Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ปิดบัญชี และปิดความเสี่ยงการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
 • รวมประเด็นปัญหาและวิธีการรับรู้รายได้ทางบัญชีกับทางภาษี พร้อมเคลียร์ประเด็นปัญหารายจ่ายของกิจการเมื่อปิดบัญชี
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 07 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
2
 • สิ่งสำคัญของธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต้องทราบ
 • สิทธิประโยชน์และระยะเวลาที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • เทคนิคและวิธีการแยก BOI และ NON BOI ให้ถูกต้องและชัดเจน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 14 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
3
 • วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้พนักงานลาออกจากองค์กร พร้อมแนวทางการแก้ไข
 • ศึกษานโยบายเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมและยืดหยุ่น
 • กรณีศึกษาปัญหา Turnover พร้อมถาม - ตอบ ประเด็นปัญหา
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วันที่ : 14 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
4
 • การพิจารณางบการเงินเพื่ออนุมัติสินเชื่อตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • วิธีแก้ไขกรณีงบการเงินมีข้อผิดพลาดและมีการขอปรับปรุงย้อนหลัง
 • งบการเงินที่ส่งให้กรมสรรพากรอย่างไร มีความเสี่ยงในการถูกเรียกตรวจสอบ?
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

วันที่ : 14 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
5
 • จัดทำรายงานทางบัญชี ด้วย Pivot Table ได้อย่างถูกต้อง
 • สรุปข้อมูลทางบัญชี รายเดือน/ปี รายไตรมาส เพื่อการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถใช้ Slicer และ Timeline เพื่อกรอง แยกกลุ่มข้อมูลให้เข้าใจง่ายในหน้าเดียว
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 15 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
6
 • นักแสดงสาธารณะ เสียภาษีอย่างไรให้ประหยัดและถูกต้อง
 • กรณีมีอาชีพอื่น หรือ ประกอบธุรกิจอื่นด้วย ต้องเสียภาษีอย่างไร
 • นักแสดงสาธารณะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่
 • การหลีกเลี่ยงภาษีโดยการจัดให้ผู้อื่นรับเงินแทน มีความผิดอย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์ถนอม เกตุเอม

วันที่ : 16 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-12.00 น..
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
7
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
 • รายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้า
 • แนวปฏิบัติของมาตรฐาน TFRS 15
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์

วันที่ : 18 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมที.เค พาเลซ
(รวม VAT)
8
* การประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องของวงจรรายได้และการรับเงิน
* การประเมินความเสี่ยงจากวงจรรายได้และการรับเงิน
* ประเด็นสำคัญอื่นในการตรวจสอบวงจรรายได้และการรับเงิน
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ

วันที่ : 20 พ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
9
 • การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทในเครือ,สาขา Transfer Pricing
 • การตรวจสอบภาษี โอนทรัพย์สิน กำไร ระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน(Transfer Pricing)
 • มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอะรบ้าง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 20 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  10
  •  ทำไมบริษัทต้องทำเรื่องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและเข้าร่วม CAC
  •  เตรียมพนักงานในองค์กรไม่ให้ทำทุจริต เพื่อเข้าสู่โครงการ CAC
  •  เสริมสร้างบทบาทองค์กร เพื่อมีส่วนร่วมในการลดการทุจริต
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

  วันที่ : 20 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  11
  • เรียนรู้หลักการและวิธีการจัดทำงบการเงินรวมครบทั้งกระบวนการ

  • Workshop การจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

  CPD บัญชี : 12
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 12
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

  วันที่ : 21 พ.ย. 2561 ถึง 22 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 1 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  12
 • หัวใจและการควบคุมภายในของแผนกการเงินของแต่ละธุรกิจพิจารณาอย่างไร
 • ปัญหาสำคัญที่มักพบในแผนกการเงินและระบบงานการเงินและแคชเชียร์
 • กรณีศึกษาปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและแคชเชียร์
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

  วันที่ : 21 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  13
  • สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2561
  • Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
  • รายงานการสอบบัญชีต่างๆ ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

  วันที่ : 21 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงเเรมไบรตัน (ถ.สรรพาวุธ ใกล้สี่เเยกบางนา)
  (รวม VAT)
  14
 • สรุป พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ความเชื่อมโยงกับ ICO
 • เข้าใจขั้นตอนการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
 • ผลกระทบของการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อผู้เกี่ยวข้อง
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  อาจารย์กมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์

  วันที่ : 21 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  15
  • ด่วนที่สุด!!  พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับใหม่ บังคับใช้ 9 ธันวาคม 2561
  • แก้ไข เปลี่ยนแปลงการได้รับเงินชดเชย เพิ่มเป็นอัตราเท่าไหร่
  • วิธีการคำนวณ เงินทดแทน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รำไพ โกมารทัต

  วันที่ : 21 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  16
 • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการลงทุนและมูลค่าด้านการดำเนินงาน
 • การบริหารเงินและ เทคนิคการใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • การบริหารเงินสำหรับโครงการงานก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ การสร้างโรงงาน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ภิมุข จันทร์งาม

  วันที่ : 22 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  17
 • ข้อดีและข้อเสียในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • ประเมินความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ผลประกอบการจากงบการเงินสำคัญอย่างไร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 22 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  18
  • รวม 9 สุดยอดทักษะ Soft Skill เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน
  • พัฒนาศักยภาพการทำงาน เพิ่มพูนทักษะ Soft Skill เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ
  • ประเมินขีดความสามารถพร้อมแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีครบทั้ง 9 ทักษะ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

  วันที่ : 22 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  19
  • จุดสำคัญในการทำสัญญากับภาระภาษีที่ผู้บริหารและนักบัญชีต้องทราบ
  • การวางแผนการทำสัญญาทางธุรกิจกับภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • เทคนิคการร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองทางการค้าเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

  วันที่ : 22 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  20
  • รายได้ของกิจการปั๊มน้ำมัน รวมถึงรายได้จากบริการอื่นๆ ต้องรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีอย่างไร
  • ปัญหาในทางปฏิบัติของ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ธุรกิจเฉพาะ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 23 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  21

  • การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับกิจการ NPAEs ที่ซับซ้อนและกิจการ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน
  • ตัวอย่างการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  • หมายเหตุประกอบงบการเงินสะท้อนผลการดําเนินงานของกิจการอย่างไรบ้าง

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 23 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  22
 • งบกระแสเงินสดและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดในมิติต่าง ๆ
 • Case Study การจัดทํา และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์
 • คุณลักษณะของงบกระแสเงินสดที่มีคุณภาพ ที่พร้อมสําหรับนํามาวิเคราะห์เพื่อไปใช้ให้เกิด
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

  วันที่ : 23 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  23
  • ปัญหาของการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
  • ปัญหาของค่ารับรอง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
  • ปัญหาของรายจ่ายและรายจ่ายส่วนตัว
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

  วันที่ : 23 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงพยาบาลนครธน
  (รวม VAT)
  24
  • จัดทำรายงานทางบัญชี ด้วย Pivot Table ได้อย่างถูกต้อง
  • สรุปข้อมูลทางบัญชี รายเดือน/ปี รายไตรมาส เพื่อการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิผล
  • สามารถใช้ Slicer และ Timeline เพื่อกรอง แยกกลุ่มข้อมูลให้เข้าใจง่ายในหน้าเดียว
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : รอ
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : รอ
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 23 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  25
  • เสริมบทบาทนักบัญชีเพิ่มขึ้นด้วยการเป็น "นักนิติบัญชีศาสตร์"
  • ศาสตร์ที่รวมทักษะทางการบัญชี วิเคราะห์ สอบบัญชี สืบสวนสอบสวน
  • จะช่วยคลี่คลายคดีการทุจริต หรือการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในองค์กร
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรชัย นฤดมกุล

  วันที่ : 24 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  26
 • การควบคุมที่ช่วยป้องกันและค้นพบทุจริตในจัดซื้อและการจ่ายเงิน
 • การทุจริตด้านการรับเงินและนำฝาก
 • การทุจริตด้านคลังสินค้าและสินทรัพย์
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 26 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  27
  • เรียนรู้การตัดสินใจลงทุน ประเภทของการลงทุน ลักษณะการลงทุน
  • เจาะลึกเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
  • รับฟรี Case Study พร้อมสูตรวิเคราะห์
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 26 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  28
  ul>
 • เรียนรู้ระบบจัดซื้อเบื้องต้น และข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับนักบัญชีเพื่อจัดการระบบบัญชีเจ้าหนี้

 • การวางระบบและการบริหารจัดการบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • แนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริตบัญชีเจ้าหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร

 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์คำนึง สาริสระ

  วันที่ : 27 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  29
  • วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท
  • หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆในการกู้เงินจากต่างประเทศ
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 27 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  30
  • เรียนรู้หลักเกณฑ์และกระบวนการนำกิจการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
  • ทราบถึงขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้องหลักในการเข้าจดทะเบียน
  • สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค์ที่กิจการมักพบเจอเมื่อเตรียมเข้าจดทะเบียน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

  วันที่ : 27 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  31
 • รายได้ ต้นุทนและค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับแผนธุรกิจในมุมมองของผู้บริหาร
 • การซ่อมบำรุงใหญ่(Overhaul) ซ่อมเล็ก ต้องพิจารณาอย่างไร จะตัดเป็นต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินถาวร)
 • จุดรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจุดที่ต้องระมัดระวัง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 28 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  32
  • พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย 8D
  • เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อการคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

  วันที่ : 28 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  33
 • เทคนิคการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 • การตรวจสอบและกระทบยอดรายการ ให้ถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
 • ปัญหาการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการและความสัมพันธ์ของรายการที่ผิดปกติ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.มนตรี ช่วยชู

  วันที่ : 29 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  34
 • เทคนิคการทำงานให้เติบโตในสายงานบัญชี การเตรียมความพร้อมนักบัญชียุคดิจิตอลที่บริษัทต้องการ
 • การสร้างมูลค่าตัวงานและตัวเองและเพิ่มมูลค่าในสายตาผู้บริหาร
 • การเชื่อมโยงรายการธุรกิจกับระบบงานบัญชียุคดิจิตอล
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ

  วันที่ : 29 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  35
  • เรียนรู้เทคนิคการวางแผนการทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
  • พัฒนาวิธีการทำงานสู่ความสำเร็จ ด้วยเทคนิคการทำงานเชิงรุกแบบทีม
  • Workshop การทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการทำงานเชิงรุก
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

  วันที่ : 29 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  36
  • Workshop เข้มข้น 30 ชั่วโมง นำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
  • เหมาะสำหรับผู้มีเวลาจำกัด ฝึกสนทนากับเจ้าของภาษาโดยตรง
  • พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในที่ทำงานและกับลูกค้า
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 15 พ.ย. 2561 ถึง 29 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 5 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
  (รวม VAT)
  37
 • เตรียมความพร้อมกับผลกระทบจากการจัดทํา Sale Promotion กับการรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน TFRS 15
 • ภาระภาษีที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาดต้องทราบและวางแผนการทํา Sale Promotion ให้บริษัทได้รับประโยชน์สุงสุด
 • ผลกระทบการบันทึกบัญชีจากการจัดทํา Sale Promotion ห้ามพลาด
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 30 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  38
  • การพิจารณางบการเงินเพื่ออนุมัติสินเชื่อตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • วิธีแก้ไขกรณีงบการเงินมีข้อผิดพลาดและมีการขอปรับปรุงย้อนหลัง
  • งบการเงินที่ส่งให้กรมสรรพากรอย่างไร มีความเสี่ยงในการถูกเรียกตรวจสอบ?
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 30 พ.ย. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba