เจาะมาตรฐาน TFRS for SMEs ที่กระทบต่อกิจการ NPAEs ทั้งธุรกิจซับซ้อนและไม่ซับซ้อน (25 ก.ค. 60)

โดย

 

 

เจาะมาตรฐาน TFRS for SMEs ที่กระทบต่อกิจการ NPAEs
(ทั้งธุรกิจซับซ้อนและไม่ซับซ้อน)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

   วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

  
   เรียนรู้แนวทางการปรับปรุงระบบบัญชีก่อนเริ่มใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ TFRS for SMEs เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชี

   หัวข้อสัมมนา

   1. สรุปสาระสำคัญ โครงสร้างของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs มีอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติอย่างไร เมื่อใดบ้าง

   2. ทบทวนผังบัญชี และปรับระบบบัญชีอย่างไรให้รองรับมาตรฐาน TFRS for SMEs

   3. เทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำงบการเงิน และเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับมาตรฐาน TFRS for SMEs

   4. TFRS for SMEs กระทบอย่างไรต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของกิจการ

   5. การจัดทำงบการเงินรวมสำหรับ TFRS for SMEs ซับซ้อน

   6. งบการเงินรวมกระทบอย่างไรต่อการนำส่งงบการเงินทางระบบ e-filing

   7. งบกระแสเงินสดที่จะบังคับใช้ เริ่มทำได้เลยหรือไม่, ต้องเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำตั้งแต่ปีไหน และงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบต้องทำหรือไม่ อย่างไร

   8. แนวปฏิบัติการแสดงรายการทางบัญชีสำหรับ TFRS for SMEs ซับซ้อน/ไม่ซับซ้อน และผลกระทบที่ไม่สอดคล้องกับประเด็นทางภาษี 
   • ลูกหนี้
   • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   • การด้อยค่า
   • สัญญาเช่า
   • ต้นทุนการกู้ยืม

   9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


กำหนดการอบรม

 

อังคารที่ 25 กรกฎาคม  2560
เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว

อัตราค่าสัมมนา


 
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)
1,284 บาท ( รวม vat ) 


บุคคลทั่วไป
1,712 บาท 
( รวม vat )


จองอบรมหลักสูตรนี้ »

 

 

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ

Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba