Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • Spreadsheet คำนวณค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินทางบัญชี-ภาษี
 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินให้ง่ายและถูกต้องตามกฎหมายภาษี และประหยัดเวลาในการทำงานของนักบัญชี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 19 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
2
 • การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน NPAE จากวันเริ่มประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน
 • การพิจารณาด้านกระดาษทำการในการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีและภาษี
 • การเปิดเผยรายการที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินคือ
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

วันที่ : 20 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมคิงปาร์ค
(รวม VAT)
3
 • Update ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 • รีวิวมาตรฐานสำคัญๆที่เปลี่ยนแปลง 7 ฉบับ
 • แนวโน้มมาตรฐานที่จะบังคับใช้ในอนาคต
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์

วันที่ : 21 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
(รวม VAT)
4
 • Workshop การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 บรรทัดต่อบรรทัด ทั้ง12 รายการ
 • การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 กรณีใช้สิทธิประโยชน์ด้านรายจ่าย1.5 เท่าและ2 เท่า จากการลงทุนจากการซื้อทรัพย์สินใหม่ของกิจการ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 24 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
5
 • ธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร
 • ผลกระทบต่อการสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรผิดพลาด
 • การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษกรณีความผิดฐานสำแดงเท็จ ลักลอบหนีศุลกากร หลีกเลี่ยงอากร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

วันที่ : 24 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
(รวม VAT)
6
 • Update สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
 • การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติฉบับใหม่
 • บทลงโทษกรณีขอคืนอากรเป็นเท็จและการใช้สิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้อง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิประโยชน์ศุลกากร

วันที่ : 25 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
7
 • ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็น ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561
 • สัญญาอะไรบ้าง? เป็นสัญญาเช่าควบคุม และใช้สำหรับธุรกิจประเภทใด?
 • บทลงโทษ ความรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนโทษอาญาหรือไม่?
 • การจัดทำและแก้ไขสัญญาเช่าเดิมอย่างไร? ให้ไม่อยู่ใต้บังคับของ “สัญญาเช่าควบคุม”
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์

วันที่ : 25 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
8
 • ณ วันปิดบัญชี รายการอะไรบ้างในงบกำไรขาดทุนที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายจ่ายที่ข้ามรอบระยะเวลาบัญชีกิจการจะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 26 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง)
(รวม VAT)
9
 • เงินเดือนเป็นค่าจ้าง แต่ค่าจ้างไม่ได้มีเฉพาะเงินเดือน ค่าจ้างคืออะไรกันแน่?
 • ไขข้อข้อใจกับ 45 ประเด็นปัญหาเรื่องค่าตอบแทน
 • กฎทอง 4 ข้อ ที่เป็นข้อคิดเตือนใจในการให้ค่าตอบแทน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

วันที่ : 26 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
10
 • การจ่ายเงินไปต่างประเทศจำเป็นต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ทุกกรณีหรือไม่
 • กู้ยืมเงินจากต่างประเทศต้องนำส่ง VAT หรือไม่
 • ปัญหาที่เกิดจากการจ่าค่าลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศที่ต้องนำส่ง ภ.พ.36
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สาโรช ทองประคำ

วันที่ : 28 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
(รวม VAT)
11
 • ขั้นตอนการนําส่งภ.ง.ด.50 และงบการเงินแบบ e-filing
 • ปัญหาและวิธีการพร้อมทางแก้ในการนําส่งภ.ง.ด.50 และการนําส่งงบการเงินแบบ e-filing ให้สรรพากร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 28 เม.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba