9 Soft Skills ทักษะสู่ความสำเร็จ

โดย

 1. การเขียนเชิงบรรยาย

การเล่าเรื่องโดยเขียนออกมาอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ทันที

2. ศิลปะการสื่อสาร
การติดต่อและประสานงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความเข้าใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3. การใช้เทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงาน ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. การนำเสนอ
ควรพูดอย่างกระชับ จับใจความสำคัญ และตรงประเด็น กับเนื้อหา

5. การให้คำปรึกษาแนะนำ
รับฟัง ช่วยเหลือ และแนะนำแนวทางเมื่อผู้อื่นเกิดปัญหา

6. การคิดเชิงภาพรวม
ปรับมุมมองให้กว้าง เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันในทุกส่วน จะสามารถวิเคราะห์และพัฒนาการทำงานได้ดีขึ้น

7. การคิดเชิงวิเคราะห์
จำแนกแจกแจงข้อมูลหรือปัญหาออกเป็นประเด็น เพื่อวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

8. การสร้างความมั่นใจในตนเองและทีมงาน
แสดงออกด้วยท่าทางและวิธีการพูด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างกำลังใจ

9. การบริหารเวลาสำหรับทีมงาน
การวางแผน และจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งมอบหมายงานให้เหมาะสมกับพนักงาน


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 9 Soft Skills ทักษะสู่ความสำเร็จ

 


FaLang translation system by Faboba