Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • 1 ต.ค. 63 รับ-จ่ายเงิน หัก ณ ที่จ่ายอัตราใด? 2% หรือ อัตราเดิม?
 • e-Service ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เสียหรือนำส่ง VAT 7%
 • เทคนิคการชี้แจงเมื่อ "ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน" ถูกสรรพากรเรียกตรวจ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากร

วันที่ : 06 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
2
 • กลยุทธ์การการเชื่อมโยงงบประมาณให้เข้ากับแผนการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวางแผนทางการเงิน ทางเลือกต่างๆ ของการจัดทำแผนการเงิน
 • ตัวชี้วัดสำคัญของแผนการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการเงิน เป้าหมายหลักของการจัดทำงบประมาณ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 06 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
3
 • Update กฎหมายใหม่ 2563 ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5% และ 2% เมื่อใช้ e-Withholding Tax
 • ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง!!!
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 07 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
4
 • Cases การต่อสู้คดีที่ชนะสรรพากร
 • Cases จุดเสี่ยงของการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากบริษัทในเครือ
 • Cases การตรวจสอบรายการบวกกลับที่ต้องระวัง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 08 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
5
 • ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น “การเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูล “ส่วนบุคคล” และสิทธิของเจ้าของ
 • ข้อควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
 • ความแตกต่างระหว่าง Contract (สัญญา) และ Consent (การยินยอม)
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 09 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
6
 • เสียภาษีไม่ทัน (สิงหาคม63) ต้องทำอย่างไร? ระวัง!!โทษหนักถึงขั้นยึดทรัพย์สิน
 • รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน!!! การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564
 • ภาษีที่ดินปี 2564 ยังลด 90% หรือไม่ และใช้ฐานราคาประเมินใดในการคำนวณภาษี
 • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

วันที่ : 14 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
7
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ Merger & Acquisition
 • กลยุทธ์และประโยชน์จากการทำ M&A
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำ M&A
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

วันที่ : 14 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
8
 • นับถอยหลัง...บังคับใช้ “เต็มรูปแบบ” พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
 • แวดวงคนทำงาน HR กระทบโดยตรงเกี่ยวกับการจ้างงาน เพราะข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 15 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
9
 • Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2020 และข้อควรระวัง!!!
 • ปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิ กรณีมี BOI หลายบัตร
 • ชี้ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยจากการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 15 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
10
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 16 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
11
 • เทคนิคการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญเพือนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ
 • เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้ากระดาษ
 • เทคนิคนำเสนอที่เพิ่มความน่าสนใจและการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 16 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
12
 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่16 เรื่อง ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
 • ประเด็นด้านอื่นๆตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

CPD บัญชี : รอ
CPD อื่น : 0:0
CPA บัญชี : รอ
CPA อื่น : 0:0
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

วันที่ : 17 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
(รวม VAT)
13
 • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 21 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
14
 • Update กฎหมายใหม่ 2563 ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5% และ 2% เมื่อใช้ e-Withholding Tax
 • ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง!!!
CPD บัญชี : 0:0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0:0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 21 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
15
 • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
 • ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี
 • ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
CPD บัญชี : 0:0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0:0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 22 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
16
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร
 • ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน
 • เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 22 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
17
 • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
 • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
 • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 27 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
18
 • วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • วิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงเหลือ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร
 • วิธีการป้องกันการทุจริต จากการควบคุมภายในคลังสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 27 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
19
 • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด !!!
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 28 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
20
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 28 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
21
 • ประเด็นปัญหาทางด้านบัญชีพร้อมแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • ประเด็นปัญหาทางด้านภาษีพร้อมแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 28 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
22
 • ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น “การเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูล “ส่วนบุคคล” และสิทธิของเจ้าของ
 • ข้อควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
 • ความแตกต่างระหว่าง Contract (สัญญา) และ Consent (การยินยอม)
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 28 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
23
 • รายได้ของกิจการธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV) รวมถึงรายได้จากบริการอื่นๆ ต้องรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีอย่างไร
 • ปัญหาในทางปฏิบัติของ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ธุรกิจเฉพาะ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 29 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
24
 • จุดในการหยุดรับรู้ต้นทุนของสินทรัพย์ และการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคา ควรพิจารณาจากองค์ประกอบใด
 • การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • แนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนแทน วิธีการ Write-off แล้วบันทึกรายการใหม่ ปฏิบัติอย่างไร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

วันที่ : 29 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
25
 • Workshop การวัดประโยชน์, การคำนวณค่าเสื่อม และการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ไม่พลาด!! กับเทคนิคการบริหารทรัพย์สิน และการวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมากด้วยประสบการณ์ตรง

วันที่ : 30 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
26
 • ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น
 • เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
 • การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

วันที่ : 30 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
27
 • เรียนรู้ขั้นตอนการวางระบบบัญชี
 • ทราบเทคนิคการวางระบบบัญชีและการวางโครงสร้างฝ่ายบัญชี
 • รู้จักประเภทของการวางระบบบัญชีที่สำคัญและธุรกิจต้องจัดทำ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

วันที่ : 31 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมพาร์ควิลเลจ (พระราม2)
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba