เจาะลึกหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสและขึ้นเงินเดือนประจำปี (31 ต.ค. 60)

โดย

 

201704 650 25

เจาะลึกหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสและขึ้นเงินเดือนประจำปี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


   • TREND การจ่ายโบนัสและค่าตอบแทนในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
   • จ่ายผลตอบแทนอย่างไร? ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเป็นธรรม
   • หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดีจำเป็นหรือไม่ที่ต้องจ่ายโบนัสพนักงาน
   • วิเคราะห์ “โครงสร้างเงินเดือน” ให้สัมพันธ์กับการจ่ายโบนัสและค่าตอบแทน
   • กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

   วิทยากรโดย อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

   หัวข้อสัมมนา

   1. หลักและแนวคิดการบริหารค่าตอบแทนเงินเดือนค่าจ้าง
   1.1. นโยบายหลักการจ่ายค่าตอบแทน
   1.2. ความสำคัญของการจ่ายค่าตอบแทน
   1.3. วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน

   2. การบริหารค่าตอบแทน เครื่องมือในการบริหารจัดการ
   2.1. การจ่ายค่าตอบแทน (ทางตรง, ทางอ้อม)
   2.2. หลักการบริหารค่าตอบแทน
   2.3. การสำรวจโครงสร้างค่าจ้างประจำปี Compensation Survey

   3. การกำหนดงบประมาณการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือนฯ
   3.1. หลักเกณฑ์ในการกำหนดงบประมาณการจ่ายเงิน

   4. รูปแบบ/วิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
   4.1. รูปแบบและข้อดีข้อเสีย การจ่ายโบนัส
   • จ่ายเท่ากันทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข
   • จ่ายตามผลการปฏิบัติงาน
   • จ่ายแบบผสมทั้งเท่ากันทุกคนและตามผลงาน
   4.2. รูปแบบและข้อดีข้อเสีย การปรับเงินเดือนประจำปี
   • แบบอัตราคงที่
   • แบบขั้น อิงจำนวณขั้นเป็นเกณฑ์
   • แบบเป็นอัตราร้อยละอิงกับฐานเงินเดือน
   • แบบเป็นอัตราร้อยละอิงกับค่ากลางของโครงสร้างเงินเดือน

   5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปีให้เกิดความเป็นธรรม
   5.1. เทคนิคในการเชื่อมโยงผลงานของพนักงานสู่การจ่ายโบนัสและค่าตอบแทน
   5.2. ข้อมูลและสถิติที่ต้องนำมาพิจารณาในการคำนวณโบนัส
   5.3. ความถี่ของการจ่ายโบนัสควรเป็นอย่างไร
   5.4. การเหมาจ่ายโบนัสในอัตราตายตัวมีผลดีผลเสียอย่างไร

   6. ปัญหาและข้อควรระวังในการพิจารณาโบนัสที่ผิดพลาดและไม่เป็นธรรม

   7. แนวโน้มการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือนปี 2017

   8. กรณีศึกษา : การนำเสนอของบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

   9. แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


กำหนดการอบรม


อังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)

3,959 บาท
(รวม Vat)

บุคคลทั่วไป
4,708 บาท (รวม Vat) จองอบรมหลักสูตรนี้ »
 
 
 

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba