Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • รู้ไว้ไม่ติดคุก!! อย่างไร “มีเจตนา” หรือ “ไม่มีเจตนา” ใช้ใบกำกับภาษีปลอม
 • โทษจำคุก 7-20 ปี ใครที่จะเป็นผู้ต้องรับโทษ
 • รู้จัก รู้เท่าทัน รู้ระวัง รู้ป้องกัน ใบกำกับภาษีปลอม
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 04 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
2
 • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
 • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 04 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
3
 • จุดความรับผิดทางภาษี VAT 0 กับ VAT 7 ต่างกันอย่างไร
 • ความสำคัญของใบขนกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%
 • ปัญหาเอกสารที่ผู้ส่งออกต้องระวัง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 05 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
4
 • พ.ร.บ. สกัดการโอนทรัพย์สิน-กำไร เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
 • การจัดทำรายงานธุรกรรมต่อกรมสรรพากรที่มี!โทษปรับถึง 200,000 บาท
 • ประเด็นที่กรมสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับรายการTransfer Pricing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

วันที่ : 05 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
5
 • Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และนโยบายทางภาษี
 • รายจ่ายใดบ้างที่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่ม และข้อควรระมัดระวังในการใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง

วันที่ : 06 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
6
 • Update!!! มาตรการบัญชีจุดเดียว 2561 กรณีจดบัญชีชุดเดียว (เป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว)แต่ไม่ยื่่นแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรรพากรมีอำนาจประเมินภาษี 5 ปี !!!
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 07 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
7
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 07 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel (พัทยา จ.ชลบุรี)
(รวม VAT)
8
 • ด่วนที่สุด!! วิธีการสุ่มตรวจแบบใหม่ของกรมสรรพากรด้วยระบบRBA
 • เตรียมรับมือกับการปฏิบัติการจริงของสรรพากรจากเกณฑ์ความเสี่ยง 132 เกณฑ์
 • ระวัง!! กิจการของท่านจะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงด้วย
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 11 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
9
 • ธุรกิจที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
 • สาเหตุของการที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
 • รายได้ที่ต้องเสียและไม่ต้องเสีย ภ.ง.ด.50 VS ภ.พ.30
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 12 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
10
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 12 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
11
 • กระบวนการกระทบยอดจะเริ่มจุดใด และมีรายการอะไรบ้าง
 • รูปแบบกระทบยอดที่สำคัญที่นักบัญชีจะต้องปฏิบัติ
 • ตัวอย่าง Case Studies การกระทบยอดที่สำคัญที่สุดที่ทุกกิจการต้องกระทบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

วันที่ : 13 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
12
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 13 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมเมเปิล บางนา
(รวม VAT)
13
 • เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
 • วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
 • หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

วันที่ : 13 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
14
 • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice โดยการจัดพิมพ์แทนการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร???
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 14 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
15
 • รายงานทางการเงินแบบ Integrated Reporting สำคัญกับกิจการอย่าง
 • การจัดทำรายงานทางการเงินสมัยใหม่ จะเพิ่มประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร
 • การจัดทำรายงานทางการเงินกับผลกระทบทางภาษี
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 14 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
(รวม VAT)
16
 • สรรพากรหาราคาตลาดหรือราคากลางจากอะไรและวิธีตรวจสอบของสรรพากร
 • กลยุทธ์การโต้แย้งกับสรรพากร ประเด็น Transfer Pricing ที่กิจการต้องระวัง
 • การเตรียมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ เมื่อถูกกล่าวหาว่ามีการทำ Transfer Pricing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 15 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
17
 • การกระทบปัญหาทางภาษี-บัญชี-แรงงาน-ประกันสังคม
 • การเขียนระเบียบสวัสดิการเพื่อลดข้อโต้แย้งทางภาษี
 • สวัสดิการใดบ้างที่ต้องระมัดระวัง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

วันที่ : 18 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
18
 • เจาะลึกการจัดทำงบกระแสเงินสดและนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • การนำตัวเลขในงบกระแสเงินสดมาใช้ประโยชน์ในกิจการ
 • ตรวจสุขภาพกิจการและสัญญาณเตือนภัยจากรายงานบัญชีการเงิน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 19 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  19
  • ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider
  • บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice
  • เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง

  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาติ ฟักเขียว

  วันที่ : 19 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเมเปิล บางนา
  (รวม VAT)
  20
  • ด่วน!! กฎหมายใหม่ ท.ป.299/2561 แก้ไข้เกณฑ์การรับรู้รายได้รายจ่ายของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีผลบังคับรอบบัญชี 2561
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 20 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  21
  • ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
  • เคลียร์จุดบอดในการสื่อสาร และการปฏิบัติงานของนักบัญชี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์คำนึง สาริสระ

  วันที่ : 20 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  22
  • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
  • ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี
  • ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 20 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  23
  • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice โดยการจัดพิมพ์แทนการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
  • กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร???
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

  วันที่ : 20 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
  (รวม VAT)
  24
  • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
  • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
  • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 20 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel (พัทยา จ.ชลบุรี)
  (รวม VAT)
  25
  • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเอกสารรายจ่ายของกิจการ ทำอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
  • WORKSHOP ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหารายจ่าย เพื่อให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้
  • การป้องกันและวิธีแก้ปัญหารายจ่ายต้องห้าม
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

  วันที่ : 21 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  26
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 21 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  27
 • ความสําคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสําหรับนักบัญชี 4.0
 • การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง
 • เจาะลึกอัตรส่วนทางการเงินที่มีความผิดปกติที่ผู้บริหารอยากทราบและแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 21 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  28
 • เทคนิคการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 • การตรวจสอบและกระทบยอดรายการ ให้ถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
 • ปัญหาการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการและความสัมพันธ์ของรายการที่ผิดปกติ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 25 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  29
  • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

  วันที่ : 25 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  30
 • การวางระบบบัญชีและเอกสารต่างๆ งานบัญชียุคดิจิตอล
 • เทคนิคการวางแผนภาษี การแก้ไขปัญหาภาษีอย่างเป็นระบบในยุคไทยแลนด์ 4.0
 • ผลกระทบต่องานบัญชีและการจัดทงบกระแสเงินสดแบบมืออาชีพ
 • CPD บัญชี : 18
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 18
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 19 ก.ย. 2561 ถึง 26 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 4 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  31
 • ฝึกปฏิบัติทุกขั้นต้อนการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น
 • เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
 • การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสด
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 26 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  32
 • การวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญการใช้ ROA , ROE ในการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • เทคนิคการวิเคราะห์สถานภาพของบริษัทและเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุด
 • เทคนิคการวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  รศ.สริตา บุนนาค

  วันที่ : 26 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  33
  • สอนเทคนิคการเปิดประมวลรักษฎากรเพื่อเข้าใจภาษี
  • ศึกษากฎหมายตามประมวลรัษฎากรได้อย่างลึกซึ้ง
  • ฝึกทำ Workshop เพื่อนำไปใช่ในกิจการได้
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 33.0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 33.0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 12 ก.ย. 2561 ถึง 11 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 11 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  34
  • การแปรสภาพบุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนให้เป็นบริษัท
  • ด่วน!! Update สิทธิประโยชน์จากการโอนทรัพย์สินของบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคล
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 27 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  35
 • การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
 • เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ
 • ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่างๆ
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

  วันที่ : 27 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  36
  • Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทาภงาษี 2561
  • การบริหารข้อมูลทางภาษี-บัญชี ของผู้จัดการที่ไม่ควรพลาด
  • การจัดทำข้อมูลทางด้านภาษีเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 27 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  37
  • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice โดยการจัดพิมพ์แทนการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
  • กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร???
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 28 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  38
  • เจาะลึกการบันทึกบัญชีของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  • การขอคืนภาษีซื้อ ประเด็นที่ถูกตรวจสอบต้องระมัดระวัง
  • การรับรู้รายการทางบัญชีการเงิน กับบัญชีภาษีอากร นำเข้า-ส่งออก
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 28 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  39
 • งบการเงินที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจ
 • การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหาร(ภาคปฏิบัติ)
 • งบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

  วันที่ : 28 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  40
  • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
  • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง

  CPD บัญชี : 12
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 12
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 27 ก.ย. 2561 ถึง 28 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  41
  • เจาะปัญหา VAT 0%, 7% และกรณีไม่เสีย VAT
  • ความแตกต่างในการเสีย VAT 0%, VAT 7% และไม่เสีย VAT
  • Case Studies การให้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศต้องเสีย VAT อย่างไร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 28 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel (พัทยา จ.ชลบุรี)
  (รวม VAT)
  42
 • ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนและข้อมูลต้นทุนต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
 • เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร การคำนวณจุดคุ้มทุน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 28 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช, นครราชสีมา
  (รวม VAT)
  43
  • การจ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไรให้มีภาระทางภาษีน้อยที่สุด
  • Workshop ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 กรณีที่ต้องยื่น/ไม่ยื่น/ยื่นแบบเดียว
  • ตารางสรุปอัตราภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักสําหรับ ค่าสิทธิและดอกเบี้ย
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 11
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 11
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 29 ก.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba