5 สิ่งควร “ซ่อม” ในการสอนงาน

โดย

 

 

คุณเคยประสบปัญหาการสอนงานแล้วไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรหรือไม่ ? หากคุณสำรวจตัวเองแล้วพบว่าปัญหา
อาจเกิดจากปัจจัย 5 ข้อนี้ คุณควรปรับ หรือ “ซ่อม” เพื่อพัฒนาการสอนงานในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น และเห็นผลยิ่งขึ้น
ดังนี้

1. ขาดความรู้ความเข้าใจ
หากผู้สอนงานยังไม่เข้าใจเนื้อหางาน เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสื่อสารออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจ ดังนั้นควรมีการศึกษาเนื้อหา
เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนถ่ายทอดงานให้ผู้อื่น

2. ไม่รู้จังหวะ เวลา
การสอนงานต้องอาศัย จังหวะ และ เวลาที่เหมาะสม ผู้สอนงานควรหาจังหวะที่สะดวกกันทั้งสองฝ่าย เพื่อใช้เวลา
ในการสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขาดทักษะการสื่อสาร
ใช่ว่าทุกคนจะมีทักษะการสื่อสารที่ดี หากคุณรู้ว่าตัวเองไม่ชำนาญในเรื่องนี้ คุณควรหมั่นฝึกฝน และหากลวิธี
การสื่อสารที่เหมาะสมกับตัวเอง และผู้รับสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

4. ขาดการจับประเด็นเนื้อหา
การสอนงานที่ไม่ตรงประเด็น อาจส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนงานควรตั้งจุดประสงค์ และรวมประเด็นเนื้อหา
เพื่อให้การสอนงานกระชับและบรรลุเป้าหมาย

5. ขาดการควบคุมอารมณ์
อารมณ์เป็นสิ่งที่มีผลต่อการทำงาน หากคุณมีความวิตกกังวล หรืออยู่ในสภาวะไม่ปกติ คุณควรฝึกฝนตัวเองให้สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น เพื่อให้การสื่อสาร และตอบข้อสงสัยเป็นไปอย่างราบรื่น


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 5 สิ่งควร “ซ่อม” ในการสอนงาน

 


FaLang translation system by Faboba