การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องรู้?

โดย

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มหมายถึง ภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าและบริการของผู้ผลิตสินค้า หรือผู้บริการ ผู้นำ
2. ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในรูป
แบบธรรมดา คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการ
เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
3. ลักษณะของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถผลักภาระไปยังผู้ซื้อสินค้าหรือใช้
บริการได้
4. ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อไร?
- วันเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ หรือกรณีอยู่ระหว่างเตรียมการที่จะเริ่มกิจการ
- ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีมูลค่าฐานภาษี(รายรับ) เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องรู้?
FaLang translation system by Faboba