Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ทิศทางของมาตรฐานรายงานทางการเงินในอนาคต
 • สรุปประเด็นที่สำคัญของการเปลี่ยนเเปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน (PAEs เเละ NPAEs)
 • ข้อผิดพลาดที่มักพบในการจัดทำงบการเงิน (PAEs เเละ NPAEs)
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 06 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-12.15 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  2
 • ทิศทางของมาตรฐานรายงานทางการเงินในอนาคต
 • สรุปประเด็นที่สำคัญของการเปลี่ยนเเปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน (PAEs เเละ NPAEs)
 • ข้อผิดพลาดที่มักพบในการจัดทำงบการเงิน (PAEs เเละ NPAEs)
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 06 พ.ย. 2562
  เวลา : 13.15-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  3
  • ค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง
  • สร้างแนวคิด ปรับมุมมอง ทัศนคติ และเสริมสร้างนิสัยของการทำงานแบบมืออาชีพ
  • แนวทางการพัฒนาตนเอง และการแก้ปัญหาในการทำงาน
  • เรียนรู้เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างความสุขในการทำงาน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 07 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  4
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

  วันที่ : 07 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-12.15 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  5
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

  วันที่ : 07 พ.ย. 2562
  เวลา : 13.15-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  6
  • ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
  • ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ?
  • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร

  วันที่ : 08 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมริชมอนด์
  (รวม VAT)
  7
  • พร้อมหรือไม่? เมื่อข้อมูลการรับ-โอนเงินในปี 2562 ของคุณทั้งหมด!!!
   จะถูกส่งให้สรรพากรในเดือน มีนาคม 2563
  • วงจรของ e-Tax Invoice & e-Receipt e-Withholding Tax e-Filing
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 08 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  8
  • รวมเทคนิคการตรวจสอบการทำงานทั้งด้านบัญชี และภาษี เพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี และหัวหน้าฝ่ายบัญชี
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 08 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
  (รวม VAT)
  9
 • การตรวจสอบเอกสารการประกอบการบันทึกบัญชีช่วงสิ้นปี
 • การวางเเผนตรวจการนับสินค้าคงเหลือเเละสินทรัพย์ถาวร ณ วันสิ้นงวด
 • การเตรียมข้อมูลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 08 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-12.15 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  10
 • การตรวจสอบเอกสารการประกอบการบันทึกบัญชีช่วงสิ้นปี
 • การวางเเผนตรวจการนับสินค้าคงเหลือเเละสินทรัพย์ถาวร ณ วันสิ้นงวด
 • การเตรียมข้อมูลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 08 พ.ย. 2562
  เวลา : 13.15-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  11
  • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 12 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  12
  • Update กฎหมายใหม่ ประเด็นภาษีปี 2562 ที่นักบัญชีต้องทราบ
   ปัญหาจากประเด็นที่เกิดขึ้นจริง!! พร้อมบอกวิธีการแก้ปัญหาแบบครบวงจร
  • รวมปัญหาภาษีจากค่ารับรอง, สวัสดิการ, การหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 13 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  13
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
  • การเผยแพร่ข้อมูลลูกค้า หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • บทลงโทษ โทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับสูงสุด 5 ล้านบาท
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชนกานต์ บุญญสิทธิ์

  วันที่ : 14 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  14
  • Update มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงินที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2561

  • ข้อกำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน

  • รวมประเด็นทางการบัญชีเกี่ยวกับเหตุกาณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  • รวมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงิน

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 15 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  15
  • โฆษณาขายสินค้า/บริการอย่างไรผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  • พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่คนทำเว็บ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และเจ้าของกิจการบริษัทต้องระวัง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 15 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  16
  • เข้าใจการรับรู้รายได้ทางบัญชีกับทางภาษี พร้อมเคลียร์ประเด็นปัญหารายจ่ายของกิจการเมื่อปิดบัญชี
  • ปิดบัญชี และปิดความเสี่ยงการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วราวรรณ กิจวิชา

  วันที่ : 15 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  17
  • การวางแผนภาษีพร้อมเทคนิคการตรวจสอบรายการทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ
  • Workshop การจัดทะเบียนรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อกิจการ
  • วิธีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราและค่าใช้จ่ายทางภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 15 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  18
  • Highlight เด็ด กับการเคลียร์ 28 สัญญาที่ต้องเสียอากรแสตมป์
  • พลาดไม่ได้กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินเท่านั้น
  • Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับการติดอากรแสตมป์
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง

  วันที่ : 18 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  19
  • การหา“ราคาตลาด” การให้คำชี้แจง การพิสูจน์ราคาตลาดให้สรรพากรยอมรับ
  • ตัวอย่างแนวตอบข้อหารือและคำพิพากษาศาลฎีกาในการประเมินการพิสูจน์ราคาต้นทุนที่แท้จริง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 19 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  20
  • ทางเลือกใหม่ในการยื่นแบบ
  • เทคนิคการแก้ปัญหา เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการยื่นแบบชำระภาษีทาง Internet ทุกขั้นตอน
  • ครบเครื่องเรื่องการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักบัญชีและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

  วันที่ : 19 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  21
  • Update กฎหมายใหม่!! การจัดเก็บภาษี กฎหมาย e-Payment
  • มาตรการภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
  • 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์เสริมศักดิ์ มัยญะกิต

  วันที่ : 20 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  22
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 20 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  23
 • เทคนิคการวางระบบบัญชีและการปรับปรุงระบบบัญชีในยุคปัจจุบัน
 • เทนนิคการวางระบบบัญชีรายได้ และรายจ่าย
 • เทคนิคการเลือกซอฟต์แวร์ทางการบัญชีใช้ในกิจการ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

  วันที่ : 21 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  24
  • ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชี การเงิน ต้องจัดทำเอกสารรับ-จ่ายรูปแบบใหม่
  • Cross check ของสรรพากรจากการรับ-โอนเงิน & เอกสารรับ-จ่ายของกิจการ
  • การออกใบกำกับภาษีให้ตรง Tax Point เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีหลายยอดต่อวัน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 21 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  25
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล / ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ใหม่ล่าสุด!!การจัดทําส่งมอบ e-Tax Invoice, e-Receipt
  • Update เอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีที่ต้องจัดทําและตรวจสอบ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

  วันที่ : 21 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel
  (รวม VAT)
  26
 • การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่าไร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 22 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  27
  • ด่วน!! ลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
   มีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร?
  • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง

  วันที่ : 22 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  28
  • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

  วันที่ : 22 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
  (รวม VAT)
  29
  • เตรียมความพร้อมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16

  • ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ที่กระทบกับงบการเงินของกิจการ

  • ประเด็นการรับรู้รายการสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 จากกรณีต่างๆ

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 23 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  30
  • หลักเกณฑ์สำคัญการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ
  • บริษัทจะ ส่งหนังสือเชิญประชุม...นอกเหนือจากทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่ เช่น ให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรง,ส่งผ่าน e-mail
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 26 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  31
 • กระบวนการบันทึกบัญชีของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจ
 • CPD บัญชี : 5
  CPD อื่น : 1
  CPA บัญชี : 5
  CPA อื่น : 1
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

  วันที่ : 27 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  32
 • เจาะลึก 55 ปัญหาบัญชีภาษีอากรธุรกิจนำเข้า–ส่งออก
 • ประเด็นสำคัญในการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจนำเข้า–ส่งออก
 • การรับรู้รายได้–ค่าใช้จ่ายของธุรกิจนำเข้า–ส่งออก
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 27 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  33
 • การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่าไร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.มนตรี ช่วยชู

  วันที่ : 27 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
  (รวม VAT)
  34
  • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด !!!
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

  วันที่ : 27 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  35
 • การควบคุมที่ช่วยป้องกันและค้นพบทุจริตในจัดซื้อและการจ่ายเงิน
 • การทุจริตด้านการรับเงินและนำฝาก
 • การทุจริตด้านคลังสินค้าและสินทรัพย์
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุชาดา รอดจันทร์ทอง

  วันที่ : 28 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  36
 • การตรวจสอบการบันทึกบัญชีจะเห็นความผิดปกติอะไรบ้างที่ต้องรีบดำเนินการ
 • การกระทบยอดรายได้-รายจ่าย เงินสด ลูกหนี้
 • ข้อสังเกตในการปิดงบสิ้นปีและการปิดงบรายเดือน เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 28 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
  (รวม VAT)
  37
  • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 28 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  38
  • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
  • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง
  CPD บัญชี : 10.30
  CPD อื่น : 1.30
  CPA บัญชี : 10.30
  CPA อื่น : 1.30
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 28 พ.ย. 2562 ถึง 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  39

  Promotion เฉพาะหลักสูตรนี้ !!!

  สมาชิกวารสาร TAX , HR เเละบุคคลทั่วไป "เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท"

  (หลักสูตรเดียวกัน / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 28 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  40
  • วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน
  • เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
  • วิธีการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  41
  • เทคนิคการสร้างระบบงานบัญชีที่รองรับการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์

  • ทางเดินของเอกสารและการบันทึกของวงจรรายได้จากการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

  • กรณีศึกษาระบบบัญชีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  42
  • นับถอยหลัง 1 มกราคม 2563 เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งแรก!!
  • ใครและ ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ?
  • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  43
 • Excel ในการประยุกต์การบริหารการผลิตต่างๆ
 • การจัดทำรายงานด้านการวางแผนการผลิตเพื่อการตัดสินใจด้านบริหารต้นทุน
 • Excel ในการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุน Lean ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.นาถนภา นิลนิยม

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  44
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
  • การเผยแพร่ข้อมูลลูกค้า หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • บทลงโทษ โทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับสูงสุด 5 ล้านบาท
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  45
  • เข้าใจหลักกฎหมายและสามารถวางแผนภาษีได้
  • ลดการเสียภาษีโดยไม่จำเป็น
  • สามารถมองช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อนำไปปรับใช้กับกิจการ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 16.30
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 16.30
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 19 พ.ย. 2562 ถึง 11 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 5 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba