Entertain เพื่อรับรองลูกค้าอย่างไร กิจการถือเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามทางภาษี!

โดย

 


Entertain เพื่อรับรองลูกค้าอย่างไร กิจการถือเป็นรายจ่ายได้
1. เป็นค่ารับรองหรือค่าบริการที่ได้จ่ายตามขนบธรรมเนียมประเพณีธุรกิจทั่วไป
2. เป็นการรับรองบุคคลภายนอก ไม่ใช่เป็นการรับรองลูกจ้างของกิจการ
3. เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการ Entertain การับรอง การบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจการ ซึ่งอาจ
จะมีผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอนาคต (ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกิจการ)

• การ Entertain นั้นจะต้องมีคณะกรรมการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายอนุมัติการสั่งจ่าย
• ต้องมีใบรับ หรือ เอกสารหลักฐานของผู้รับเงินเช่นใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
* แม้จะมีเอกสารหลักฐาน แต่หากการ Entertain ไม่เข้าเงื่อนไข และลักษณะการรับรองตามที่กล่าวมานั้น
รายจ่ายที่ได้จ่ายไปจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ไม่สามารถนำไปคำนวณกำไรสุทธิได้ตามมาตรา 65 ตรี (4)

คำพิพากษาฎีกาที่ 7124/2545

ค่ารับรอง ใบเสร็จรับเงินของร้านอาหาร
ระบุในช่องผู้ซื้อว่า "สด" และใบเสร็จรับเงินบางฉบับไม่ระบุชื่อผู้รับบริการ จึงไม่มีหลักฐานแสดงว่าโจทก์
จ่ายเงินดังกล่าว

ค่ารับรองค่ารับรองจำนวนที่ 2
ใบเสร็จรับเงินระบุว่าจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม ห้องพัก ค่าซื้อของเกี่ยวกับ เด็กอ่อน ดอกไม้ ค่าจ้างอัดรูป
ค่าขนมเค้ก ขนมไหว้พระจันทร์ ใบเสร็จรับเงินบางฉบับไม่ปรากฏชื่อผู้ซื้อ บางฉบับระบุผู้ซื้อคือนายมานะชัย
แม้จะได้ความว่าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ แต่โจทก์ก็เป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก จึงไม่อาจถือเป็น
ค่ารับรองของโจทก์ได้

ค่ารับรองจำนวนที่ 3
ใบเสร็จรับเงิน ระบุว่า จ่ายค่าวีดีโอเรื่องมหัศจรรย์แผ่นดินจีน ค่าปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน หนังสือโลกของ
คนตัวเล็ก เป็นรายจ่ายลักษณะเป็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกิจการโจทก์ สำหรับค่ารับรองจำนวนสุดท้าย
ใบเสร็จรับเงินระบุว่าจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และขนมเค้ก ไม่ระบุชื่อผู้จ่ายเงินจึงไม่ถือเป็นรายจ่าย
ของโจทก์ ค่ารับรองทั้ง 4 จำนวนจึงไม่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการหรือเพื่อกิจการโจทก์

ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเพื่อ Entertain รับรองลูกค้า
นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่าย แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีรวมกันต้องไม่เกิน 0.3% ของ
ยอดรายได้ หรือยอดขาย หรือทุนที่ชำระไว้แล้ว แล้วแต่ว่าจำนวนใดนั้นจะมากกว่ากัน และเมื่อคำนวณแล้ว
จำนวนเงินนั้นต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : Entertain เพื่อรับรองลูกค้าอย่างไร กิจการถือเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามทางภาษี!

 

FaLang translation system by Faboba