กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เริ่ม 18 ต.ค. 60)

โดย

 

 

กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

  Update...กฎหมายแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560
  • กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  • กฎหมายประกันสังคม

  วิทยากรโดย อาจารย์รำไพ โกมารทัต และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

  1. พ.ร.บ.ประกันสังคม ที่ผู้บริหารและฝ่าย HR ต้องรู้เพื่อใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  2. การเพิ่มสิทธิประโยชน์และขยายความคุ้มครองผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ 
  • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย มีการเพิ่มสิทธิใดบ้าง และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมีสิทธิได้รับหรือไม่อย่างไร 
  • กรณีผู้ประกันเจ็บป่วยเรื้อรัง มีเพิ่มสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตายอย่างไรบ้าง 
  • กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดครั้ง และยังได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายยังเท่าเดิมหรือไม่ 
  • กรณีทุพพลภาพ มีการเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียสมรรถภาพของร่างกายอย่างไรบ้าง
  • กรณีตาย เงินสงเคราะห์ที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ได้รับเพิ่มมีอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง
  • การใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุน ประกันสังคม 7 กรณีสำหรับผู้ประกันตน 
  - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  - กรณีคลอดบุตร 
  - กรณีสงเคราะห์บุตร
  - กรณีทุพพลภาพ 
  - กรณีตาย
  - กรณีชราภาพ 
  - กรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39
  • หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 
  • ขอบเขตและการบังคับใช้ของกฎหมายประกันสังคม 
  • บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงินสมทบประกันสังคม 
  • อัตราและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
  • สิทธิประโยชน์ภายหลัง การสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 
  • กรณีลูกจ้างได้รับสิทธิหยุดงานเนื่องจากตั้งครรภ์เป็นเวลานาน เมื่อกลับเข้าทำงานจะได้รับค่าจ้างและการนับระยะเวลาทำงานต่อเนื่องหรือไม่ 
  • หน้าที่ของโรงพยาบาลตามสิทธิในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน

  วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

  3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดสำคัญของการทำสัญญาจ้างแรงงาน 

  4. กรณีสัญญาจ้างแรงงาน/จ้างทำของ/จ้างเหมาช่วงงาน
  • ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน 
  • ความหมายของสัญญาจ้างทำของ 
  • ข้อเหมือนกันของสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ 
  • คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน 
  • คู่สัญญาตามสัญญาจ้างแรงงานมี 2 ฝ่ายมีอะไรบ้าง 
  • คำพิพากษาฎีกา ที่ 22326-22404/2555 การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรงมาตรา 11/1 
  • ความรับผิดของนายจ้างผู้ประกอบกิจการด้วยวิธีการเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1 วรรคสอง 
  • สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12 
  • ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง

  5. กรณีควบรวมกิจการ/การโอนกิจการนายจ้างใหม่ 
  • การควบรวมกิจการ ลูกจ้างของกิจการที่ควบรวม กลายเป็นลูกจ้างกิจการที่ควบรวมโดยอัตโนมัติกิจการใหม่ ต้องรับสิทธิและหน้าที่ของกิจการที่ควบรวมที่มีต่อลูกจ้างด้วยหรือไม่อย่างไร 
  • การโอนโดยกิจการของนายจ้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่ด้วยหรือไม่ 
  • กรณีลูกจ้างยอมทำงานให้ผู้รับโอนกิจการ ถือว่าผู้รับโอนกิจการเป็นนายจ้างหรือไม่

  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

  6. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคลต้องรู้ 
  • สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
  - กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
  - กรณีเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
  • การประกันการทำงาน (Guarantee of employment) ที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ 
  • กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง (Female Labour) 
  • ประเด็นเกี่ยวกับการทดลองงาน (Probation) ที่นายจ้างต้องทราบ 
  - ระยะปลอดภัยในการทดลองงาน
  - กรณีทดลองงานไม่ผ่านต้องปฏิบัติอย่างไร
  • การกำหนด วัน เวลา ทำงาน (Working Times) มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร
  • จุดบอดที่มักเข้าใจผิด เกี่ยวกับ วันหยุด (Holiday) วันลา (Leave for absence) 
  • ปัญหาที่เกิดขึ้น...จากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความเคยชิน เกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีแรงงาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างขั้นต่ำกรณีต่างๆ (กรณีเป็นลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างทดลองงาน)


กำหนดการอบรม

 
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00-16.00 น.


โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)
10,165 บาท ( รวม vat ) บุคคลทั่วไป

11,770 บาท 
( รวม vat )


จองอบรมหลักสูตรนี้ »

 


ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ

Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba