การยื่นแบบภ.ง.ด.51

โดย

 ตัวอย่างแนวทางการพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 67 ตรี

• การจัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้
• ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ครึ่งปีไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่แล้ว เนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี
• บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในรอบบัญชี 6 เดือนหลังของรอบบัญชีที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ ยื่นแบบเพิ่มเติม ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ
ขายทรัพย์สินใน 6 เดือนหลังของรอบบัญชี และมีกำไรจากการขายทรัพย์สิน
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำลง ทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยต่ำลง
• การส่งออกสินค้าไม่แน่นอนทั้งปริมาณและราคา หรือมีการยกเลิกการควบคุมราคา หรือปริมาณสินค้าส่งออก
หรือปริมาณและราคามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ไม่สามารถคาดการณ์ได้
• อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5319
วันที่ : 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเหตุอันสมควรตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 50/2537ฯ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ : บริษัท ก. จำกัด ได้หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเหตุอันสมควรตามคำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 50/2537 เรื่อง แนวทางการพิจารณา "เหตุอันสมควร" กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ว่า ในการพิจารณา "เหตุอันสมควร"
ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537ฯลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ข้อ 1. ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "กรณีบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว
ให้ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร" กรณีดังกล่าวกรมสรรพากรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง "ภาษีที่คำนวณได้"
(รายการที่ 1 ข้อ 4 ของแบบ ภ.ง.ด. 51) กับ "ภาษีที่คำนวณได้" (รายการที่ 2 ข้อ 2 ของแบบ ภ.ง.ด. 50)
มิใช่จาก "ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม" (รายการที่ 1 ข้อ 6 ของแบบ ภ.ง.ด. 51) กับ "ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม" (รายการที่ 2
ข้อ 4 ของแบบ ภ.ง.ด. 50) ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย : กรณีบริษัทฯ ยื่นรายการและชำระภาษีครึ่งปี โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ
25 ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร
บริษัทฯ ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 67 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร
หรือของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือของภาษีที่ชำระขาด แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากบริษัทฯ ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วโดยไม่ต้องคำนึงถึงภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย กรณีถือว่ามีเหตุอันสมควร
ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537ฯ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2537


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : การยื่นแบบภ.ง.ด.51

 


FaLang translation system by Faboba