ทำความรู้จัก "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15" รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า (ตอนที่ 1)

โดย

 เมื่อมาตรฐานฉบับนี้บังคับใช้ ส่งผลให้มาตรฐานรายงานทางการเงินบางฉบับถูกยกเลิกไป ดังต่อไปนี้
1. TAS 18 รายได้
2. TAS 11 สัญญาก่อสร้าง
3. TSIC 31 รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
4. TFRIC 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
5. TFRIC 15 สัญญาสำหรับการก่อสร้าง
6. TFRIC 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานฉบับนี้ ไม่ได้บังคับใช้กับรายได้ดังต่อไปนี้
1. รายได้ดอกเบี้ยรับ
2. เงินปันผลรับ
3. ค่าเช่า
4. รายได้จากสัญญาประกันภัยของธุรกิจประกันภัย

หัวใจสำคัญของมาตรฐานฉบับนี้ คือหลักการรับรู้รายได้ Five - Step Model การกำหนดเรื่องการรับรู้
รายได้สำหรับรายการทุกรูปแบบในทุกประเภทธุรกิจ โดยใน model จะมี 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
ขั้นที่ 2 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
ขั้นที่ 3 กำหนดราคาของรายการ
ขั้นที่ 4 ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
ขั้นที่ 5 รับรู้รายได้เมื่อ (ขณะที่)กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

ผลกระทบเมื่อมาตรฐานฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กิจการสามารถเลือกปรับผลกระทบได้ 2 วิธี
1. ปรับย้อนหลังงบการเงินที่นำมาเปรียบเทียบ หรือ
2. ปรับย้อนหลังแบบผลกระทบในอดีตให้ปรับกับกำไรสะสมต้นงวด


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ทำความรู้จัก "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15" รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า (ตอนที่ 1)

 

FaLang translation system by Faboba