มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการ BOI (สำหรับเขตส่งเสริมการลงทุนทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

โดย

 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการ BOI


รับสิทธิประโยชน์เพิ่ม! ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 3 ปี

เงื่อนไข
1. ต้องเป็นกิจการในกลุ่มA1 A2และA3 ยกเว้นกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการ
2. ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ต่างๆรวมกันแล้วไม่เกิน8ปี
3. มีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
4. ต้องยื่นขอเปิดดำเนินการภายในกำหนดเวลาครบเปิดดำเนินการทั้งนี้จะต้องมีสิทธิและประโยชน์การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา31เหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยจะได้
รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนี้เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วน
5. ไม่ขยายเวลาการดำเนินงานในทุกขั้นตอน

* มาตรการสำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่านั้น


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการ BOI

 

FaLang translation system by Faboba