Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • บทบาทและ How to ของ HR ในการทำงานแบบ Remote Working
 • ปัญหายอดฮิตที่เกิดขึ้นของ Remote Working และแนวทางขจัด
 • เรียนรู้ Tips ของการทำงานแบบ Remote Working เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ)

วันที่ : 01 ส.ค. 2564
เวลา :
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (สามารถเลือกวันอบรมได้)
(รวม VAT)
2
 • ก้าวไปสู่อนาคต เปลี่ยนเพื่อไปต่อ HR to HR Next normal
 • พลิกบทบาท สร้างคุณค่า พัฒนางาน HR ให้มีความหมาย
 • ยกระดับศักยภาพ ส่งผ่านความสำเร็จสู่ทีมและองค์กร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วันที่ : 01 ส.ค. 2564
เวลา :
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (สามารถเลือกวันอบรมได้)
(รวม VAT)
3
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 4.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 10 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
4
 • หลักสูตรยอดนิยมที่มีผู้เข้าฟังมากที่สุดในปีที่ผ่านมา... รวมครบ 5 ภาษี!!!
 • Update กฎหมายใหม่ 2564 และมาตรการด้านภาษีที่ต้องรู้!!!
 • กฎหมาย e-Service ใครบ้าง??? ที่ต้องเสีย/ อัตราการหัก ณ ที่จ่ายใหม่ 2%
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 4.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 13 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
5
 • Update กฎหมาย Transfer Pricing
 • หลักเกณฑ์ การยื่น Disclosure Form
 • กฎหมาย Transfer Pricing ที่กำลังเป็นประเด็นร้อน เรื่องของการประเมินราคาตลาด
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 4.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 16 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
6
 • วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน
 • เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • วิธีการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
CPD บัญชี : 2.00
CPD อื่น : 2.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 17 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
7
 • ปัญหาการบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วน
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาเอกสารในการบันทึกบัญชี การสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 4.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 19 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
8
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 • ทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินปี 2564 และเทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร
 • แผนธุรกิจและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
CPD บัญชี : รอ
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0:0
CPA อื่น : 0:0
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 19 ส.ค. 2564 ถึง 27 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
9
 • เจาะประเด็นผลกระทบต่อกิจการเมื่อสรรพากรนำกฎหมาย e–Payment มาใช้ในการจัดเก็บภาษี
 • หัก ณ ที่จ่ายอัตราใหม่ 3% 5% เหลือ 2% มีเงื่อนไขอย่างไร? คุ้มจริงหรือไม่?
 • เทคนิคชี้แจงเมื่อ “ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน” ถูกเรียกตรวจ หลักฐานที่ต้องจัดเตรียมมีอะไรบ้าง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 4.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 23 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
10
 • Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2564
 • วิสัยทัศน์ (Vision) สำหรับผู้ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องมี
 • การบริหารข้อมูลทางภาษี-บัญชี ของผู้จัดการที่ไม่ควรพลาด
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 24 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(รวม VAT)
11
 • การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับกิจการ
 • เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ  Actual Cost
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 24 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
12
 • แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางการเงิน
 • สร้างมาตรฐานในการรองรับความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กร
CPD บัญชี : 4.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อ.คำนึง สาริสระ

วันที่ : 24 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
13
 • หลักสูตรยอดนิยมที่มีผู้เข้าฟังมากที่สุดในปีที่ผ่านมา... รวมครบ 5 ภาษี!!!
 • Update กฎหมายใหม่ 2564 และมาตรการด้านภาษีที่ต้องรู้!!!
 • กฎหมาย e-Service ใครบ้าง??? ที่ต้องเสีย/ อัตราการหัก ณ ที่จ่ายใหม่ 2%
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 25 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
(รวม VAT)
14
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 25 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
15
 • ปัญหาในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และแบบกระดาษ
 • e-Tax Invoice กับวิธีการจัดทำบัญชี และการพิสูจน์รายจ่ายของกิจการ
 • บทลงโทษการออกใบกำกับภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 25 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
16

• รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปี 2021
• เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
• ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
คุณภีม เพชรเกตุ

วันที่ : 25 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
17
 • การตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เทคนิคการตรวจสอบการทํางานด้านบัญชีและภาษี อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีแก้ไข และเตรียมเอกสารเพื่อบรรเทาภาระภาษีเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 25 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
18
 • เทคนิคการบันทึกบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์การลงทุนอุตสาหกรรมเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 • สิทธิประโยชน์ที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 26 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
(รวม VAT)
19
 • Cases การต่อสู้คดีที่ชนะสรรพากร
 • Cases จุดเสี่ยงของการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากบริษัทในเครือ
 • Cases การตรวจสอบรายการบวกกลับที่ต้องระวัง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 27 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(รวม VAT)
20
 • เทคนิคการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ
 • เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้ากระดาษ
 • เทคนิคนำเสนอที่เพิ่มความน่าสนใจและการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 27 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
(รวม VAT)
21
 • เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนำเสนอ Financial Analysis
 • เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอสถานการณ์
 • อัตราส่วนความสามารถในการหากำไรและอัตราส่วนวิเคราะห์นโนบายทางการเงิน
CPD บัญชี : 4.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 27 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
22
 • การรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารก่อนการปิดบัญชี
 • เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย
 • ข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 31 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
(รวม VAT)
23
 • หลักสูตรยอดนิยมที่มีผู้เข้าฟังมากที่สุดในปีที่ผ่านมา... รวมครบ 5 ภาษี!!!
 • Update กฎหมายใหม่ 2564 และมาตรการด้านภาษีที่ต้องรู้!!!
 • กฎหมาย e-Service ใครบ้าง??? ที่ต้องเสีย/ อัตราการหัก ณ ที่จ่ายใหม่ 2%
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 31 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba