Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 07 มี.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
2
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 08 มี.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
3
 • Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทาภงาษี 2562
 • วิสัยทัศน์ (Vision) สำหรับผู้ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องมี
 • การบริหารข้อมูลทางภาษี-บัญชี ของผู้จัดการที่ไม่ควรพลาด
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 19 มี.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
4
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 20 มี.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
5
 • ความหมายของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
 • เหตุอันสมควรที่ไม่ถือเป็น Transfer Pricing
 • ความสำคัญของรายได้กับการจัดทำเอกสารให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 20 มี.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
(รวม VAT)
6
 • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
 • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง
CPD บัญชี : 10.30
CPD อื่น : 1.30
CPA บัญชี : 10.30
CPA อื่น : 1.30
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 20 มี.ค. 2562 ถึง 21 มี.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
7
 • Update!! ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ บังคับใช้ ปี2563
 • ภพาพรวมกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • ข้อควรระวัง ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

  วันที่ : 22 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  8
  • ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider
  • บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice
  • เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาติ ฟักเขียว

  วันที่ : 22 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  9
  • Update กฎหมายใหม่ปี 2562 ที่นักบัญชีต้องทราบ
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหัก ณ ที่จ่าย
  • Nation e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

  วันที่ : 26 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
  (รวม VAT)
  10
  • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

  วันที่ : 26 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  11
  • เจาะประเด็นการรับรู้รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้าตามมาตรฐานการบัญชีใหม่มีผลใช้ 1 มกราคม 2562

  • ผลกระทบกับธุรกิจเมื่อใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15

  • การเปิดเผยรายการ

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 27 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  12
 • เทคนิคการกระบทบยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงินตั้งแต่ต้นปี ถึงปลายปี
 • เคล็ดลับการปรับปรุงรายจ่ายที่ต้องทำเมื่อปิดบัญชี
 • ทรัพย์สิน-หนี้สิน คู่ รายได้-รายจ่าย บันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีปิดบัญชีต้องปรับปรุงอย่างไร
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 27 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  13
  • หลักสูตร 1 วัน สั้น กระชับ ใช้งานได้จริง รับฟรี!!! Case study
  • ใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือใน MS Excel กับงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและมาตรฐาน Excel ที่ถูกต้อง
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

  วันที่ : 27 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
  (รวม VAT)
  14
 • ปัญหาระบบบัญชีลูกหนี้ประเภทของลูกหนี้และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • การวางระบบควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
 • การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 28 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  15
 • ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนและข้อมูลต้นทุนต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
 • เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร การคำนวณจุดคุ้มทุน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

  วันที่ : 28 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  16
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 28 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
  (รวม VAT)
  17
 • เจาะลึก 55 ปัญหาบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ
 • ประเด็นสำคัญในการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจนำเข้า – ส่งออก
 • การรับรู้รายได้ – ค่าใช้จ่าย ของธุรกิจนำเข้า – ส่งออก
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 29 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  18
 • กำไรเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดอย่างไร
 • การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
 • การตัดจ่ายบัญชีที่ส่งผลในเรื่องการตกแต่งบัญชี ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 29 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  19
  • (Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 20 มีนาคม 2562)
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 29 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  20
  • เจาะปัญหา VAT 0%, 7% และกรณีไม่เสีย VAT
  • ความแตกต่างในการเสีย VAT 0%, VAT 7% และไม่เสีย VAT
  • Case Studies การให้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศต้องเสีย VAT อย่างไร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 29 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  21
  • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
  • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
  • เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์

  วันที่ : 30 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  22
  • สอนเทคนิคการเปิดประมวลรักษฎากรเพื่อเข้าใจภาษี
  • ศึกษากฎหมายตามประมวลรัษฎากรได้อย่างลึกซึ้ง
  • ฝึกทำ Workshop เพื่อนำไปใช่ในกิจการได้
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 38.30
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 38.30
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 14 มี.ค. 2562 ถึง 25 พ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 11 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba