7 เคล็ดลับการปรับตัวของนักบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล

โดย

 


1. ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
2. การติดตามข่าวสารใหม่ๆ ในโลกการเงิน ข่าวสารทางด้านบัญชีต่างๆ และเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน
3. มีความละเอียดรอบคอบ ในการรับมอบเอกสารทางการเงินต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง
4. มีความรู้ความสามารถ สามารถนำทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจ
ในธุรกิจขององค์กร มีการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ด้วย
5. รับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความขยันมุ่งมั่นและอดทน เพราะงานบัญชีจำเป็นต้องทำงานให้สำเร็จลุล่วงตาม
กำหนดเวลา
6. กล้าแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ รวมทั้งมี
การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
7. ปรับมุมคิด ปรับมุมมอง พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร หรือหาโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีกับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเดียวกันอยู่เสมอๆ


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 7 เคล็ดลับการปรับตัวของนักบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล
FaLang translation system by Faboba