ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

โดย
     
แบบฟอร์มขอลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น 557 KB
ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมฯ ผู้ถือหุ้น    
1. ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมสามัญ การรับรองงบการเงิน 36 KB
2. ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน 36 KB
3. ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ 35 KB
4. ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ, การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 36 KB
5. ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การเลิกบริษัท    
- กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น 35 KB
- กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ 33 KB
6. ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล 35 KB
     
ขั้นตอนการจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
1. ขั้นตอนการแก้ไขกรรมการ 131 KB
2. ขั้นตอนการขอเลิกบริษัทและชำระบัญชี
324 KB
3. ขั้นตอนการควบบริษัท 211 KB
4. ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด 147 KB
5. ขั้นตอนการแปรสภาพบจ.เป็นบมจ. 86 KB
6. ขั้นตอนการลดทุนบริษัท 159 KB
7. ขั้นตอนการเสร็จการชำระบัญชี 139 KB
8. ขั้นตอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี 164 KB
9. ขั้นตอนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 122 KB
10. ขั้นตอนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและตราสำคัญ 112 KB
11. ขั้นตอนแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานบริษัท 155 KB
12. ขั้นตอนแก้ไขวัตถุประสงค์ 115 KB
13. ขั้นตอนเพิ่มทุน 124 KB
14. แปรสภาพกิจการ 341 KB
15. อัตราค่าปรับ 116 KB


 

FaLang translation system by Faboba