Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 03 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
2
 • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
 • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 06 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
3
 • กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน
 • กฎหมายประกันสังคม
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 ถึง 07 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 3 วัน)
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
4
 • วิธีการจัดทำเอกสารรายจ่ายของกิจการ ทำอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
 • WORKSHOP ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้
 • การป้องกันและวิธีแก้ปัญหารายจ่ายต้องห้าม
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 11 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
5
 • ด่วนที่สุด!! วิธีการสุ่มตรวจแบบใหม่ของกรมสรรพากรด้วยระบบRBA
 • เตรียมรับมือกับการปฏิบัติการจริงของสรรพากรจากเกณฑ์ความเสี่ยง 132 เกณฑ์
 • ระวัง!! กิจการของท่านจะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงด้วย
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 11 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
6
 • เทคนิคการตีความพิกัดเพื่อลดข้อผิดพลาดเรื่องของการนำเข้าส่งออก
 • เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพิกัดหรือจับผิดการเสียพิกัดว่าถูกต้องหรือไม่ต้องทำอย่างไร
 • โทษสูงสุดของการเสียพิกัดไม่ถูกต้อง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

วันที่ : 12 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
7
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 12 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
8
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 12 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
9
 • ความต่างในการรับรู้รายได้ตามหลักบัญชีและภาษี รวมปัญหาและวิธีแก้ไข
 • ปัญหาการส่งเสริมการขาย มีวิธีปฏิบัติอย่างไร บันทึกรายจ่ายอย่างไร
 • ปัญหาค่ารับรอง รายจ่ายส่วนตัวของผู้บริหาร มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 12 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
10
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพือให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 14 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
11
 • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping
 • ข้อดีและประโยชน์ของการจัดทำ Tax Mapping
 • Tax Mapping สามารถช่วยวางแผนภาษีได้
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 17 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
12
 • ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider
 • บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice
 • เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง

CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 17 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
13
 • การตรวจแบบ ภ.พ.30 จากระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากร กรณีที่ระบบแจ้งว่าผิดปกติ???
 • มีภาษีที่ชําระไว้เกินจํานวนมากแต่ไม่ประสงค์ขอคืนจะมีผลอย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

วันที่ : 19 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
14
 • กฎหมายใหม่!!!ผลกระทบต่อทุกกิจการ ปัญหาการออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จะเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำรายงานของกิจการได้หรือไม่ อย่างไร
 • ปัญหาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ จุดที่ผู้ออก-ผู้รับต้องระวังในการนำส่ง-ขอคืน VAT
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 20 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
15
 • การลงรายจ่าย 2 เท่าจากการพาพนักงานไปสัมมนาเมืองรอง
 • การหักค่าลดหย่อนของพนักงาน, ลูกจ้าง 2561-2562
 • ลดหย่อนค่าฝากครรถ์/ค่าคลอดบุตร 60,000 บาท มีเงื่อนไขอย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

วันที่ : 20 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
16
* UPDATE การเปลี่ยนแปลงทางด้านบัญชีและภาษีอากร เรียนรู้ CASE STUDY และ ลงมือทำ Workshop จากข้อมูลปฏิบัติจริง
1. การพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหารอย่างมืออาชีพ
2. การจัดทำรายงานการบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจและบริหาร
3. การวางระบบบัญชีให้ได้ประโยชน์ต่อกิจการสูงสุดและการควบคุมภายในและแนวทางป้องกันการเกิดทุจริตในองค์กร
4. มาตรฐานการบัญชีที่สำคัญและจำเป็นต่อนักบัญชีและมาตรฐานการบัญชีท่กี ระทบต่อทุกธุรกิจ(PAEs และ NPAEs)
5. วิเคราะห์งบการเงินเพื่อ การตัดสินใจและบริหาร มองภาษีอย่างมืออาชีพ Update กฎหมายภาษีอากร
CPD บัญชี : 36
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 36
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 ถึง 07 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 10 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
17
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 20 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
(รวม VAT)
18
 • พ.ร.บ. สกัดการโอนทรัพย์สิน-กำไร เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
 • การจัดทำรายงานธุรกรรมต่อกรมสรรพากรที่มี!โทษปรับถึง 200,000 บาท
 • ประเด็นที่กรมสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับรายการTransfer Pricing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

วันที่ : 24 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
19
 • ด่วน!!! ครม.อนุมัติขยายเวลาถึง 31 ธ.ค.2561
 • ทรัพย์สินประเภทใดที่โอนแล้วได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ทรัพย์สินที่ “มี” “ใช้” ในการประกอบกิจการ “ก่อนโอน” พิจารณาอย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 24 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
20
 • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
 • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง

CPD บัญชี : 12
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 12
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 24 ก.ค. 2561 ถึง 25 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
21
 • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 26 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba