การเสียภาษีของชาวต่างชาติ

โดย

 


เงินได้ของชาวต่างชาติ

หลักแหล่งเงินได้

หน้าที่งานในไทย ดูที่การจ้างแรงงาน บริการส่วนบุคคล หน้าที่ของผู้มีเงินได้ในไทย
กิจการในไทย ผู้มีเงินได้อาจไม่ได้เข้ามาในไทยเลยก็ได้
กิจการของนายจ้างในไทย แม้ผู้มีเงินได้จะปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างประเทศ
ทรัพย์สินในไทย ไม่ว่าเจ้าของจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ

หลักถิ่นที่อยู่
• หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ
• กิจการที่ทำในต่างประเทศ
• ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ (ไม่ว่าเจ้าของทรัพย์สินจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ)

เงื่อนไข
• “ต้อง”นำเงินได้เข้ามาในไทย ในปีภาษีนั้น
• ต้องเป็น “ผู้อยู่” ในประเทศไทย (อยู่ในไทยระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันถึง 180 วัน
“ในปีภาษี” โดยไม่คำนึงว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ)
*หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ต้องเสียภาษี

เงินได้ 40(1) นำเงินได้ที่ได้รับมาคำนวณเพื่อเสียภาษี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91

เงินได้ 40(2)
• เป็น “ผู้อยู่” ในไทย (180วันในปีภาษี) นำเงินได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91
• ไม่ได้เป็นผู้อยู่ในไทย (อยู่ในไทยไม่ถึง 180 วันในปีภาษี) นำเงินได้ที่ได้รับมาคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ตาม ม.50(1)


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : การเสียภาษีของชาวต่างชาติ

 

FaLang translation system by Faboba