Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • Update มาตรฐานบัญชี
CPD บัญชี : 1.30
CPD อื่น : 10.3
CPA บัญชี : 1.30
CPA อื่น : 10.3
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 ถึง 01 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
2
 • ปรับมุมมองการบริหารเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 • ถึงเวลาติด Speed ให้องค์กรทะยานสู่ความสําเร็จ
 • บริหารงานและคนเพื่อสร้างอนาคตให้กับพนักงานในองค์กร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

วันที่ : 05 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
3
 • สรุปมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน

 • Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 2018 และอนาคต

 • ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานจากการเปลี่ยนแปลง TFRS 2018

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ : 12 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
4
 • ใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือใน MS Excel กับงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและมาตรฐาน Excel ที่ถูกต้อง
 • หลักสูตร 1 วัน สั้น กระชับ ใช้งานได้จริง  รับฟรี!!! Case study
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 14 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
(รวม VAT)
5
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี ผ่าน 8 Charts เพื่อการนำเสนออย่างน่าสนใจ
 • เพิ่มความสวยงามการนำเสนอข้อมูลแบบรูปภาพและแผนภูมิ
 • สื่อสารข้อมูลบัญชีการเงินกับผู้บริหารให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 18 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
6
 • เรียนรู้การทำ Knowledge Management ตามมาตรฐาน ISO9001:2015
 • แก้ไขปัญหาการสมองไหล องค์ความรู้หายไปกับคนที่ลาออก ด้วยการจัดให้เป็นระบบ
 • สร้าง Best Practice องค์กร ลดอัตราการผิดพลาดและการเกิดซ้ำของปัญหา
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

วันที่ : 19 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
7
 • Update กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
 • หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ
 • การคำนวณเงินอากรสำหรับของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

วันที่ : 19 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
8
 • สร้างความเข้าใจ Bitcoin อีกหนึ่งช่องทางของนักลงทุน
 • Blockchain เกี่ยวข้องอย่างไรกับ bitcoin มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร
 • เริ่มลงทุน Bitcoin อย่างไร มีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยจริง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

วันที่ : 20 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
9
 • ยุติปัญหา "คนเจ้าปัญหา" ด้วยวิธีการแก้ไขอย่างชาญฉลาด
 • เข้าใจเหตุผลของคนเจ้าปัญหาหรือคนประเภทเหลือทน
 • แนวทางการรับมืออย่างเหมาะสมและใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหา
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

วันที่ : 21 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
10
 • บริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยมีผลกระทบต่อกิจการอย่างมาก
 • กระบวนการ แนวทาง การประเมิน และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการบริหารความเสี่ยง
 • จัดทำแผนผฏิบัติการจัดการความเสี่ยง Risk Treatment Plan พร้อมกรณีศึกษา
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

วันที่ : 21 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
11
 • Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน

 • พร้อมแนวทางควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 24 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
12
 • ข้อดีและข้อเสียในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • ประเมินความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ผลประกอบการจากงบการเงินสำคัญอย่างไร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ

  วันที่ : 24 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  13
  • จัดทำ และปิดบัญชี ด้วยความสะดวกรวดเร็วผ่านExcel
  • สรุปข้อมูลบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย Excel
  • ประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 25 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  14
  • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน

  • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

  • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า

  • เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

  วันที่ : 27 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  15
 • ความแตกต่างของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร
 • การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร
 • การวัดมูลค่าของรายได้ด้วยมูลค่ายุติธรรมกับราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 27 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  16
  • เรียนรู้ทฤษฎีการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร

  • พร้อม Workshop เข้ม จากตัวอย่างจริง

  CPD บัญชี : 12
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 12
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.มนตรี ช่วยชู

  วันที่ : 26 ก.ย. 2561 ถึง 27 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 1 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  17
  • เสริมทักษะหัวหน้างานให้เก่งงาน เก่งคนและมีทักษะการบริหารคน
  • เรียนรู้ลักษณะผู้นำ 5 แบบ และลูกน้อง 5 แบบโดยการใช้จิตวิทยาบริหาร
  • ใช้เครื่องมือในการจูงใจให้ตรงกับพฤติกรรมของคน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

  วันที่ : 27 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  18
  • เรียนรู้ระบบจัดซื้อเบื้องต้น และข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับนักบัญชีเพื่อจัดการระบบบัญชีเจ้าหนี้

  • การวางระบบและการบริหารจัดการบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • แนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริตบัญชีเจ้าหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์คำนึง สาริสระ

  วันที่ : 28 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  19
  • สร้างทักษะการให้สัมภาษณ์และการเผชิญหน้าสื่อมวลชน
  • ทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับคำถามที่ไม่อยากตอบ ตอบอย่างไรให้ได้ใจคนฟัง
  • ฝึกปฏิบัติการสื่อสารเชิงบวกในภาวะปกติและเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 28 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  20
  • ประกอบธุรกิจร้านทองอย่างไร จึงจะเสียภาษีได้ประหยัดและถูกต้อง
  • ต้นทุนร้านทองคำนวณอย่างไร
  • ทองคำต้องปรับราคาสินค้าคงดเหลืออย่างไร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 28 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  21
  • Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน
  • การวางแผนภาษีและการคำนวณรายได้สำหรับกิจการ BOI และ NON-BOI
  • วางแผนภาษีกรณีมีผลขาดทุนประจำปีของกิจการ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มงคล ขนาดนิด

  วันที่ : 29 ก.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba