Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

รู้ทันใบกำกับภาษีปลอม สรรพากรปรับจริง จำคุก 7 ปี

โดย

 


4 วิธี การออกใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1. ปลอมใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการค้าที่ค้าขายปกติ
2. ผู้ประกอบการที่มีการขายจริง แต่ขายใบกำกับภาษีที่เหลือ
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อออกใบกำกับภาษี ขายให้ผู้ใช้ทั่วไป
4. จัดตั้งบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อออกใบกำกับภาษีให้บริษัทในเครือโดยเฉพาะ

9 ข้อสังเกตุ ในการตรวจใบกำกับภาษี ที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1. ประเภทสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น วัสดุก่อสร้าง, ผ้า, พลาสติก, กระดาษ, เคมีภัณฑ์, เพชรพลอย
2. สินค้าที่ซื้อไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
3. ซื้อจากสถานที่ที่ไม่น่าจะซื้อ
4. ใบกำกับภาษีมูลค่าสูง, ราคาสินค้าหรือบริการไม่น่าเชื่อถือ, เขียนด้วยลายมือ, จ่ายชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด
5. ซื้อจากผู้ประกอบการรายเดียว ในวันที่ติดๆ กัน หรือใกล้กัน
6. ใบกำกับภาษีซื้อที่มีการนำมาใช้ในช่วงปลายเดือน ปลายปี
7. ใบกำกับภาษีที่ไม่พิมพ์ “เล่มที่”
8. แบบฟอร์มใบกำกับภาษีคล้ายกันหรือลายมือที่เขียนคล้ายกันแต่ชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีต่างกัน
9. วิธีการซื้อสินค้า ไม่ได้ซื้อจาก Supplier โดยตรง แต่ซื้อจากเซลล์หรือพนักงานขายสินค้า

โทษและความรับผิดกรณีออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออกกับใบกำกับภาษีปลอม
ประเด็นความผิด ความรับผิดทางแพ่ง โทษทางอาญา
ออกใบกำกับภาษี (ใบเพิ่มหนี้
หรือใบลดหนี้) โดยไม่มีสิทธิ
ออกตามกฎหมาย

1. เสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของ
จำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี
ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้หรือ
ใบลดหนี้ (มาตรา 89(6))
2. เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5
เดือนหรือเศษของเดือนของ
เงินภาษีที่ต้องเสีย (มาตรา 
89/1) นอกจากนั้น จะต้อง
รับผิดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
จำนวนที่แสดงในใบกำกับ
ภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ 
(มาตรา 86/3)
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน
ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2.000
ถึง 200,000 บาท 
(มาตรา 90/4(3))
นำใบกำกับภาษีปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ในการคำนวณภาษี
1. เสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของ
จำนวนภาษีตามใบกำกับ
ภาษี(มาตรา 89(7))
2. เสียเบี้ยปรับ 1 เท่า ฐาน
ยื่นภาษีไว้เกิน ตามมาตรา
89(4) และเสียภาษีไว้คลาด
เคลื่อน ตามมาตรา89(3)
3. เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 
ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
ของจำนวนเงินภาษี (มาตรา 
89/1)
นำใบกำกับภาษีปลอมหรือ ใบ
กำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไปใช้ในการ
เครดิตภาษีโดยเจตนา ต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน
ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000
บาท ถึง 200,000 บาท 
(มาตรา 90/4(7))


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : รู้ทันใบกำกับภาษีปลอม สรรพากรปรับจริง จำคุก 7 ปี

 

FaLang translation system by Faboba