รายจ่ายของกิจการจากการซื้อทรัพย์สินใหม่ทุกประเภทและปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน (31 ต.ค. 60)

โดย

 รายจ่ายของกิจการจากการซื้อทรัพย์สินใหม่ทุกประเภท
และปัญหาการหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอทรัพย์สิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  อื่นๆ 6ชม.
ผู้สอบบัญชี  อื่นๆ 6ชม.

 

  • การปรับปรุงค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทางบัญชีให้เป็นทางภาษี
  • เทียบความแตกต่างการใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ปี 2559 กับ 2560
  • ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมาย
  • การซื้อทรัพย์สินใหม่แบบเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่งใครได้สิทธิประโยช์ทางภาษีผู้ซื้อหรือผู้ขาย

  วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

  1. Update หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมายล่าสุด หัวข้อสัมมนา
  • ซื้อทรัพย์สินใหม่ที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า
  • ซื้อทรัพย์สินใหม่ที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ 1 เท่า
  • ซื้อทรัพย์สินใหม่ที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ 0.5 เท่า
  • คำว่าไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน หมายความรวมถึง “การทดลองใช้” “ทดสอบ”หรือไม่
  • คำว่า “สภาพพร้อมใช้การตามความประสงค์” สรรพากรตีความอย่างไร
  • ความแตกต่างของการซื้อ “เครื่องจักร” ของปี 2559 กับ 2560
  • ทรัพย์สินใหม่ที่ได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้คร่อมระหว่างปีภาษีจะใช้สิทธิปีใด
  * ปี 2559 1 เท่า 0.5 เท่า * ปี 2560 0.5 เท่า

  2. ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมาย
  • เครื่องจักรที่ซื้อเป็นไปตามความหมายของสรรพากรหรือไม่ เครื่องจักรที่ซื้อปี 2559 กับ ปี2560 ได้สิทธิต่างกันอย่างไร
  • การก่อสร้าง ต่อเติมอาคารถาวร ต้องใช้เอกสารอะไรบางประกอบการใช้สิทธิประโยชน์

  3. การซื้อทรัพย์สินใหม่แบบเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง ใครได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ซื้อหรือผู้ขาย
  • ผู้ซื้ออยากใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องทำอย่างไร

  4. เมื่อซื้อทรัพย์สินใหม่จะบันทึกบัญชีอย่างไร
  • ลงรายจ่ายได้ตามจริง 
  • ลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น 1 เท่า 0.5 เท่า
  • ลงรายจ่ายได้น้อยกว่าที่จ่ายจริง 
  • บวกกลับทั้งจำนวน

  5. หลักเกณฑ์และวิธีการการใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไร
  • ทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี สรรพากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร

  6. หลักการพิจารณาความแตกต่างระหว่างการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทำให้ดีขึ้น VS การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม

  7. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีซื้อทรัพย์สินแล้วสามารถหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาและลงเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นตามกฎหมายล่าสุด
  • เครื่องจักร 
  • ส่วนประกอบ 
  • อุปกรณ์ 
  • เครื่องมือ 
  • เครื่องใช้
  • เครื่องตกแต่ง
  • เฟอร์นิเจอร์ 
  • ยานพาหนะ 
  • อาคารถาวร 
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  8. การซื้อทรัพย์สินใหม่ของกิจการมีหลักเกณฑ์ในการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาอย่างไร

  9. เทคนิคการเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่เหมาะสมเพื่อหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สินจากการซื้อทรัพย์สินใหม่

 10.การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอของทรัพย์สินได้เพิ่มมากขึ้นจากหลักเกณฑ์ของสรรพากรแล้วสามารถใช้สิทธิประโยชน์ลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม่

 11.รวมปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สินจากการซื้อทรัพย์สินใหม่
 • ถมดินเพื่อสร้างอาคารในที่ดินที่เช่า
 • สร้างอาคารบนที่ดินที่เช่าแล้วยกอาคารให้กับเจ้าของทันที/ยกให้เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
 • ต่อเติมอาคารที่เช่า โดยมีสัญญาว่ากรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าของอาคารทันที
 • ทรัพย์สินก่อสร้างไม่เสร็จ/ก่อสร้างเสร็จและใช้ได้บางส่วน
 • การคิดค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 * กรณีแยกค่าซอฟต์แวร์ออกจากคอมพิวเตอร์ * กรณีไม่ได้แยกค่าซอฟต์แวร์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์จะหักค่าเสื่อมอย่างไร * ค่า Upgrade โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้องหักค่าเสื่อมหรือลงรายจ่าย
 • ปัญหาการคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
 • ปัญหาการหักค่าเสื่อม อาคารของตนเองและอาคารที่เช่ามาเพื่อประกอบกิจการทางบัญชีต้องบันทึกค่าเสื่อมอย่างไร
 * ทาสีอาคาร, ปูกระเบื้อง , กั้นห้อง, ปรับภูมิทัศน์ * อาคารยังอยู่ระหว่างการตกแต่ง * อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ชิ้นเล็ก มูลค่าหลักร้อยต้องหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรออย่างไร จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

 12 เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อสรรพากรตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามกฎหมาย

 13. การปรับปรุงค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทางบัญชีให้เป็นทางภาษี

 14. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนท้าย


กำหนดการอบรม


อังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 น.


Intercontinental Bangkok Hotel

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)

4,280 บาท
(รวม Vat)


 
บุคคลทั่วไป
5,029 บาท (รวม Vat) 


จองอบรมหลักสูตรนี้ »

กำหนดการอบรม


ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 น.


โรงแรมฮอลิเดย์ อิน เชียงใหม่ (จ.เชียงใหม่)

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)

4,280 บาท
(รวม Vat)


 
บุคคลทั่วไป
5,029 บาท (รวม Vat) 


จองอบรมหลักสูตรนี้ »

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba