ซื้อขายรถยนต์มือสอง แค่โอนลอย...มีความเสี่ยง

โดย

 


โอนลอยคือ? 
โอนลอย คือ การโอนกรรมสิทธิ์ในการซื้อขายอย่างไม่เป็นทางการ หรือยังไม่สมบูรณ์ 100% 
ตัวอย่าง
นาย ก. ตกลงซื้อขายรถให้นาย ข. โดยส่งมอบรถและส่งเอกสารให้นาย ข. เรียบร้อยแล้ว ถือว่านาย ข. เป็น
เจ้าของรถแล้ว  แต่ยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย จนกว่านาย ข. ไปจดทะเบียนรับโอนที่ขนส่ง

เมื่อทำการโอนลอยถือว่ามีการเปลี่ยนเจ้าของหรือยัง
ผู้ซื้อ ถือเป็นเจ้าของรถแล้ว เพราะได้ตกลงซื้อขายกันเรียบร้อย ทุกอย่างจะสมบูรณ์ตามกฎหมายก็เมื่อผู้ซื้อไป
จดทะเบียนรับโอนที่ขนส่ง โดยต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เซ็นชื่อในเอกสาร หากเกิน
กำหนด จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

โอนลอยต้องเตรียมเอกสารอย่างไร
- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ ที่มีชื่อในทะเบียนรถพร้อมเซ็นรับรองสำเนา 1 ชุด
- ใบมอบอำนาจของขนส่ง เจ้าของรถที่มีชื่อในทะเบียนเซ็นมอบอำนาจ 1 ใบ
- เอกสารชุดโอนรถของขนส่ง พร้อมเจ้าของรถในทะเบียนเซ็นในช่องผู้โอน 1 ชุด
- เล่มทะเบียนรถที่ชื่อเจ้าของรถตรงกับผู้โอน

ข้อดี
ผู้ซื้อสามารถไปทำการโอนเปลี่ยนชื่อที่ขนส่งด้วยตนเองได้เลยตามวันเวลาที่สะดวก ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
เซ็นชื่อในเอกสารซื้อขาย

ข้อเสีย
หากผู้ซื้อยังไม่ได้ไปจดทะเบียนที่ขนส่ง แล้วนำรถไปก่อคดี โดนใบสั่ง หรือเกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือ
ผู้ขายเพราะยังถือว่าเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมาย

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ซื้อขายรถยนต์มือสอง แค่โอนลอย...มีความเสี่ยง

 

FaLang translation system by Faboba