Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • Update กฎหมายใหม่ 2563 ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • อัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%  และ 2% เมื่อใช้ e-Withholding Tax
 • ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง!!!
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 12 มิ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
2
 • เข้าใจภาระภาษีเมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการใช้ภาษีซ้อน
 • ปัญหาการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 36
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 16 มิ.ย. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
3
• Update นโยบายการปรับลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตั้งแต่ 1 เม.ย. 63
• กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
• ผลกระทบ e-withholding Tax ต่อการปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและงานเกี่ยวข้อง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : *
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 17 มิ.ย. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
4
 • Update กฎหมายภาษีและมาตรการบรรเทาภาระภาษี
 • รายจ่ายของกิจการในภาวะไม่ปกติ สรรพากรจะยอมรับหรือไม่
 • การลด แลก แจก แถม ต่ำกว่าทุนเพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือระบาย Stock สินค้า
CPD บัญชี : *
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : *
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 19 มิ.ย. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
5
 • Update กฎหมาย Transfer Pricing
 • วิธีการ Adjustment
 • การจัดทำ Transfer Pricing Docutmentation
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สาโรช ทองประคำ

วันที่ : 20 มิ.ย. 2563
เวลา : 09.00-12.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
6
 • ใครบ้างที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 • ข้อมูลธุรกรรมที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อส่งให้สรรพากร
 • ระยะเวลาในการยื่นรายงาน Disclosure Form
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สาโรช ทองประคำ

วันที่ : 20 มิ.ย. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
7
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบรับ
  ที่ถูกต้อง พร้อม 10 จุดที่ต้องระวัง และบทลงโทษหากฝ่าฝืน
 • Update ระเบียบการจัดทำ, ส่งมอบ e-Tax Invoice & e-Receipt
CPD บัญชี : *
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : *
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 23 มิ.ย. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
8
 • เรียนรู้จากปัญหาในทางปฏิบัติจริง!!! เจาะต้นตอปัญหาแบบ Case by Case
 • รู้จัก รู้เท่าทัน เพื่อระะวัง และป้องกันใบกำกับภาษีปลอมไม่ให้มีในกิจการ
 • เคลียร์ปัญหาการจัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, สินค้าและวัตถุดิบ
CPD บัญชี : *
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : *
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 24 มิ.ย. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
9
 • เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • ทราบหลักเกณฑ์ในการบริหารบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในการบริหารคน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

วันที่ : 25 มิ.ย. 2563
เวลา : 09.00-12.30 น.
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
(รวม VAT)
10
 • ทราบหรือไม่?? ภาคธุรกิจเสียภาษีลดลง
 • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
 • Update ล่าสุด! กับระยะเวลาดำเนินการใหม่ ในปี 2563
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

วันที่ : 26 มิ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
11
 • 8 ประเด็นปัญหาทางบัญชีช่วง Covid - 19 ที่นักบัญชีห้ามพลาด
 • ประเด็นปัญหาผู้เช่าและผู้ให้เช่ากับมาตรการผ่อนปรน
 • กิจการ NPAEs ใช้มาตรการผ่อนปรนได้หรือไม่ ควรถือปฏิบัติอย่างไร
CPD บัญชี : *
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : *
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 27 มิ.ย. 2563
เวลา : 09.00-12.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
12
 • 8 ประเด็นปัญหาทางบัญชีช่วง Covid - 19 ที่นักบัญชีห้ามพลาด
 • ประเด็นปัญหาผู้เช่าและผู้ให้เช่ากับมาตรการผ่อนปรน
 • กิจการ NPAEs ใช้มาตรการผ่อนปรนได้หรือไม่ ควรถือปฏิบัติอย่างไร
CPD บัญชี : *
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : *
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
เวลา : 09.00-12.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
13
 • ค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง
 • ทำความเข้าใจถึงการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
 • สร้างแนวคิด ปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba