Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
* ความสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบที่เกี่ยวข้องของค่าใช้จ่ายในธุรกิจรับเหมาและอสังหาริมทรัพย์
*งานเอกสารที่สำคัญที่นักบัญชีต้องแม่นยำ และให้ความสำคัญต้องระมัดระวังต่างๆ
* รายจ่ายจากการจ่ายดอกเบี้ยแทน และของแถมต่างๆที่เกี่ยวข้องประเด็นปัญหาใบกำกับภาษี , ภาษีมูลค่าเพิ่ม
* หัก ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 06 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
2
 • หลักสูตรที่รวบรวม ครบ ทุกปัญหาภาษีอากร บนโต๊ะทำงานของนักบัญชี
 • Update กฎหมายใหม่ล่าสุด!!!
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 10 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
3
ภาพรวมการควบคุมภายในตามแนวทางของ J-SOX
J-SOX กับการควบคุมรายงานทางการเงิน ในส่วนที่เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่
การควบคุมภายในด้านรายงานการเงิน (Internal Control over Financial Reporting : ICFR)
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 16 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
4
 • บทบาทของนักบัญชียุคดิจิทัล

 • เครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยในการวิเคราะห์งบการเงิน

 • เทคนิคและตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินให้ผู้บริหารเข้าใจง่าย

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 18 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
5
 • เทคนิคการปรับปรุงแระสิทธิภาพคลังสินค้า
 • หมดปัญหา การเบิก...จ่าย ที่ผิดพลาดของคลังสินค้า
 • การปรับปรุงกิจกรรมต่าง ของงานคลังสินค้า
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

วันที่ : 18 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
6
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ Merger & Acquisition
 • กลยุทธ์และประโยชน์จากการทำ M&A
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำ M&A
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

วันที่ : 19 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
7

* แนวโน้มการเชื่อมรายงานทางการเงินด้วยภาษาอิเล็กทรอนิกส์

* เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจและนักบัญชีกับการรายงานข้อมูลทางการเงิน

* ประโยชน์และผลกระทบของการก้าวสู่รายงานข้อมูลทางการเงินยุคดิจิทัล

* มาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ ทำให้สะดวก รวดเร็ว

* XBRL ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนในธุรกิจได้อย่างไร

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

วันที่ : 19 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
8
 • สินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจและการกระทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 • โทษหนักหากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับอนุญาตลงทะเบียนกับ ก.ล.ต
 • แนวการตรวจสอบและจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลของกรมสรรพากร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 19 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
9

* ระบบภาษีที่ต้องระวังและรูปแบบผังบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านทอง

* การบันทึกรายการบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านทอง

* การคิดต้นทุนและการประหยัดของธุรกิจร้านทอง

* การออกงบการเงินสำหรับธุรกิจร้านทอง การควบคุมภายในของธุรกิจร้านทอง

CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 20 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
10
 • Update ประเด็นทางด้านภาษี-บัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ที่นักบัญชีไม่ควรพลาด
 • ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 24 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
11

*Update มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงินที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2561

*ข้อกำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน

*รวมประเด็นทางการบัญชีเกี่ยวกับเหตุกาณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

*รวมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงิน

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ : 24 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
12
* รายงานแต่ละประเภทควรเป็นอย่างไรจึงจะมีประโยชน์ต่อองค์กร
* รายงานทางบัญชีและการเงินที่สำคัญ
* รายงานด้านการบริหารจัดการทางบัญชี
* รายงานด้านภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องจัดทำให้ถูกต้อง
* เทคนิคการเขียนรายงานทางบัญชีการเงินเพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร
CPD บัญชี : 4.30
CPD อื่น : 1.30
CPA บัญชี : 4.30
CPA อื่น : 1.30
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 24 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
13
 • แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร ที่มก.53/2560 เรื่องพิจารณาเหตุอันสมควร
 • การเตรียมเอกสารทางบัญชีและประเด็นการตรวจสอบ Pre-Audit จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้เพิ่มขึ้นในการยื่นประมาณการกำไรสุทธิ(ภ.ง.ด. 51) ได้หรือไม่
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 25 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
14
* การทุจริตด้านการจัดซื้อและด้านการจ่ายเงิน การทุจริตด้านการรับเงินและนำฝาก
* การป้องกันและค้นพบทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของการจัดซื้อและการจ่ายเงิน
* การควบคุมที่ช่วยป้องกันและค้นพบทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของการรับเงินและนำฝาก
* การป้องกันและค้นพบทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของด้านคลังสินค้าและสินทรัพย์
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สุชาดา รอดจันทร์ทอง

วันที่ : 25 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
15
 • เรียนรู้การตัดสินใจลงทุน ประเภทของการลงทุน ลักษณะการลงทุน
 • เจาะลึกเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
 • รับฟรี Case Study พร้อมสูตรวิเคราะห์
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : รอ
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 25 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
16
 • ความหมายและแนวคิดของ "LEAN"
 • ค้นหาส่วนเกินที่ไม่มีคุณค่าให้พบ และขจัดออกไป
 • ปรับตัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วันที่ : 25 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
17
 • รวม 9 สุดยอดทักษะ Soft Skill เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน
 • พัฒนาศักยภาพการทำงาน เพิ่มพูนทักษะ Soft Skill เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • ประเมินขีดความสามารถพร้อมแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีครบทั้ง 9 ทักษะ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

วันที่ : 25 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
18
 • วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท
 • หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆในการกู้เงินจากต่างประเทศ
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

วันที่ : 26 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
19
 • วิเคราะห์และแสดงข้อมูลบัญชีการเงิน ด้วย Business Intelligent/Dashboard
 • เปลี่ยนมุมมองการนำเสนองานบัญชีการเงินให้มีสีสันด้วย Power BI Desktop
 • สนับสนุนการตัดสินใจขอผู้บริหาร ด้วยการนำเสนอความสัมพันธ์ของข้อมูลตัวเลข

 

 


CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 26 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
20
 • สร้างมาตรฐานต้นทุนฐานกิจกรรม เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสู่การปรับปรุงงาน
 • เรียนรู้การคำนวณต้นทุนกิจกรรม ABC ระบบการจัดการคลังสินค้าและขนส่งสินค้า
 • Workshop การออกแบบ Activity Flow การคำนวณ และการวิเคราะห์ร่วมกัน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.ธีวินท์ นฤนาท

วันที่ : 26 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
21
 • รู้มุมมองเเบบมืออาชีพในการพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชีเเละระบบเอกสารให้ถูกต้องตรงตามประมวลรัษฎากร
 • ทำความเข้าใจกับระบบบัญชี ระบบเอกสาร เเละระบบภาษีอากรที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ
 • ทราบถึงผลกระทบต่อการไม่ปรับปรุงระบบบัญชี ระบบเอกสารให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 26 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
22
 • เรียนรู้เทคนิคการวางแผนการทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 • พัฒนาวิธีการทำงานสู่ความสำเร็จ ด้วยเทคนิคการทำงานเชิงรุกแบบทีม
 • Workshop การทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการทำงานเชิงรุก
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

วันที่ : 26 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
23
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

วันที่ : 31 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba