ทิศทางการสื่อสารในองค์กร

โดย

 1. การสื่อสารแบบบนลงล่าง (Downward Communication)

เป็นการสื่อสารจากต่ำแหน่งที่สูงกว่าลงมาตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้แก่ นโยบาย/เป้าหมายองค์กร,กฎระเบียบ,
การให้ข้อมูล ป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม

2 การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน (Upward Communication)
เป็นการสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ข้อคิดเห็น,ข้อเสนอแนะ,ข้อเรียกร้องจากพนักงาน
วัตถุประสงค์ คือเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมและเกิดความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

3. การสื่อสารในแนวนอน (Later or Horizontal Communication)
เป็นการสื่อสารระหว่างเพื่อร่วมงานในหน่วยงานเดี่ยวกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อประสานการทำงาน ให้ข้อมูลการทำงานและเชื่อมความสัมพันธ์อันดี

4.การสื่อสารข้ามสายงาน
เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่คนละหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน,
ความคิดเห็น,การแลกเปลี่ยนความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกันและประสานความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงาน


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ทิศทางการสื่อสารในองค์กร

 


FaLang translation system by Faboba