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นในการตีความพิกัดอัตราศุลกากร โดยจะแจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ


   
      บางส่วนจากบทความ “การอำนวยความสะดวกทางการค้า : การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
      ของประเทศไทย”

      อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน... วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 38 ฉบับที่ 457  เดือนตุลาคม 2562

Tax Talk : Customs Duty : ดร. สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
วารสาร : เอกสารภาษีอากร ตุลาคม 2562FaLang translation system by Faboba