เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ พระราชบัญญัติศุลกากร 2560 (24 ส.ค. 60)

โดย

 


ด่วน ! เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
พระราชบัญญัติศุลกากร 2560

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้

 

  ด่วน ! เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ พระราชบัญญัติศุลกากร 2560 เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
  • การเตรียมตัวก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้
  • จุดเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
  • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อผู้ประกอบการ


   วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

   
หัวข้ออบรมสัมมนา

   1.หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามพระราชบัญญัติศุลกากร 2560

   2. ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
     - ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
     - เฟดฟอร์เวอร์เดอร์
     - ชิปปิ้ง
     - ขนส่งในท่าเรือ-นอกท่าเรือ
     - คอนเทนเนอร์และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและวิธีการรับมือเพื่อไม่ให้ธุรกิจเสียหาย
     -วิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายศุลกากรและผลกระทบต่อเอกชน
     -ปัญหาการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่หรือสายลับ

   4. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่อะไรบ้างที่จะกระทบถึงลูกค้าและสิ่งที่ต้องแจ้งแก่ลูกค้าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

   5. จุดเปลี่ยนแปลงของพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ AHTN 2017 ที่จะกระทบรายได้
     – รายจ่ายของกิจการ พร้อมหลักเกณฑ์ใหม่ที่ถูกต้อง

   6. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายกระทบต่อการตรวจสอบภายหลังการตรวจสอบ (Post Audit)อย่างไร เจ้าพนักงานมีอำนาจในการตรวจมากขึ้นหรือไม่ และบทลงโทษที่ต้องระวัง
     -ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรขอตรวจสอบเอกสารเกิน 5 ปี ผู้ประกอบการปฏิเสธไม่ให้ตรวจสอบได้หรือไม่

   7. ผลกระทบจากการใช้พิกัดอัตราศุลกากรผิดต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ถูกต้อง

   8. อายุความประเมินและบทลงโทษใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
     -การนับอายุความกรณีหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากร

   9. การเปลี่ยนแปลงจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับทำการผลิต ผสมประกอบ บรรจุ

  10. การนำบทบัญญัติเรื่องการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนมาใช้กับเขตปลอดอากร
     -การนำของที่ได้รับยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหากนำของนั้นเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ถือว่าเป็นการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งได้รับการยกเว้นหรือคืนอากรหรือไม่

  11. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติว่าด้วย “การขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์” จะกระทบกับผู้ใช้และผู้ให้บริการอย่างไร

  12. การเปลี่ยนแปลงอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อขอคืนอากร (การสงวนสิทธิ์) ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  13. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ เรื่อง การผ่านแดนและการถ่ายลำ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
     -ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในประเทศ CLMV ต้องเตรียมตัวอย่างไร

  14. การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษกรณีซื้อหรือรับไว้ซึ่งของเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 27
     -ต้องดูเจตนาของผู้กระทำความผิดด้วยหรือไม่
     -บทลงโทษที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมอัตราโทษ

  15. หลักการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะพิจารณาอุทธรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดีต่อผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร


กำหนดการอบรม


พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรม แอมบาสซาเดอร์

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)

4,066 บาท
(รวม Vat)


บุคคลทั่วไป
4,815 บาท 
(รวม Vat)


จองอบรมหลักสูตรนี้ »
 

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba