Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ด่วนที่สุด!! กฎหมายบังคับใช้ ม.ค. 2562 พ.ร.บ. สกัดการโอนทรัพย์สิน-กำไร เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
 • ประเด็นที่กรมสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับรายการTransfer Pricing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

วันที่ : 01 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
2
 • ใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือใน MS Excel กับงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและมาตรฐาน Excel ที่ถูกต้อง
 • หลักสูตร 1 วัน สั้น กระชับ ใช้งานได้จริง  รับฟรี!!! Case study
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 02 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(รวม VAT)
3
 • ข้อผิดพลาดและข้อควรระวังก่อนการยื่นงบการเงิน
 • งบการเงินทั้ง 5 งบ
 • ปัญหาการนำส่งงบการเงิน e-Filing
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

วันที่ : 03 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
(รวม VAT)
4
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญในงบการเงิน
 • ข้อควรระวังเกี่ยวกับการแสดงรายการในสินทรัพย์
 • การปรับปรุงรายการและการปรับงบย้อนหลัง
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

วันที่ : 04 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมคิงปาร์ค
(รวม VAT)
5
 • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
 • เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์เสริมศักดิ์ มัยญะกิต

วันที่ : 06 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
6
 • จุดความรับผิดทางภาษี VAT 0 กับ VAT 7 ต่างกันอย่างไร
 • ความสำคัญของใบขนกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%
 • ปัญหาเอกสารที่ผู้ส่งออกต้องระวัง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 07 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
7
 • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice โดยการจัดพิมพ์แทนการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร???
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 07 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
8
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 08 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
9
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพือให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 10 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
(รวม VAT)
10
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญในงบการเงิน
 • ข้อควรระวังเกี่ยวกับการแสดงรายการในสินทรัพย์
 • การปรับปรุงรายการและการปรับงบย้อนหลัง
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์จีรวรรณ เมทาทิน

วันที่ : 10 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ
(รวม VAT)
11
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 15 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
12
 • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
 • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 15 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
13
 • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

วันที่ : 15 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง (จ.ระยอง)
(รวม VAT)
14
 • ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กระทบกับธุรกิจ
 • การบันทึกบัญชีและการรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชี
 • การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 16 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  15
 • แก้ปัญหาในการปิดบัญชี และการออกงบประจำเดือนที่ล้าช้า
 • ประเด็นเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่สมบูรณ์ พร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • วิธีการกระทบยอดภาษีขายกับรายได้ทางบัญชี เพื่อยื่นรายงานภาษีขายให้ครบถ้วนและการบันทึกรายได้ไม่ให้ขาด
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

  วันที่ : 16 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  16
 • การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
 • เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ
 • ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่างๆ
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

  วันที่ : 16 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  17
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 16 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  18
  • ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
  • เคลียร์จุดบอดในการสื่อสาร และการปฏิบัติงานของนักบัญชี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์คำนึง สาริสระ

  วันที่ : 16 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  19
  • กฎหมายแรงงาน ยุค 4.0 แนวคิดพื้นฐาน และการนำจิ๊กซอว์การบริหาร ภายในองค์กร (HRM ,HRD, OD ,Management System,Strategic Plan ,Policy เป็นต้น
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

  วันที่ : 16 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
  (รวม VAT)
  20
 • การกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาและหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวนตามหลักบัญชี
 • การบันทึกบัญชี กรณีการคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอ ด้วยวิธีเส้นตรงตามมาตรฐานการบัญชี
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 19 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  21
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอน การจ่ายเงินปันผล การตั้งสำรอง
 • การจ่ายเงินปันผลปีละหลายๆครั้งสามารถกระทำได้หรือไม่ จ่ายเป็นทรัพย์สิน หุ้น
 • การรับรู้รายได้ เกี่ยวกับรายได้เงินปันผล ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 19 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  22
  • ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider
  • บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice
  • เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาติ ฟักเขียว

  วันที่ : 20 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  23
 • การบริหารจัดการระบบบัญชี-ภาษี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
 • มุมมองที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร
 • ประเด็นความผิดที่มักเกิดขึ้นบ่อยในการหักภาษีณ ที่จ่ายต้องวางระบบอย่างไร
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 20 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  24
 • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
 • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
 • เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 20 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  25
 • วิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ
 • Case Study วิเคราะห์ตัวอย่างของงบการเงินจริง
 • สัญญาณเตือนภัยจากข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 20 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  26
  • เจาะปัญหา VAT 0%, 7% และกรณีไม่เสีย VAT
  • ความแตกต่างในการเสีย VAT 0%, VAT 7% และไม่เสีย VAT
  • Case Studies การให้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศต้องเสีย VAT อย่างไร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 20 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  27
 • การวางระบบบัญชีและเอกสารต่างๆ งานบัญชียุคดิจิตอล
 • เทคนิคการวางแผนภาษี การแก้ไขปัญหาภาษีอย่างเป็นระบบในยุคไทยแลนด์ 4.0
 • ผลกระทบต่องานบัญชีและการจัดทงบกระแสเงินสดแบบมืออาชีพ
 • CPD บัญชี : 18
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 18
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 21 พ.ย. 2561 ถึง 28 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 4 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  28
 • เทคนิคการจัดการรายได้ และรายใช้จ่ายในธุรกิจรับเหมาและอสังหาริมทรัพย์
 • การจัดทำเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายได้
 • การเตรียมตัวเมื่อถูกเรียกตรวจสอบโดยกรมสรรพากร
 • CPD บัญชี :
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี :
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 21 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  29
  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญในงบการเงิน
  • ข้อควรระวังเกี่ยวกับการแสดงรายการในสินทรัพย์
  • การปรับปรุงรายการและการปรับงบย้อนหลัง
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

  วันที่ : 21 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมที.เค พาเลซ
  (รวม VAT)
  30
  • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

  วันที่ : 22 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  31
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 22 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  32
 • การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่าไร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 22 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต
  (รวม VAT)
  33
 • Update รายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่
 • การตรวจสอบการควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับยอดบัญชีการทดสอบควบคุมและการตรวจสอบ
 • Case Study รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 23 พ.ย. 2561
  เวลา :
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  34
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรม
 • เทคนิคการนำระบบบัญชีต้นทุนไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและวิธีการจัดทำบัญชีต้นทุนแต่ละประเภท
 • การวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์ พลอยได้
 • CPD บัญชี : 12
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 12
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

  วันที่ : 22 พ.ย. 2561 ถึง 23 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  35
  • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
  • ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี
  • ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 23 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  36
  • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
  • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์คำนึง สาริสระ

  วันที่ : 23 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมระยองซิตี้
  (รวม VAT)
  37
 • เทคนิคการออกแบบและปรับปรุงผังบัญชี รายการบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงิน
 • เทคนิคการตรวจสอบและกระทบยอดรายการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
 • เทคนิคการสอบทานงบการเงินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ให้เป็นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 23 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต
  (รวม VAT)
  38
 • การตัดรายการสินทรัพย์ที่สูญหายนักบัญชีต้องดําเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
 • การขายสินทรัพย์และการคํานวณกําไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์มีปัญหาอะไรบ้าง และปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
 • ปัญหาการจําหน่ายสินทรัพย์บางรายการที่ยังไม่ได้รับเงิน ทางบัญชีจะต้องลงบันทึกบัญชีอย่างไร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 24 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  39
  • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice โดยการจัดพิมพ์แทนการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
  • กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร???
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

  วันที่ : 27 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  40
 • ฝึกปฏิบัติทุกขั้นต้อนการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น
 • เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
 • การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 27 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  41
 • ครบทุกประเด็น การวางระบบบัญชี เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 • การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การซื้อสินค้า วัตถุดิบ สินทรัพย์ โดยวิธีการนำเข้า-ส่งออก
 • ประเด็นปัญหาถาษีที่กระทบและการจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร และการควบคุม สำหรับธุรกิจนำเข้า และส่งออก
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 28 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  42
 • ประโยชน์ของตัวแบบประมาณการทางการเงิน
 • ขั้นตอนการจัดทําประมาณการทางการเงิน
 • Workshop การจัดทําประมาณการทางการเงิน
 • CPD บัญชี : 9.30
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 9.30
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

  วันที่ : 28 พ.ย. 2561 ถึง 29 พ.ย. 2561
  เวลา : 13.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  43
  • อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกับชาวต่างชาติหรือไม่?
  • การคํานวณภาษีให้ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติให้ประหยัด
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีของชาวต่างชาติ? มีแค่ไหน-ใช้อย่างไรให้ครบถ้วน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 28 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  44
 • เสริมสร้างเทคนิคนักบัญชีเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหาร
 • นักบัญชีบริหารกับการปรับตัวการทำงานเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0
 • ฝึกปฏิบัติ การสื่อสาร สั่งงาน และการรายงานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ

  วันที่ : 29 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  45
  • ด่วนที่สุด!! วิธีการสุ่มตรวจแบบใหม่ของกรมสรรพากรด้วยระบบRBA
  • เตรียมรับมือกับการปฏิบัติการจริงของสรรพากรจากเกณฑ์ความเสี่ยง 132 เกณฑ์
  • ระวัง!! กิจการของท่านจะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงด้วย
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 30 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  46
 • หลักการทบทวนการรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารก่อนการปิดบัญชี
 • เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย
 • ข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

  วันที่ : 30 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  47
  • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
  • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง
  CPD บัญชี : 12
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 12
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 29 พ.ย. 2561 ถึง 30 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba