Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คืออะไร? มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร
 • ประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องให้ความสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัย
 • ตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามและรูปแบบอาชญากรรมต่างๆทางไซเบอร์
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

  วันที่ : 07 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-12.00 น..
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  2
  • การพิจารณารายรับ และการเสียภาษีของมูลนิธิ สมาคม ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • รวมประเด็นการตรวจสอบรายจ่ายของมูลนิธิ สมาคม
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 08 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  3
  • วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อทิศทางการทำงานของ HR ยุค 4.0
  • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิตอลในงาน HR
  • เสริมสร้างทักษะการทำงานอย่างสมาร์ทด้วยเครื่องมือ Google
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 13 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  4
  • การสอนงานในรูปแบบ OJT เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • OJT เน้นการสอนในการปฎิบัติงานจากสถานการณ์จริง
  • Workshop ฝึกการสอนงานแบบ OJT พร้อมทั้งตอบประเด็นปัญหาอย่างชัดเจน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

  วันที่ : 13 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  5
  • โปรแกรมที่ทำงานง่าย แพร่หลาย และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม
  • คนทำงานส่วนใหญ่ ใช้งาน Google app ในการทำงาน
  • การจัดทำโปรแกรมนัดหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิน จิราวัฒน์

  วันที่ : 13 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  6
  • ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณดำเนินการ ด้วย Microsoft Excel
  • แนวทางการจัดทำงบประมาณ และกระบวนการจัดทำงบประมาณ
  • กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 14 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  7
  • การวิเคราะห์อัตรากำลังขององค์กรและแนวทางการบริหารกำลังคนที่เหมาะสม
  • Case Study ศึกษาการกำหนดอัตรากำลังที่วิเคราะห์จากอัตรากำลังตามภาระงาน
  • Workshop ระดมสมองและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

  วันที่ : 14 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  8
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจ
 • เตรียมความพร้อมเมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในองค์กร
 • ศึกษาจากตัวอย่าง Smart Organization by AI
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม

  วันที่ : 15 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  9
  • สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตโดยตรง และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิต การยกเว้น การคืน การลดหย่อนภาษี
  • การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ทั้งระบบ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ประพันธ์ คงเอียด

  วันที่ : 18 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  10
  • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
  • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
  • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 19 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  11
  • ประเภทและรูปแบบรายงานที่ต้องจัดทำ
  • การวิเคราะห์หาช่วงราคาขอธุรกรรมอิสระ
  • การจัดทำ Transfer Pricing Document ตามกฎหมายใหม่
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

  วันที่ : 19 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  12
  • เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น เครื่องมือต่างๆ ในการคำนวณต้นทุนการผลิต
  • ออกแบบแผ่นงาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด
  • สร้างสูตรคำนวณ สรุปผล จัดทำรายงานต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

  วันที่ : 20 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  13
  • สิ่งที่ต้องทราบกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผลกระทบต่อธุรกิจ

  • พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับผลกระทบต่อการบันทึกรายการบัญชี การรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

  • การวางแผนบริหารที่ดินและวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องและกิจการเกิดประโยชน์สูงสุด

  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 20 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  14
 • หัวใจและการควบคุมภายในของแผนกการเงินของแต่ละธุรกิจพิจารณาอย่างไร
 • ปัญหาสำคัญที่มักพบในแผนกการเงินและระบบงานการเงินและแคชเชียร์
 • กรณีศึกษาปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและแคชเชียร์
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 21 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  15
  • เรียนรู้ระบบงานบัญชีทั้งระบบสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านบัญชีบริหาร

  • การดูงบการเงินสำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร

  • ภาษีทั้งระบบสำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

  วันที่ : 21 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  16
  • ช่วยเปลี่ยนแปลงการนำเสนอให้มีพลังและเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้น
  • นำข้อมูลมาแปลงและปรับรูปแบบการนำเสนอให้มีชีวิตชีวา
  • สามารถวิเคราะห์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตรงกับแนวทางที่ต้องการ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

  วันที่ : 21 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  17
  • ประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15

  • ประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16

  • เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 21 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
  (รวม VAT)
  18
  • งานบัญชีและการเงินสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ ผู้บริหารและนักบัญชีมือใหม่

  • การควบคุมดูแลและการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจเพื่อวิเคราะห์การเติบโตของกิจการ

  • การวางแผนและการควบคุมกำไรเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตัวของกิจการในยุค Thailand 4.0

  CPD บัญชี : 12
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 12
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

  วันที่ : 21 พ.ย. 2562 ถึง 22 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  19
  • การนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนควบคุมกำไรและตัดสินใจทางธุรกิจ

  • การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินและธุรกิจ

  • Workshop ทำรายการทางบัญชีและภาษี(Tax Mapping)

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

  วันที่ : 22 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  20
  • ทําไม? เจ้าของธุรกิจ กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรู้ เพราะเกี่ยวกับ “การนําข้อมูลส่วนบุคคล” ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ
  • บทลงโทษ โทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับสูงสุด 5 ล้านบาท
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 22 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  21
 • ปรับการบริหารงานแบบยุคใหม่ให้เป็น Agile Management
 • เน้นการส่งมอบงานที่สามารถนําไปใช้งานได้จริง มากกว่าการทําเอกสารที่ครบสมบูรณ์
 • เข้าใจวิธีการเข้าพบลูกค้าพูดคุยเกี่ยวกับงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานมากกว่าการทํางานตามสัญญาที่เซ็นไว้ตั้งแต่แรก
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ทีปกร ศิริวรรณ

  วันที่ : 22 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  22
  • เข้าใจโครงสรางภาษีตามประมวลรัษฎากร
  • ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0
  • เป็นหลักสูตรภาษีกระชับเข้าใจง่าย
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 27.30
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 27.30
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 05 พ.ย. 2562 ถึง 06 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 5 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  23
 • เทคนิคการนําเสนอสถิติการเนินงานรูปแบบใหม่ ทีกระชับ สร้างความน่าสนใจและเข้าใจง่าย
 • ฝึกปฏิบัติในการ Infographics design เพื่อการนําเสนอให้กับผู้บริหารให้น่าสนใจมากขึ้น
 • ฝึกปฎิบัติการใช้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินโดยโปรแกรสมม Excel เพื่อนําเสนอผู้บริหาร
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

  วันที่ : 26 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : พลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท
  (รวม VAT)
  24
  • ลดความเสี่ยงด้านการตรวจสอบทั้งกฎหมายแรงงานและภาษี
  • เข้าใจความแตกต่างด้านสัญญา
  • ลดปัญหาการตีความเรื่องสวัสดิการ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

  วันที่ : 26 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  25
  • รู้จัก! เข้าใจ! ความต่างของรายจ่ายทางบัญชี กับ รายจ่ายทางภาษี
  • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเอกสารรายจ่ายของกิจการอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
  • WORKSHOP ปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหารายจ่าย เพื่อให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

  วันที่ : 26 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
  (รวม VAT)
  26
 • การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่าไร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 27 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
  (รวม VAT)
  27
  • เข้าใจบทบาท หน้าที่ ของผู้จัดการ HR ในยุคธุรกิจ 4.0
  • เพิ่มทักษะในการบริหาร HR อย่างรอบด้าน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงาน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

  วันที่ : 27 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  28
 • ประเด็นการบันทึกรายการทางการบัญชีด้านรายได้ที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ
 • IFRS 15 กับผลกระทบในเรื่องการรับรู้และการวัดมูลค่ารายได้
 • แนวปฏิบัติการนำรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีมาบันทึกเป็นรายจ่ายให้ถูกต้อง
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 28 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  29
  • หลักสูตรนี้เน้นทางด้านผู้เช่าเป็นสำคัญ

  • ผู้เข้าสัมมนาต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ TFRS 16

  • โจทย์ฝึกปฏิบัติกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับ TFRS 16 สัญญาเช่า

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 28 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  30
 • ปลุก Passion ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 • ทำอย่างไรดี? เมื่อพนักงานหมด Passion ในการทำงาน
 • รวมปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง Passion สำหรับองค์กรยุคใหม่
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ)

  วันที่ : 28 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
  (รวม VAT)
  31
  • รวมกฎหมายดิจิทัล และผลกระทบที่องค์กรพึงระวัง
  • ประเด็นสำคัญของกม.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์,Blockchain,FinTech
  • กม.Cryptocurrency,พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์,พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 28 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  32
  • เจาะลึกขั้นตอนการกำหนดราคาโอนต้องพิจารณามาตรฐานการบัญชี
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการกำหนดราคาโอน (TP documents)
  • ฝึกทำ C by C, Master File, Local File
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  33
  • เทคนิคการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญเพือนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระกาษ

  • เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้ากระดาษ

  • เทคนิคนำเสนอที่เพิ่มความน่าสนใจและการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  34
  • ข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • สิ่งที่ควรพึงระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย
  • บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบข้อบังคับ บทลงโทษ ที่เลขานุการบริษัทจำเป็นต้องทราบ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
  (รวม VAT)
  35
 • มีการวางแผนเพื่อกำหนดวิธีการป้องกันและควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดให้รัดกุม
 • Case Study เกี่ยวกับการทุจริตเงินสดที่เกิดขึ้นจริง
 • แนวทางป้องกันและปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  คุณสิริชัย สกุลแพร่พาณิชย์

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  36
 • ศึกษาและฝึกประเมินวิธีการแปลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาความสามารถในการแปลภาษาอังกฤษได้อย่างมีชั้นเชิง ไม่น่าเบื่อ
 • เพื่มความชำนาญในการแปลภาษาอังกฤษในเอกสารธุรกิจที่ใช้กันทั่วไป
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

  วันที่ : 28 พ.ย. 2562 ถึง 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  37
 • วางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดวินัย บทลงโทษอย่างรัดกุม
 • Case Study เกี่ยวกับการกระทำความผิดของพนักงาน
 • แนวทางป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดข้อพิพาทในองค์กร
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  คุณชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
  (รวม VAT)
  38
  • จับกระแสการตรวจสอบของสรรพากรในปี 2563
  • การปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นงวด การปิดบัญชี
  • วิธีการกลับรายการทางบัญชีให้เป็นรายการทางภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba