Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้ง 4 กลุ่ม

โดย

 


ข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงวิชาชีพบัญชี ยังคงมีนำเสนออย่างต่อเนื่องในทุกๆ ฉบับ หากพูดถึงนักบัญชีเรื่องที่
เกี่ยวโยงหนีไม่พ้น 2-3 เรื่องใหญ่ คือ 1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2. ภาษีอากร 3.จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพบัญชี
ในส่วนเรื่องของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น ถือเป็นอาวุธสำคัญคู่กายที่นักบัญชี จำเป็น
ต้องศึกษาให้ถ้วนถี่ เพราะถือเป็นหลักกฎหมายที่ต้องถือปฏิบัติในวิชาชีพบัญชี หากทำผิดพลาดจะส่งผลต่อกิจการ
ที่จัดทำบัญชีและวิชาชีพของผู้ทำบัญชีเอง ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นปัญหามักเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติงานจริง ซึ่งข้อกำหนด
ทางกฎหมายที่บังคับใช้อยู่นั้นประเทศไทยนั้น ได้ใช้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งนำมาดัดแปลงให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีของบ้านเรา จนเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ง 58 ฉบับที่ปรับปรุงในปี 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 จากการปรับปรุงทั้ง 58 ฉบับนั้น หลายท่านตกใจทำไมถึงมีการปรับเปลี่ยนถึง 58 ฉบับ
แต่ในทางปฏิบัติแล้วในภาพรวมได้มีการปรับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแทบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีมากนัก แต่จะมีฉบับที่สำคัญๆ และน่าสนใจที่มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะ สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้จัดทำกลุ่ม
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใจได้โดยง่ายเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 TFRS ที่มีการปรับปรุงถ้อยคำหรือขยายความให้มีความชัดเจนมากขึ้น และปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมโดยไม่มี
การเพิ่มหลักการพื้นฐาน จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
• TFRS 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์การปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าสำหรับรายการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โดยได้เพิ่มข้อกำหนดทางการบัญชี
• TFRS 4 เรื่อง สัญญาประกันภัยเป็นแนวปฏิบัติการใช้มาตรฐานของ 3 ฉบับคือ TFRS4 และ TFRS9 และคาบเกี่ยว
ไปยัง TFRS 17 ที่สืบเนื่องมาจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่างกัน
• TAS 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
• TAS 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มที่ 2 TFRS ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่ TFRS 1 , TFRS 15 , TFRS กลุ่ม
เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 7, TFRS 9, TAS 32, TFRIC 16 และ TFRIC 19) และ TFRIC 22 และแนวปฏิบัติทาง
บัญชี เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

กลุ่มที่ 3 TFRS เป็นการปรับปรุงถ้อยคำเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ แต่ไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงถึงเนื้อหาหรือสาระสำคัญในแต่ละมาตรฐาน รวม 22 ฉบับ

กลุ่มที่ 4 TFRS เป็นการปรับปรุงปี พ.ศ. แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงถึงเนื้อหาหรือสาระสำคัญในแต่ละมาตรฐาน
รวม 24 ฉบับ

สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญๆ ที่จะต้องเริ่มนับถอยหลังบังคับใช้นั่นคือ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าและอีก 2 ปี สำหรับ TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน เตรียมตัว
ศึกษาข้อมูลและผลกระทบของธุรกิจที่ท่านจะต้องปฏิบัติไว้แต่เนิ่นครับ เพราะหากประกาศบังคับใช้เมื่อใด เราได้
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 


บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT กันยายน 2561


FaLang translation system by Faboba