Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ด่วน!!ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ตามพ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรฯแล้ว ต้องยื่นแบบชำระภาษีทุกประเภทผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ e-Filing นับตั้งแต่ 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย 2563
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 05 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
2
 • วิธีการตรวจสอบของสรรพากร ตรวจสอบบัญชีกิจการที่ใช้สิทธิตามหฎหมายฉบับนี้
 • การแสดงข้อมูลทางบัญชีสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงจะบันทึกบัญชีและปรับปรุงทางภาษีอย่างไร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 05 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
3
 • สร้างความยั่งยืนของธุรกิจด้วยกลยุทธ์ “Clean Ocean Strategy”
 • เข้าใจความแตกต่างของ COS กับกลยุทธ์น่านน้ำหลากสี
 • ประยุกต์ใช้ Clean Ocean Strategy กับองค์กรให้เกิดประสิทธิผล
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
คุณสิริชัย สกุลแพร่พาณิชย์

วันที่ : 07 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
4
 • วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • วิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงเหลือ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร
 • วิธีการป้องกันการทุจริต จากการควบคุมภายในคลังสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 13 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
5
 • วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อทิศทางการทำงานของ HR ยุค 4.0
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิตอลในงาน HR
 • เสริมสร้างทักษะการทำงานอย่างสมาร์ทด้วยเครื่องมือ Google
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 13 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
6
 • ด่วน!! ลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
 • แนวทางรับมือและการชี้แจงต่อสรรพากรเมื่อกิจการอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง
 • e-Withholding Tax, e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Filing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 14 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
7
 • เจาะลึกการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ตัวอย่างจริง การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

วันที่ : 14 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
(รวม VAT)
8
 • เรียนรู้มาตรฐานสำคัญของการตรวจสอบภายในอย่างถูกต้อง
 • เป็นหลักปฏิบัติในการวางแผนปฏิบัติ จัดทำรายงาน ติดตามผลการตรวจสอบภายใน
 • สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
คุณกรัณย์ พีระบูล

วันที่ : 18 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
9
 • ประเภทของใบขนสินค้าขาออก
 • เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำพิธีการขาออก
 • สิทธิประโยชน์จาการส่งออก
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

วันที่ : 19 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
10
 • ทำความรู้จัก AI สร้างประโยชน์อะไรบ้างกับธุรกิจ
 • AI จะช่วยให้งานบัญชี Smart ขึ้นได้อย่างไร
 • การปรับตัวของนักบัญชี เมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่
CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
คุณภีม เพชรเกตุ

วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
11
 • เข้าใจแนวคิดและวิธีการในการพยากรณ์การเงินหรือตัวเลขทางการเงิน
 • วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร
 • ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการวางกลยุทธ์ด้านการเงินและบัญชี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
12
 • update พ.ร.บ คุ้มครองเเรงงานฉบับใหม่ การจ่ายชดเชย 300 วัน เป็น 400
 • วิธีการปรับปรุงงบการเงินสําหรับ การบันทึกบัญชีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานใหม่ จาก 300 วันเป็น 400 วัน
 • แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • CPD บัญชี : 4.30
  CPD อื่น : 1.30
  CPA บัญชี : 4.30
  CPA อื่น : 1.30
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

  วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  13
  • การวางแผนภาษีพร้อมเทคนิคการตรวจสอบรายการทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ
  • Workshop การจัดทะเบียนรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อกิจการ
  • รวมประเด็นที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ดินฉบับใหม่
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  วันที่ : 25 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  14
 • กระบวนการบันทึกบัญชีของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  15
 • การวางแผนจัดระบบบัญชีของกิจการ BOI ในยุคดิจิทัล
 • แนวปฏิบัติหลังการได้รับสิทธิประโยชน์ทาง BOI ที่นักบัญชีต้องไม่พลาด
 • ประเด็นสำคัญรายได้และค่าใช้จ่ายของที่เกี่ยวข้องกับ BOI
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  16
  • เจาะลึกขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การออกแบบและปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสม
  • ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

  วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  17
  • เทคนิคการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญเพื6อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้า A4

  • เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้า A4

  • ผู้เข้าอบรมสามารถเรียบเรียงการนำเสนออย่างเป็นระบบ ประกอบกับการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  18
  • หลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19

  • การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า – มูลค่าปัจจุบัน

  • การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba