นักบัญชีบริหารยุคใหม่กับการบริหารต้นทุน

โดย

 


ต้นทุนที่มีส่วนสำคัญกับการตัดสินใจ


ต้นทุนคงที่

ต้นทุนผันแปร

ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสด


ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการบริหารต้นทุนที่แสดงให้เห็นว่าการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ
• อัตราการลดลงของค่าใช้จ่าย
• อัตราส่วนต้นทุนสินค้าต่อยอดขาย
• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายอัตราส่วนกำไรขั้นต้น
• อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน
• อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
• อัตราส่วนกำไรก่อนภาษี
• อัตราส่วนกำไรสุทธิ

นอกเหนือจากข้อมูลที่แสดงอยุ่ในรายงานทางการเงิน นักบัญชีบริหารจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยต่างๆ
ประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม เช่น
• ประเภทของธุรกิจ
• พันธมิตรทางการค้า
• การจัดจ้างภายนอก
• ส่วนแบ่งการตลาด
• อัตราการเติบโตของตลาด
• อำนาจการต่อรอง
• สินค้าทดแทน
• แรงงานทดแทนเกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : นักบัญชีบริหารยุคใหม่กับการบริหารต้นทุน

 

FaLang translation system by Faboba