หัวหน้างานมืออาชีพ สอนงานกันอย่างไร?

โดย

 


1. วางแผนการสอนงาน

การสอนงานให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการวางแผนการสอนที่ดี โดยหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ต้องกำหนด
วัตถุประสงค์และหัวข้อที่จะสอนให้ชัดเจนพร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการสอน เพื่อให้พนักงานสามารถนำไป
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

2. การกำหนดเป้าหมาย
การกำหนดเป้าหมายเป็นการกำหนดขอบเขตในการสอนงาน จะแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้และความสามารถที่
พนักงานควรได้รับจากการสอนงาน โดยขอบเขตการสอนงานจะขึ้นอยู่กับหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
บุคคล ซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน

3. จัดการสอนงานให้เป็นไปตามแผน
การสอนงานให้ตรงตามแผนที่ตั้งไว้นั้น ผู้สอนต้องแน่ชัดว่าข้อมูลที่สอนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามหัวข้อและ
แผนงานที่ตั้งไว้ และต้องสามารถวัดผลได้ เช่น การสร้างกราฟหรือตารางขึ้นเพื่อช่วยวัดผลของการปฎิบัติงาน
ให้ยังคงประสิทธิภาพและไม่ผิดเพี้ยนไปจากแผนที่ตั้งไว้

4. ประเมินผลการสอนงาน
การติดตามประเมินผลเป็นขั้นตอนที่หัวหน้าหรือผู้บังคัญบัญชาควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวบ่งชี้
ถึงผลลัพธ์จากการสอนงานว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่ ซึ่งระยะเวลาของการติดตามประเมินผลจะวัดได้ภายใน
1-2 เดือน หลังจากการปฎิบัติงานจริง หากพนักงานเกิดปัญหาหรืออุปสรรค หัวหน้าสามารถชี้แนะแนวทาง
ความถูกต้องให้กับพนักงานได้


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : หัวหน้างานมืออาชีพ สอนงานกันอย่างไร?

 


FaLang translation system by Faboba