ปัญหาภาษีครบวงจรสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลและอากาศยาน

โดย

 

ปัญหาภาษีครบวงจรสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลและอากาศยาน
ปัญหาภาษีครบวงจร
✈ ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางทะเลและอากาศยาน

ตัวแทน General Sales Agent (GSA) ตัวแทนช่วง, ชิปปิ้ง, คูเรียร์, Freight Forwarder
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
 1. ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในความหมายของสรรพากร
  • Freight Forwarder เป็นขนส่งได้หรือไม่
 2. ภาระภาษีในธุรกิจรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศยานและทางเรือเดินทะเล
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • กรณีธุรกิจขนส่งให้กู้ยืมเป็นครั้งคราวต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือไม่
 3. ปัญหาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจรับขนสินค้าระหว่างประเทศ ทางอากาศยาน และทางเรือเดินทะเล
  • กรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รายได้และรายจ่ายที่จะนำมาเสียภาษี มีหลักเกณฑ์อย่างไร
  • ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคลตามพระราชกฤษฎีกา มีหลักเกณฑ์อย่างไร
  • เรือหรือสายการบินระหว่างประเทศ หรือกรณีเช่ามาจากต่างประเทศ จะเสียภาษีในไทยอย่างไร
  • สายการบินต่างประเทศเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใน อัตราเท่าไร มีข้อยกเว้นหรือไม่
  • สายการเรือต่างประเทศ ขนเข้า/ขนออก ต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยหรือไม่
  • สายการเรือไทย ขนเข้า/ขนออกในไทย ต้องเสียภาษีอย่างไร มีหลักเกณฑ์ในการยกเว้นภาษีหรือไม่
  • ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่าย, รายจ่ายต้องห้าม
 4. ปัญหารายได้ที่จะนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • รายได้จากการรับฝากสินค้า ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนอกเหนือจากค่าระวาง
  • รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก,ดอกเบี้ยเงินกู้,ค่าเช่าสำนักงาน, ให้บริการพื้นที่, ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ระหว่างสายการบิน, ค่าเสียโอกาส,ค่าระวางเพิ่มเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น, ค่าประกันภัย
  • ปัญหารายได้ดอกเบี้ยที่เปิดบัญชีในนามตัวแทนเรือแต่จริงๆ เป็นเงินของสายการเรือ ะเสียภาษีในนามใคร และวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
  • ปัญหากำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • Agent เปิดบัญชีเงินฝากแทนหากมีดอกเบี้ยเงินฝากจะเสียภาษีในอัตรา 5 % ได้หรือไม่
  • Agent เปิดบัญชีเงินฝาก มีรายได้ แต่ไม่มีรายจ่าย จะคำนวณเพื่อเสียภาษีอย่างไร
  • วิธีดูรายได้ที่ขนออกไปแล้วจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้แก่รายได้อะไรบ้าง
 5. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • สายการเรือไทย/สายการเรือต่างประเทศ หัก ณ ที่จ่ายแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
  • สายการบินไทย หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร หรือมีเงื่อนไข อย่างใดหรือไม่
  • ค่าเฟดขาเข้า IN BOUND และ OUT BOUND ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทเป็นตัวแทนขนส่งทาง เรือแล้วเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆจากลูกค้าหักอย่างไร
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าลากจูงเรือลำเลียงและค่ารับจ้างขนถ่ายสินค้า
  • กรณีจ่ายเงินให้กับบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญา ภาษีซ้อน ภาระภาษีจะต่างกันอย่างไรหรือไม่
  • กรณีบริษัทขนส่งจ่ายค่าประกันภัยแทนลูกค้าต้องหักภาษีหรือไม่
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่ อัตราเท่าใด
   • ค่าเฟดชาร์จ * ค่า Handling Charge
   • ค่า C.F.S ค่าโหลดสินค้าเข้าตู้
   • ค่า THC,ค่ายกตู้คอนเทนเนอร์
   • ค่าเอกสาร B/L
   • ค่าพอร์ตชาร์จ(ค่าผ่านท่า)
   • ค่ารับฝากสินค้า
   • ค่าภาระท่าเรือ
   • ค่าขนส่งลากตู้คอนเทนเนอร์
 6. ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การเสีย VAT ของธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง Freight Forwarder
  • ถ้า Freight Forwarder ต้องการเก็บ 7% จากกำไรมีวิธีการอย่างไร ที่สรรพากรยอมรับ
  • การรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิเสีย  VAT อัตรา 0 หรือไม่
  • สายการเรือตั้งตัวแทน A โดยจดVATแล้ว ตัวแทน B จะจด VAT อีกได้หรือไม่
  • รับจองระวาง หาเรือในไทยโดยเก็บเงินปลายทางจากผู้ ซื้อต่างประเทศ ผู้ซื้อต่างประเทศต้องเสีย VAT หรือไม่
  • การออกใบกำกับภาษีของตัวแทน,ตัวแทนช่วง, ชิปปิ้ง ของธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  • ค่าบริการขนส่งในท่าเรือต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ จะถือเป็นขนส่งในราชอาณาจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
  • ประเด็นปัญหา Freight Forwarder ไทย ที่มีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศ/ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน ต้องเสีย VAT หรือไม่
  • เฟด ฟอร์เวอร์เดอร์ ต่างประเทศ ออก Invoice เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมแยกของ จากเฟด ฟอร์เวอร์เดอร์ในไทย ค่าธรรมเนียมแยกของเสีย VAT หรือไม่
 7. ปัญหาการขอคืนภาษีซื้อจากการขนส่งตั้งแต่บริษัทลูกค้า ในไทยไปจนถึงบริษัทลูกค้าที่ต่างประเทศ ช่วงไหนที่ขอคืนได้บ้าง
  • ปัญหาภาษีซื้อที่ถูกเรียกเก็บจากต่างประเทศจะไปหักภาษีขายได้หรือไม่
 8. ปัญหาของตัวแทนออกของที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุตัวผู้รับได้,ไม่มีใบเสร็จรับเงิน จะต้องทำอย่างไร
  • กรณีตัวแทนออกของไม่ยอมให้หักภาษี จะทำอย่างไร
  • ปัญหาการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แทนลูกค้าทำได้หรือไม่
  • ปัญหาการสำรองจ่ายของบริษัทตัวแทน การรับรู้รายได้และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 9. ข้อควรระวังในการยื่นเสียภาษีของตัวแทน
  • มีตัวแทนหลายรายยื่นเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
  • ตั้งตัวแทนเรือหลายคน ทุกคนยื่นเสียภาษีแทนได้หรือไม่
  • หากตัวแทนไม่ได้ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตัวแทนจะยื่นในนามตัวแทนเองได้หรือไม่ แล้วผลเป็นอย่างไร
  • ตัวแทนเสียภาษีแทนสายการบิน/สายการเรือ ไม่ถูกต้อง ใครต้องรับผิด
  • ความเสี่ยงของตัวแทน/ภาระภาษีที่ตัวแทนต้องรับผิดชอบ
 10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
กำหนดการอบรม
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
เวลา 09:00-16:30 น.

โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด
ถ.สุขุมวิท ซ.5 รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)
4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท

บุคคลทั่วไป
4,900 + VAT 343 = 5,243 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

จองอบรมหลักสูตรนี้ »
☎ 02-555-0700 กด 1, 081-359-5046
 
โปรโมชั่นพิเศษสุด เข้าอบรมหลักสูตร Premium 2 ท่าน รับส่วนลดทันที 500฿
 
สำรองที่นั่งด่วน   สำรองที่นั่งด่วน
 
สำรองที่นั่งด่วน

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
FaLang translation system by Faboba