สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตุตัวเลขทางบัญชี (18 ต.ค. 60)

โดย

 สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตุตัวเลขทางบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  บัญชี 6ชม.
ผู้สอบบัญชี  บัญชี 6 ชม.

 

  การอ่านตัวเลขทางบัญชีที่แสดงผลประกอบการของบริษัทนั้น หากนักบัญชีหรือผู้บริหาร ติดกับดักตัวเลขที่ดูดีอาจทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด เช่น นําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทไม่ได้ดูดีเหมือนกับตัวเลขที่เห็น ทําให้ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากพอ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทประสบปัญหา การอ่านตัวเลขทางบัญชีจึงไม่ สามารถดูเพียงด้านเดียวได้ แต่ต้องพิจารณาให้รอบด้าน นําตัวเลขรายได้ และค่าใช้จ่ายในส่วน อื่นๆ มาพิจารณาประกอบด้วยเสมอ เพื่อให้ได้ตัวเลขผลการดําเนินการที่แท้จริงของบริษัทซึ่งเป็น สิ่งสําคัญมากต่อการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจต่อไป

 วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

  1. ตัวเลขทางบัญชีสะท้อนอะไรบ้างของกิจการ 
  2. ความสําคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสําหรับนักบัญชี 4.0 
  3. ตัวเลขใดบ้างทางบัญชีที่นักบัญชีต้องนําเสนอต้องนําเสนอ
  4. งบการเงินที่สําคัญๆ ที่ที่นักบัญชีต้องนําเสนอให้ผู้บริหารเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูล ของกิจการ 
  5. 7 จุดสําคัญการสังเกตความผิดปกติของกิจการจากตัวเลขทางทางบัญชี 
  6. ทํารายได้ถึงตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น ปัญหานี้สะท้อนอะไรเกี่ยวยกับกิจการ 
  7. รายจ่ายทางกิจการทําไมถึงสูงกว่าปกติจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร
  8. อัตรากําไรขั้นต้นทําไมตํ่ากว่าคู่แข่ง หรือตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกัน 
  9. การสังเกตค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกๆ เดือนที่เกิดขึ้นในกิจการ 
  10. การตั้งงบประมาณ ทําไมตั้งงบประมาณถึงไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 
  11. รายได้และรายจ่ายประจําที่เกิดขึ้นทุกๆ เดือน ในแต่ละปีแต่ทําไมรายได้และค่าใช้จ่าย บางปีถึงมากกว่าปกติ
  12. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงกว่าปกติที่ควรจะเป็นนักบัญชีจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไร 
  13. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกําไรสะสมของกิจการ เพื่อนําไปต่อยอดในธุรกิจ
  14. อัตราส่วนกําไรต่อหุ้นที่ลดลงที่ผู้บริหารให้ความสําคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม 
  15. เทคนิคสําคัญและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตีความ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 
  16. เจาะลึกอัตรส่วนทางการเงินที่มีความผิดปกติที่ผู้บริหารอยากทราบและแนวทางการ แก้ไขทุถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  17. การวิเคราะห์แผนการลดต้นในในกิจการที่สามารถปฏิบัติได้และเห็นผลชัดเจน 
  18. การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง


กำหนดการอบรม


พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 น.


โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)

4,066 บาท
(รวม Vat)


 
บุคคลทั่วไป
4,815 บาท (รวม Vat) 


จองอบรมหลักสูตรนี้ »

 
  

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba