Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • เทคนิคสำคัญการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของการนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร
 • การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้าง Performance Highlights
 • ตัวอย่างการนำเสนอ Performance Highlights เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 01 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
2
 • การรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารก่อนการปิดบัญชี
 • เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย
 • ข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 01 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
3
 • หลักการบัญชีเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจสำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ
 • การจัดทำรายละเอียดประกอบงบ และปิดบัญชีงบการเงินของบริษัทที่นักบัญชีต้องรู้
 • กรณีศึกษาตัวชี้วัดผลงาน ด้านต้นทุน ด้านลูกหนี้ และด้านเจ้าหนี้
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 01 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
(รวม VAT)
4
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 06 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
5
 • Update for PAEs ผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566
 • พร้อม Update Agenda Decision ที่น่าสนใจ
 • พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

วันที่ : 06 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
6
 • เจาะประเด็นรายได้-รายจ่ายที่ต้องระวัง
 • ประเด็นที่อาจถูกสรรพากรประเมิน กรณีรายได้ค้างรับ-ค้างจ่าย
 • การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา กับประเด็นที่สรรพากรมักเพ่งเล็ง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 07 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
7
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหักภาษี ณ ที่จ่าย,การเสียอากรแสตมป์
 • Update กฎหมายใหม่ 2566-2567 รวมมาตรการด้านภาษี ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตราใหม่!! เหลือ 1%
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 07 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
(รวม VAT)
8
 • เรียนรู้เทคนิคที่ซับซ้อน การสร้างสูตรที่นำมาประยุกต์ใช้งานจริงได้หลากหลาย
 • เทคนิคการสร้าง ค้นหา และจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
 • วิธีการประมวลผล วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 07 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
9
 • ค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง
 • แนวทางการพัฒนาตนเอง และการแก้ปัญหาในการทำงาน
 • เรียนรู้เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างความสุขในการทำงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

วันที่ : 07 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
10
 • ค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง
 • แนวทางการพัฒนาตนเอง และการแก้ปัญหาในการทำงาน
 • เรียนรู้เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างความสุขในการทำงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

วันที่ : 07 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
11
 • Update การยื่นเสียภาษีให้คนต่างชาติต้องคำนวณอย่างไร
 • การยื่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 ก และ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ทาง Internet
 • การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเพิ่มหรือลดเงินเดือน,ค่าตอบแทนพิเศษ,โบนัส
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 07 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
(รวม VAT)
12
 • วิธีการสรุป สาระสำคัญ การนำเสนอ “one slide one situation
 • เทคนิคการสรุปเหตุการณ์ในการดำเนินงานที่สำคัญนำเสนอผู้บริหาร
 • การนำเสนอกราฟ และตัวอย่างการนำเสนอเหตุการณ์ในงบการเงินตามสถานการณ์ต่าง ๆ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 07 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
13
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร
 • ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน
 • เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

วันที่ : 08 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
14
 • มาตรา 23/1 การทำงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง
 • การจัดทำหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กรณีลูกจ้างทำงานนอกสถานประกอบกิจการ ควรมีรายละเอียดใดบ้าง ?
 • เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติ ลูกจ้างสามารถปฎิเสธการติดต่อสื่อสารกับนายจ้างได้หรือไม่ ?
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วันที่ : 08 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
15
 • การเปรียบเทียบความแตกต่าง ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด53
 • กระบวนการกระทบยอดจะเริ่มจุดใด และมีรายการอะไรบ้าง
 • ตัวอย่าง Case Studies การกระทบยอดที่สำคัญที่สุดที่ทุกกิจการต้องกระทบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 08 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
(รวม VAT)
16
 • การวิเคราะห์งบประมาณก่อนดำเนินงาน (Assessment Budge)
 • Reactive Budgeting & Proactive Budgeting
 • การใช้งบประมาณเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงาน (Budgeting for Performance Control)
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 08 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
17
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร
 • ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน
 • เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

วันที่ : 08 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
18
 • เหมาะกับธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
 • เน้นการนำไปใช้ได้จริง พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
 • การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม และเงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ : 08 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
19
 • การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชี
 • การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ประเด็นความเสี่ยงของรายการในงบการเงินที่นักบัญชีควรระมัดระวัง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 08 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
20
 • การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
21
 • การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
22
 • เครื่องมือทางการเงินที่ช่วยวิเคราะห์งบการเงิน สะดวกและทันต่อยุคดิจิทัล
 • เทคนิคการรายงานภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่ผู้บริหารระดับสูง
 • ตัวอย่างวิธีรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินเพื่อวิเคราะห์ทิศทางของบริษัท
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

วันที่ : 11 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
(รวม VAT)
23
 • Update การลดอัตราภาษี 17% ของชาวต่างชาติ
 • การคำนวณภาษีของพนักงานชาวต่างชาติ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีของชาวต่างชาติ? มีแค่ไหน-ใช้อย่างไรให้ครบถ้วน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 12 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
(รวม VAT)
24
 • วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน และการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน
 • การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
 • Work Shop วิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงินจริง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 12 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
25
 • รวม 10 ทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ
 • เรียนรู้การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
 • Upskills เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

วันที่ : 13 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
26
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพื่อลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 13 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
27
 • เทคนิคการบริหาร Inventory Management / BOM / ABC 
 • การบริหารการผลิตแบบ Lean และการใช้ข้อมูลต้นทุนช่วยการตัดสินใจ
 • เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 13 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
28
 • เจาะลึกปัญหาประเด็นข้อผิดพลาดบัญชี 5 หมวด
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 5 หมวด
 • หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ถูกต้องตามาตรฐานรายงานทางการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 14 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
(รวม VAT)
29
 • ผลกระทบ...กรณีไม่รู้ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ INCOTERMS 2020 กฎเกณฑ์ใหม่ 
 • ข้อควรระวัง และ มเสี่ยง ของ INCOTERMS 2020 แต่ละประเภท
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศที่ผู้ประกอบการต้องรู้
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

วันที่ : 14 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
30
 • การจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้า-ส่งออก
 • หลักการบริหารพื้นที่และการจัดสถานที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
 • เทคนิคการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้า (หัวใจสำคัญของงานคลังสินค้า)
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.กนก จุฑามณี

วันที่ : 14 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
31
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 14 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
(รวม VAT)
32
 • วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ
 • จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นที่จะไปสู่การเกิดรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 • กรณีศึกษาการวิเคราะห์และคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

วันที่ : 14 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
33
 • เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
 • วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
 • หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

วันที่ : 15 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
34
 • การตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการกระทบยอดรายได้-รายจ่าย
 • ข้อสังเกตในการปิดงบรายเดือน งบสิ้นปีเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 • เทคนิคการตรวจสอบการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 15 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
(รวม VAT)
35
 • มาตรา 23/1 การทำงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง
 • การจัดทำหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กรณีลูกจ้างทำงานนอกสถานประกอบกิจการ ควรมีรายละเอียดใดบ้าง ?
 • เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติ ลูกจ้างสามารถปฎิเสธการติดต่อสื่อสารกับนายจ้างได้หรือไม่ ?
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 15 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
36
 • กําหนดให้ยื่นแบบผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ยกเลิกการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 ก และ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ทางกระดาษ
 • กฎหมายใหม่!!สรรพากรเก็บภาษีจากหน้าที่งานหรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 15 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
37
 • รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปัจจุบัน
 • เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
 • ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อ.ธนัย นพคุณ

วันที่ : 15 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
38
 • ปัญหาระบบบัญชีลูกหนี้ ประเภทของลูกหนี้ และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • การวางระบบควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
 • การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 15 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
39
 • กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ
 • มุมมองที่แตกต่างระหว่างฝ่ายบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่องบการเงิน
 • การวัดดัชนีความสำเร็จจากงบการเงินสำหรับธุรกิจ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

วันที่ : 15 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
40
 • เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
 • วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
 • หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

วันที่ : 15 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
41
 • การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม
 • การแยกค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • การจำหน่ายทรัพย์สิน การทำลายทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ

วันที่ : 15 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
(รวม VAT)
42
 • Update กฎหมายที่เกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • การพิจารณาหลักความสัมพันธ์ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • การปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของสรรพากร (Adjustment)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 16 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
43
 • Update กฎหมายที่เกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • การพิจารณาหลักความสัมพันธ์ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • การปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของสรรพากร (Adjustment)
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 16 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
44
 • ปัญหาที่พบสำหรับรายการข้อมูลทางการบัญชีก่อนที่จะนำส่งงบการเงิน
 • การสอบทานวิธีการรรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี
 • ข้อควรระวังในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งงบการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 16 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
45
 • วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน
 • เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • วิธีการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

วันที่ : 18 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
46
 • Update กฎหมาย e-Withholding Tax ล่าสุด (ตามมติคณะรัฐมนตรี 24 ม.ค.66 )
 • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
 • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 19 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
47
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 19 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
48
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบการเงินรวม
 • งบการเงินรวมกรณีบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ
 • ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ : 19 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
(รวม VAT)
49
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs
 • การแก้ไขรายการที่ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  ประมาณการทางบัญชี/ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs
 • ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ

วันที่ : 19 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
(รวม VAT)
50
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 19 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
51
 • เข้าใจหลักจิตวิทยาการสื่อสารกับบทบาทของหัวหน้างาน
  ในการสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องที่คาดหวังได้
 • ประยุกต์หลักการของ "จิตวิทยาการสื่อสาร" ไปใช้ได้ในการทำงานจริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

วันที่ : 20 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
52
 • เข้าใจหลักจิตวิทยาการสื่อสารกับบทบาทของหัวหน้างาน
  ในการสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องที่คาดหวังได้
 • ประยุกต์หลักการของ "จิตวิทยาการสื่อสาร" ไปใช้ได้ในการทำงานจริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

วันที่ : 20 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
53
 • Update HS Code (New Version)
 • สรุปประเด็นสำคัญภายใต้เขตการค้าเสรีต่าง ๆ สำหรับ Import/Export 
 • กลยุทธ์การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
54
 • Update HS Code (New Version)
 • Update ข้อตกลงการค้าเสรีการค้าเสรี (FTA) ที่สำคัญ
 • สรุปประเด็นสำคัญภายใต้เขตการค้าเสรีต่าง ๆ สำหรับ Import/Export
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
55
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 21 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
56
 • การนำ Big Data มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในงานบัญชี
 • การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ
 • กรณีศึกษาการทำ Data Analytics สำหรับฝ่ายบัญชี ที่น่าสนใจ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 22 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
57
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
 • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 25 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
(รวม VAT)
58
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
 • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 25 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
59
 • หลักการบัญชีเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
 • สินทรัพย์ของกิจการ,รายได้- ค่าใช้จ่าย การจัดทำหมายเหตุประกอบงบ
 • การปิดบัญชีด้านหนี้สินและทุนการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 26 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
(รวม VAT)
60
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 26 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
61
 • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
 • ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี
 • ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 26 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
62
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 26 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
63
 • ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนและข้อมูลต้นทุนต่อการดำเนินงาน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
 • เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร การคำนวณจุดคุ้มทุน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

วันที่ : 27 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba