e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน (26 ก.ค. 60)

โดย

 


e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

   
     ระบบการชำระเงินด้วยเงินสด ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบการชำระเงินด้วยสื่อ การชำระเงินประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสดนั้นมีฐานะเป็นทางเลือกหลักในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ การเงิน และบัญชี โดยจะเพิ่มสัดส่วนมากยิ่งขึ้นตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน ระบบภาษีอากร และสารสนเทศที่ไม่อาจมองข้าม หลักสูตรอบรมนี้จะทำให้ท่านทำความเข้าใจถึงกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรทั้งกระบวนการใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมินและนำพาองค์กรธุรกิจเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

     หัวข้อสัมมนา

       1. ความจำเป็นของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินต้องทราบ
       2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชำระเงินที่เคลื่อนย้ายกระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
       3. โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเงิน การรับ-จ่าย ค่าสินค้าบริการ และธุรกรรมต่างๆ ทางธุรกิจที่ใช้อยู่ในระบบการเงินปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางในอนาคต
       4. เครื่องมือและวิธีการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบ
         ๐ Internet Banking
         ๐ e-Money
         ๐ EDC
         ๐ BAHTNET
         ๐ Digital Wallet
         ๐ Prompt pay
         ๐ NFC
         ๐ Others
       5. ระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
         ๐ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-withholding tax)
         ๐ ระบบ e-tax invoice by email
         ๐ ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice /e-receipt)
       6. วิเคราะห์-เปรียบเทียบ จุดแข็ง/จุดอ่อน ประโยชน์/ความเสี่ยง และการประเมินความเหมาะสม ความจำเป็นต่อธุรกิจ หรือบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด
       7. ปัญหาและข้อควรระวังของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
       8. กระบวนการและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรับ-จ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการวางระบบ ให้ผสมผสานกับกระบวนการชำระเงินเดิมอย่างเหมาะสม
       9. เทคนิคและวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับ-จ่ายเงิน ต่างๆ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
      10. สรุปกฎหมาย หลักเกณฑ์ข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
      11. เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับความสัมพันธ์ในงานบัญชีและภาษีอากร พร้อมการวางระบบเอกสารที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
      12. การวางระบบรักษาความปลอดภัยเชิงนโยบายทางบัญชีการเงิน ในกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
      13. Roadmap แนวทางการพัฒนาระบบการเงินขององค์กร
      14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


กำหนดการอบรม


วิทยากร อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง


วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
09.00-16.30 น.
  
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)

4,280 บาท
(รวม Vat)

บุคคลทั่วไป
5,029 บาท 
(รวม Vat)


จองอบรมหลักสูตรนี้ »

 

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba