ไขข้อข้องใจ ภาษี 4 ตัว

โดย

 


หากคุณทำการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นของชนิดพิเศษ
ที่มีกฎหมายกำหนดให้มีการเสียภาษีตามกฎหมายอื่น คุณอาจจะได้เจอกับภาษี 4 ตัว ดังต่อไปนี้
• อากรขาเข้า
• ภาษีสรรพสามิต
• ภาษีเพื่อมหาดไทย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อากรขาเข้า
จัดเก็บต่อเมื่อได้มีการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
หากเป็นกรณีถือเข้ามาเป็นของติดตัวขณะเดินทางเข้าประเทศ
• ของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 20,000 บาท
หากเป็นกรณีส่งผ่านไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
• ของนั้นมีมูลค่าราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยเกินกว่า 1,500 บาท

วิธีการคำนวนอากรขาเข้า 
กรณีถือเข้ามาเป็นของติดตัว กรณีส่งผ่านไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
อากรขาเข้า = ราคาสินค้า x อัตราอากรขาเข้า อากรขาเข้า = ราคา C.I.F x อัตราอากรขาเข้า


สามารถอิงวิธีคำนวนได้จาก https://1th.me/gzPg


ภาษีสรรพสามิต
จัดเก็บภาษีจากการนำเข้าสินค้าและบริการ ดังต่อไปนี้
• รถยนต์
• น้ำมัน
• เครื่องดื่ม
• เรือยอร์ช
• น้ำหอม
• รถจักรยานยนต์
• แบตเตอรี่
• สุรา
• ยาสูบ
• ไพ่
โดยการคำนวณภาษีสรรสามิตขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

การคำนวนภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า กรณีสินค้านำเข้า

( C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษีสรรพสามิต)

1-(1.1x อัตราภาษีสรรพสามิต)
=
ภาษีสรรพสามิต


การคำนวนภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ 
ภาษีสรรพสามิต= ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม) x อัตราภาษีสรรพสามิต
สินค้านำเข้าบางอย่าง ต้องคำนวณสองวิธี และเสียภาษีวิธีที่คำนวณเป็นเงินสูงกว่าภาษีเพื่อมหาดไทย
ภาษีเพื่อมหาดไทยเสียต่อเมื่อเราต้องเสียภาษีสรรพาสามิต

ภาษีเพื่อมหาดไทย = ภาษีสรรพสามิต x อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย (10%)ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใช้หลักการจัดเก็บแบบเดียวกันกับอากรขาเข้า คือ จัดเก็บต่อเมื่อได้มีการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่า
ที่กฎหมายกำหนด
• หากเป็นกรณีถือเข้ามาเป็นของติดตัวขณะเดินทางเข้าประเทศ ของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 20,000 บาท
• หากเป็นกรณีส่งผ่านไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ของนั้นมีมูลค่าราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยเกินกว่า 1,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (ราคา CIF + อากรขาเข้า+ภาษีสรรพสามิต+ภาษีมหาดไทย) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของบางอย่างอาจได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า แต่คุณยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เช่น กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ไอที


• ซื้อน้ำหอมจากต่างประเทศราคา 3,200 บาท 
กรณีนำเข้าประเทศโดยการถือเข้ามาเป็นของติดตัว โดนศุลกากรเรียกตรวจ ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ ?
น้ำหอม ถือเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย จึงต้องเสียทั้งอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต
และภาษีเพื่อมหาดไทย โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

1. อากรขาเข้า

 ราคาสินค้า x อัตราอากรขาเข้า
3,200 x 30% = 960 บาท


2. ภาษีสรรพสามิต

( C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษีสรรพสามิต)

1-(1.1x อัตราภาษีสรรพสามิต)
( 3,800 + 1,140 ) x 8 %

1 - (1.1 x 8 % )
= 395.2

0.91
= 434.28 บาท3. ภาษีเพื่อมหาดไทย

ภาษีสรรพสามิต x อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย (10%)
434.28 x 10 %  = 43.43 บาท


4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ราคา CIF + อากรขาเข้า+ภาษีสรรพสามิต+ภาษีมหาดไทย) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
( 3,800 + 1,140 + 434.28 + 43.43 ) x 7 % = 379.23 บาท


รวมภาษีที่ต้องเสียทั้งสิ้น 960 + 365.71 + 36.57 + 319.36 = 1,681.64 บาท
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ไขข้อข้องใจ ภาษี 4 ตัว

 


FaLang translation system by Faboba