Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
 • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 10 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
2
 • กฎหมายใหม่!!!ผลกระทบต่อทุกกิจการ ปัญหาการออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จะเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำรายงานของกิจการได้หรือไม่ อย่างไร
 • ปัญหาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ จุดที่ผู้ออก-ผู้รับต้องระวังในการนำส่ง-ขอคืน VAT
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง

วันที่ : 20 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
3
 • ศึกษาการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีการติดต่อและจ่ายเงินไปยังบริษัทต่างประเทศ
 • ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • อัตราภาษี 5%, 10%, 15% ใช้อัตราใดในการหักภาษี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 20 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
4
• Update การขอ VISA
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก กฎหมายคนต่างด้าวทั้งฉบับ อัตราโทษสำหรับนายจ้างที่ทำผิดพระราชกำหนด
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 19 เม.ย. 2561 ถึง 20 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 2 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
5
 • รายได้ใน แบบ บช.1 ไม่ตรงกับทางบัญชี  จะมีปัญหากับสรรพากรหรือไม
 • ขั้นตอนการยื่น บช.1 ทาง เว็ปไซต์กรมสรรพากร
 • ผลกระทบกรณีไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย(บช.1) หรือยื่นแต่ยื่นไม่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ

วันที่ : 21 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-12.15 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
6
 • Update ล่าสุด... แบบแสดงรายการที่ต้องยื่นด้วยสื่อบันทึกระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์อื่น
 • การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ได้รับ สิทธิประโยชน์ใดบ้าง
 • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ

วันที่ : 21 เม.ย. 2561
เวลา : 13.00-16.15 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
7
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 24 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
8
 • Update ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำ Transfer Pricing
 • หลักเกณฑ์การออกมาตรการใหม่ของ OECD เกี่ยวกับราคาโอน
 • การพิสูจน์ราคาโอนจะพิสูจน์อย่างไรให้สรรพากรเชื่อว่าเป็นราคาตลาด
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 24 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
9
 • 5 สิ่งที่ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารประกอบการลงบัญชี
 • วิธีการแก้ปัญหาเมื่อบันทึกบัญชีผิดพลาด
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ

วันที่ : 24 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง)
(รวม VAT)
10
 • วางแผนงาน HR อย่างมีกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปรับเปลี่ยนจาก HR ADMIN สู่มุมมองใหม่ในการบริหาร HR ด้วย HR Strategy
 • Implementing HR Strategy สู่ภาคปฏิบัติที่เป็น รูปธรรม
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

วันที่ : 25 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
11
 • ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider
 • บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice
 • เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 25 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
12
 • ข้อควรระมัดระวังในการกรอกแบบภ.ง.ด.50 ที่นักบัญชีต้องรู้และพลาดไม่ได้
 • จุดผิดพลาดที่สรรพากรมักพบในการกรอกแบบภ.ง.ด.50
 • การบันทึกรายได้ จะต้องพิจารณาและระวังจุดใดบ้าง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 26 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
13
 • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 27 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (ติดห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์) ถ.พญาไท
(รวม VAT)
14
 • ทำอย่างไร? จึงจะสร้างอินโฟกราฟฟิค (Infographic) ให้เกิดความดึงดูด น่าสนใจ (Designing an amazing Infographics)
 • "ภาพหนึ่งภาพ แทนคำพูด นับพันคำ" จะต้องทำอย่างไร? ให้สามารถสร้างได้ด้วยรูปภาพเพียงรูปเดียว
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์วิน จิราวัฒน์

วันที่ : 27 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba