Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ด่วน!! ลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
 • แนวทางรับมือและการชี้แจงต่อสรรพากรเมื่อกิจการอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง
 • e-Withholding Tax, e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Filing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง

วันที่ : 07 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
2
 • รวมปัญหาที่พบมากที่สุดจากการทำงานของนักบัญชี พร้อมวิธีแก้ปัญหา
 • การตรวจนับสินค้าสิ้นปีและการตรวจ Stock สินค้าของสรรพากร จุดที่ต้องระวัง!!!
 • ส่งเสริมการขายสิ้นปี ทำอย่างไรไม่มีปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 08 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
3
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 08 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
4
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
 • การเผยแพร่ข้อมูลลูกค้า หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • บทลงโทษ โทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : *999
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : *999
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์

วันที่ : 09 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
5
 • 20 วิธีภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 วิธีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช่วยลดภาษีพร้อมการวางแผนที่กิจการไม่ควรพลาด
 • Update สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2562
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 13 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
6
 • ด่วน!! 10 จุดเสี่ยงต้องระวัง!! การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากระบบ Data Analytics
 • Hot issue!! ตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม โทษหนัก เสี่ยงติดคุก!!
  หากใช้ใบกำกับภาษีปลอมในกิจการ ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 15 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
7
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 15 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
8
 • ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชี การเงิน ต้องจัดทำเอกสารรับ-จ่ายรูปแบบใหม่
 • Cross check ของสรรพากรจากการรับ-โอนเงิน & เอกสารรับ-จ่ายของกิจการ
 • การออกใบกำกับภาษีให้ตรง Tax Point เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีหลายยอดต่อวัน
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 16 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
(รวม VAT)
9
 • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 16 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
10
 • ปัญหาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ประกอบกิจการ BOI และ NON BOI
 • ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินปันผลจากกำไรหลายๆปีรวมกัน
 • ประเด็นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกอย่างไรให้ถูกต้อง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 20 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
11
 • การวางแผนภาษีพร้อมเทคนิคการตรวจสอบรายการทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ
 • Workshop การจัดทะเบียนรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อกิจการ (ทะเบียนรายการที่ดิน, สัญญเช่า,หลักเกณฑ์และ
  วิธีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราและค่าใช้จ่ายทางภาษี)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ : 20 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
12
 • การเผยแพร่ข้อมูลลูกค้า หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่
 • ข้อควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคลและผู้ประมวล ผลข้อมูล
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : *999
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : *999
บรรยายโดย :
อาจารย์ชนกานต์ บุญญสิทธิ์

วันที่ : 21 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
13
 • ความสำคัญ...ของการเขียนแนวปฏิบัติสวัสดิการ
 • อะไร?คือ ค่าจ้าง อะไร?คือ สวัสดิการ
 • ท่าน...จะบริหารสวัสดิการพนักงานอย่างไร?
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 23 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
14
 • 20 ข้อผิดพลาดที่พบในงบการเงิน พร้อมวิธีแก้ไข
 • เทคนิควิธีการวิเคราะห์รายการทางบัญชี เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
 • แนวทางการปรับปรุงงบการเงิน ผลกระทบ!! ที่จะเกิดขึ้น
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 27 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
15
 • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด !!!
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

วันที่ : 27 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
16
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 27 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
(รวม VAT)
17
 • Update การหักลดหย่อน, การหักค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2562
 • วิธีการคํานวณ หัก ณ ที่จ่าย ปรับเงินเดือน, ค่าตอบแทนพิเศษ, โบนัส
 • ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการหัก ณ ที่จ่าย
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

วันที่ : 28 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
18
 • ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนและข้อมูลต้นทุนต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
 • เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร การคำนวณจุดคุ้มทุน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 28 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
  (รวม VAT)
  19
  • ผลกระทบต่อการการปรับปรุงบัญชีในการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มและความรับผิดทางอาญา

  • การจัดทำบัญชีชุดเดียวตามแนวทางของกรมสรรพากรและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  • การปรับปรุงหนี้สินต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา)

  วันที่ : 29 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  20
  * การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจนําเข้า - ส่งออก
  * การจัดทําบัญชีกับการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเข้า - ส่งออก
  * วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ก่อนสินค้าถูก ศุลกากรจับ
  * เอกสารทางบัญชีกับการนําเข้า-ส่งออกที่นักบัญชีจะต้องระมัดระวัง
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 29 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  21
  • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 29 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
  (รวม VAT)
  22
 • ผลกระทบจากการจัดทํา Sale Promotion การรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน TFRS 15
 • วางแผนภาษีการทํา Sale Promotion ให้บริษัทได้รับประโยชน์สุงสุด
 • ผลกระทบการบันทึกบัญชีจากการจัดทํา Sale Promotion
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 30 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
  (รวม VAT)
  23
 • การวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญการใช้ ROA , ROE ในการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • เทคนิคการวิเคราะห์สถานภาพของบริษัทและเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุด
 • เทคนิคการวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา)

  วันที่ : 30 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : พลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท
  (รวม VAT)
  24
  • ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
  • ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ?
  • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

  วันที่ : 30 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  25
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 30 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมระยองซิตี้
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba