เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ (29 - 30 ส.ค. 60)

โดย

 เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


    วิทยากรอาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

 
  หัวข้อสัมมนา

  29 สิงหาคม 2560

  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสัญญาและภาพ รวมของสัญญาในประเทศไทย Basic Contract Law and Overview of Contracts in Thailand 

  • รูปแบบของสัญญา Form of Contract 

  • เป็นโมฆะและโมฆียะสัญญา Void and Voidable Contract

  • หลักการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษากฎหมายที่ถูกต้อง 
  - หลักการใช้ไวยากรณ์ 
  - ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกฎหมาย
  - การใช้สำนวนในสัญญาภาษาอังกฤษ 

  • รูปแบบพิเศษของสัญญา Special form of contract: 
  - สัญญาเช่าดำเนินงาน Operating lease 
  - สัญญาเช่าการเงิน Financing lease 
  - สัญญาประเภท BTO
  - Build Transfer Operate 
  - สัญญาประเภท BOT 
  - Build Operate Transfer 

  • กรณีศึกษา: ตัวอย่างสัญญา Case study with sample clause of contracts 

  • การเขียนสัญญา Contracts in writing 

  • การติดอากรแสตมป์ Contracts with/without stamp duty

  • เอกสารการค้าประเภทต่างๆ Commercial papers: 
  - ใบสั่งซื้อ Purchase order 
  - ใบกำกับภาษี invoice 
  - ใบคำสั่งจ่ายสินค้า Delivery Order 
  - ใบเสร็จรับเงิน Receipt 

  • การจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง เน้นจาก ประสบการณ์จริง Real experiences of contract drafting and negotiating

  30 สิงหาคม 2560

  • สัญญาธุรกิจเชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ Commercial Contract in various aspects 

  • ข้อตกลงทางกฎหมายที่สำคัญ Key legal terms: 
  - คำขึ้นต้น Preamble
  - คำนิยาม Definition 
  - ขอบเขต Scope 

  • เงื่อนไขบังคับก่อน Condition precedent / เงื่อนไขบังคับ หลัง Condition subsequent 

  • ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Liquidate damage: Cash / Non-cash 

  • เหตุสุดวิสัย Force Majeure 
 
  • Contracts time bar

  • ภาพรวมของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องสัญญาธุรกิจ Tax overview of commercial contracts 
  - การจัดเก็บภาษีการทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง Construction contract taxation 
  - การจัดเก็บภาษีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ Licensing contract taxation 
  - การจัดเก็บภาษีการทำสัญญาจัดจำหน่าย Distribution contract taxation 

  • ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ


กำหนดการอบรม
อังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
พุธที่ 30 สิงหาคม 2560
เวลา 09:00-16:00 น.โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)
9,630 บาท ( รวม vat ) บุคคลทั่วไป
10,700 บาท ( รวม vat )


จองอบรมหลักสูตรนี้ »ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba