ขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงิน

โดย

 


1. การวิเคราะห์รายการ
จะวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นไว้ในใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายที่จัดทำขึ้น ซึ่งใบสำคัญเหล่านี้อาจจะมีเอกสารภายในหรือ
เอกสารภายนอกอื่น ๆ แนบเป็นหลักฐาน


2. การบันทึกรายการลงในสมุดรายวัน
สมุดขั้นต้นที่ใช้คือ สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย


3. การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทรูปตัวที หรือ แบบ 3 ช่อง


4. การจัดทำงบทดลองก่อนรายการปรับปรุง
หายอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีมาจัดทำ


5. การทำรายการปรับปรุง
จัดทำรายการปรับปรุงโดยใช้สมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
และจะจัดทำงบทดลองหลังรายการปรับปรุง


6. การจัดทำรายงานทางการเงิน
จัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล รวมทั้งระบบรายงานที่ต้องการอื่นๆ


7. การปิดบัญชีและการหายอดยกไป
เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงิน
FaLang translation system by Faboba