Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • เกณฑ์ความเสี่ยง กรณีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่รายได้ลดลง
 • เกณฑ์ความเสี่ยง กรณีเงินกู้ยืมกรรมการมาก ไม่สามารถชี้แจงได้
 • วิธีการลดความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 14 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
2
 • “เหตุสุดวิสัย” ตามกฎหมายแรงงาน คืออะไร?
 • “ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” ในการคำนวณค่าชดเชยจะต้องคิดอย่างไร? กรณีลูกจ้างโดนลดเงินเดือน ตามสถานการณ์
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วันที่ : 16 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
3
 • รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปี 2020
 • เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
 • ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ราชิต ไชยรัตน์

วันที่ : 21 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
4
 • ต่อยอดความรู้แบบไม่รู้จบด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร
 • แนวทางและวิธีการจัดการความรู้ ที่ใช้ได้จริงในการทำงาน
 • การพัฒนาและประยุกต์ใช้ IT เพื่อสร้างพลวัตในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 21 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
5
 • หักค่าใช้จ่าย 3 เท่า จากการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุด!! จากนายจ้าง
 • เลิกจ้าง ภาระภาษีของลูกจ้าง นายจ้าง
 • คำนวณภาษีกรณี“เลิกจ้าง” ลดเงินเดือน จ่ายเงินเดือนบางส่วน ปรับลดสวัสดิการ
CPD บัญชี : 0:0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0:0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 21 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
6
 • การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และการแยกประเภทหนี้สินทางการเงิน และ ทุน
 • วิธีการพิจารณาด้อยค่าและข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติสำหรับลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ด้านเครดิต
 • การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธนาดล รักษาพล

วันที่ : 22 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
7
 • Incoterms ที่กระทบต่อการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายที่ต้องทราบ
 • Incoterms กับผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก
 • หลักการรับรู้รายได้ส่งออกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ

วันที่ : 22 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
8
 • ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 • ตัวอย่างประกอบความเข้าใจพร้อมบันทึกบัญชี
 • ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบจากการนำ TFRS for NPAEs มาใช้ปฏิบัติ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 23 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
9
 • เป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวที่จะทำให้เอกสารแสดงต่อสรรพากรถูกต้องและใช้เป็นหลักฐานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • เคลียร์ชัดทุกประเด็นจาก CASE จริง ทำจริง เขียนจริง
CPD บัญชี : 0:0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0:0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 26 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
10
 • เหมาะกับธุรกิจที่ไม่ใช้สถาบันการเงิน
 • เน้นการนำไปใข้ได้จริง พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
 • การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม และเงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

วันที่ : 29 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
11
 • รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปี 2020
 • เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
 • ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
คุณภีม เพชรเกตุ

วันที่ : 30 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
12
 • การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกกี่ยวข้องกับกิจการ
 • เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ  Actual Cost
CPD บัญชี : รอ
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : รอ
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 30 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
13
 • ภาระภาษีกับ “การเลิกกิจการ” “ปิดกิจการ” “ปิดกิจการชั่วคราว” ขายกิจการ Takeover Merger & Acquisition (M&A)
 • วิธีการชำระบัญชี เมื่อ“เลิกกิจการ” หรือ ขายกิจการ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 30 ต.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba