อยากขายเครื่องสำอางนำเข้า จะเริ่มต้นอย่างไร ?

โดย

 


ปัจจุบัน เครื่องสำอางทุกชนิดเป็นเครื่องสำอางควบคุมตามกฎหมายศุลกากร ถือเป็นของต้องกำกัด (ของต้องกำกัด คือ
ของที่จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนที่จะมีการนำเข้าหรือส่งออก) จะต้องทำการยื่นเรื่อง ขออนุญาต
นำเข้าต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากนำเข้ามาขายโดยไม่ขออนุญาต ผิดกฎหมาย ทั้ง พรบ.เครื่อง
สำอาง พ.ศ.2558 และ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 


โดยรายละเอียดที่ต้องเตรียมไป มีดังนี้
1. แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม (สอค.2) และแนบท้าย 1 ชุด
2. ตัวอย่างเครื่องสำอาง 1 ชิ้น
3. เอกสารแจ้งสูตรส่วนผสมของเครื่องสำอางที่ขอนำเข้า (ต้นฉบับ)จากผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 1ชุด
ระบุรายละเอียดดังนี้
- แจ้งรายละเอียดส่วนผสมครบถ้วนและถูกต้อง และต้องลงนามจากกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามของบริษัท
- ให้แจ้งปริมาณและหน้าที่ (Purpose of use)ของสารแต่ละตัวในสูตรอย่างชัดเจน
- สีที่ใช้ในเครื่องสำอาง ให้แจ้ง Color Index (CI. No.) และปริมาณของสีทุกตัว
4. หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) หรือ หนังสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer)
(ต้นฉบับ) 1 ชุด และต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
5. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ 1ชุด พร้อมเอกสารแนบ คือ
- สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนารับรองบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
โดยจะต้องยื่นแจ้งขอนำเข้าเครื่องสำอางชนิดละ 1 คำขอ

เมื่อได้ใบอนุญาตมาเรียบร้อยแล้ว สามารถจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออก พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
เพียงเท่านี้...ก็สามารถนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางต่างประเทศเข้ามาขายได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องการโดนสุ่มจับแล้ว


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : อยากขายเครื่องสำอางนำเข้า จะเริ่มต้นอย่างไร ?
FaLang translation system by Faboba