ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน (8 ก.ย. 60)

โดย

 

201704 650 25

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


  บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน นอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นๆ อีกด้วย บุคคลที่แวดล้อมอยู่ภายในองค์กรเหล่านี้ ล้วนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิดพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติ การสั่งงาน การสอนงาน

  หัวหน้างานในปัจจุบันจึงต้องจําเป็นที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสาร สั่งงานมอบหมายงาน และควบคุมงานที่ดี เพื่อผลักดันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ก้าวสู่ผลสําเร็จต่อไป

  วิทยากรโดย ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล และ ดร.อาทิตา ชูตระกูล

หัวข้อสัมมนา

  ดร. สุรวงศ์ วัฒนกูล 

  1. การสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารระหว่างบุคคล

  2. องค์ประกอบ ขั้นตอน กระบวนการ ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  3. ศิลปะการสื่อสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน
  • การสื่อสารเชิงรุก
  • การสื่อสารเชิงรับ

  4. การสื่อสารของหัวหน้างานในบทบาทที่เหมาะสมกับสถานการณ์
  • บทบาทตัวแทนบริษัท
  • บทบาทตัวแทนพนักงาน

  5. วิธีการลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
  • สื่อสารโดยใช้ภาษาผู้ฟัง
  • เปิดโอกาสให้ซักถาม
  • ใช้อุปกรณ์ในการช่วยสื่อ
  • สังเกตอาการผู้ฟัง

  6. วิธีตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟังด้วยคำถามสร้างสรรค์

  7. ข้อควรคำนึงถึงในการออกคำสั่งลักษณะของคำสั่งที่ดี
  • บังคับ 
  • ขอร้อง
  • เสนอแนะ 
  • อาสา

  8. การมอบหมายงานและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ

  9. เทคนิคการติดตามงาน
  • สังเกตการณ์ 
  • สอบถาม
  • รายงาน

  ดร.อาทิตา ชูตระกูล

  1. คุณสมบัติและความสำคัญของการฝึกสอนลูกน้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กร

  2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ทำหน้าที่ฝึกสอนเพื่อการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

  3. หลักเบื้องต้นของการพูดที่ดีสำหรับการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

  4. กระบวนการพูดเพื่อการสอนงานที่สัมฤทธิ์ผล

  5. มาตรฐานการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

  6. การตรวจสอบพฤติกรรมและความพร้อมของลูกน้อง 4 ลักษณะเพื่อที่เลือกรูปแบบสอนงานที่เหมาะสม
  • Dead Wood
  • Work Horse
  • Problem Child
  • Star
 
  7. ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

  8. ปัจจัยที่ทำให้ผู้รับการสอนเข้าใจสิ่งต่างๆที่ถูกสอนจากผู้สอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ


กำหนดการอบรม


ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR/CPD)

3,531 บาท
(รวม Vat)

บุคคลทั่วไป
4,280 บาท (รวม Vat) จองอบรมหลักสูตรนี้ »
 
201708 650 01
 
201708 320 02  201708 320 03 

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba