Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 17 ม.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
2
 • อัตราภาษีที่ดินฯตามบัญชีอัตราภาษีใหม่ อัตราการผ่อนผันและการยกเว้นภาษี
 • แตกต่าง!!ของ ภาษีโรงเรือนและที่ดินปัจจุบัน กับร่างภาษีที่ดินฯฉบับใหม่
 • รวมประเด็นปัญหา และวิธีการแก้ไขจากผู้มีประสบการณ์จริง

CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีท้องถิ่น

วันที่ : 17 ม.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
3
 • ครบทุกประเด็น การวางระบบบัญชี เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 • การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การซื้อสินค้า วัตถุดิบ สินทรัพย์ โดยวิธีการนำเข้า-ส่งออก
 • ประเด็นปัญหาถาษีที่กระทบและการจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร และการควบคุม สำหรับธุรกิจนำเข้า และส่งออก
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 18 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  4
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 18 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  5
  • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
  • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
  • เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 22 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  6
  • ด่วน!!! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ บังคับใช้ ปี2562
  • 7  ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงานสิทธิประโยชน์
  • ค่าชดเชย...สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

  วันที่ : 23 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  7
  • การกระทบปัญหาทางภาษี-บัญชี-แรงงาน-ประกันสังคม
  • การเขียนระเบียบสวัสดิการเพื่อลดข้อโต้แย้งทางภาษี
  • สวัสดิการใดบ้างที่ต้องระมัดระวัง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

  วันที่ : 24 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  8
  • เข้าใจการรับรู้รายได้ทางบัญชีกับทางภาษี พร้อมเคลียร์ประเด็นปัญหารายจ่ายของกิจการเมื่อปิดบัญชี
  • ปิดบัญชี และปิดความเสี่ยงการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 25 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  9
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 25 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  10
  • เหตุ ปัจจัยที่มีผลทำให้การสื่อสาร ประสานงาน สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน
  • ผลเชิงบวกของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบและปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไข
  • กรณีศึกษาและตัอย่างของการสื่อสารและประสานที่มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 25 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  11
  • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
  • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
  • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพือให้สรรพากรตรวจสอบ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

  วันที่ : 29 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  12
  • มีรายได้อะไรบ้างที่กิจการมักหลงลืมนำไปคำนวณกำไรสุทธิและประเด็นที่มักถูกประเมิน
  • การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ณ วันสิ้นรอบบัญชี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 30 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  13
 • กำไรเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดอย่างไร
 • การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
 • การตัดจ่ายบัญชีที่ส่งผลในเรื่องการตกแต่งบัญชี ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 30 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  14
 • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
 • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
 • เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 30 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  15
  • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
  • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง
  CPD บัญชี : 10.30
  CPD อื่น : 1.30
  CPA บัญชี : 10.30
  CPA อื่น : 1.30
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 29 ม.ค. 2562 ถึง 30 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 1 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  16
  • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

  วันที่ : 30 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  17
 • การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม
 • การแยกค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 31 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  18
  • เรียนรู้เทคนิคที่ซับซ้อน การสร้างสูตรที่นำมาประยุกต์ใช้งานจริงได้หลากหลาย
  • เทคนิคการสร้าง ค้นหา และจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
  • วิธีการประมวลผล วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 31 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  19
  • ด่วน!!! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ บังคับใช้ ปี2562
  • 7 ประเด็นหลักและสิทธิประโยชน์ ที่นายจ้างต้องรู้
  • ค่าชดเชยอัตราใหม่!!!...สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

  วันที่ : 31 ม.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba