Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ความแตกต่างหลักการบัญชีและหลักภาษีอากรเกี่ยวกับสัญญาเช่า
 • ประเด็น Deferred Tax ที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาเช่า
 • ปัญหาและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธนาดล รักษาพล

วันที่ : 10 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
2
 • Accounting Skill เตรียมความพร้อมทักษะด้านบัญชีและการเงิน 
 • Financial Skill เตรียมความพร้อมทักษะด้านการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน
 • เตรียมความพร้อมทักษะด้านการประสานงานและควบคุม (Coordination and Control)
CPD บัญชี : 12.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 12.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 12 พ.ค. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
3
 • ทำสัญญาอย่างไรให้แพทย์เสียภาษีน้อยที่สุด การทำให้เป็นเงินได้ ม.40(ุ6)
 • ยกเว้นเงินได้ของแพทย์จากสถานการณ์ Covid-19 กรณีใดบ้าง?
 • รับ “ตัวอย่างสัญญา ใช้ได้ทันทีและ Trick ในการร่างสัญญามูลค่าหลักแสนบาท
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

วันที่ : 18 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
4
 • ประเด็นภาษีจากการทำ “กล่องสุ่ม” ความเสี่ยงของผู้ขายและผู้ซื้อ
 • ส่งเสริมการขายแบบผสมผสาน (Mix Marketing) กับภาระภาษี
 • แผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 20 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
5
 • ประเด็นภาษีจากการทำ “กล่องสุ่ม” ความเสี่ยงของผู้ขายและผู้ซื้อ
 • ส่งเสริมการขายแบบผสมผสาน (Mix Marketing) กับภาระภาษี
 • แผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 20 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
6
 • เทคนิคการสอบทานกระบวนการทางบัญชี การออกแบบวงจรการค้า การสอบทานการแสดงรายการบัญชี
 • เทคนิคการสอบทานการกระทบยอดรายการให้ถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
 • ประเด็นปัญหาและความท้าทายในการจัดทำงบการเงินที่เกิดขึ้นจริง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 20 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
7
 • เข้าใจธรรมชาติของงานบริการ เพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นคนบริการที่มีศักยภาพ
 • รู้เขา รู้เขา เข้าใจธรรมชาติของคน และวิธีการรับมืออย่างเหมาะสม
 • Game Workshop พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครบ จบ ในที่เดียว
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

วันที่ : 26 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
(รวม VAT)
8
 • การวิเคราะห์งบประมาณก่อนดำเนินงาน (Assessment Budge)
 • Reactive Budgeting & Proactive Budgeting
 • การใช้งบประมาณเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงาน (Budgeting for Performance Control)
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 27 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
9
 • การทำธุรกรรมในปัจจุบัน ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง (Risk) ของฝ่ายบัญชี
 • ทำไม? นักบัญชีจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ Cyber Security (ความปลอดภัยทาง Cyber)
 • Case Study ของ Cyber Security กรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี(ไทยและต่างประเทศ)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

วันที่ : 27 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
10
 • เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี การเงิน ต้องรู้
 • 10 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องระวัง
 • จัดซื้ออย่างไรให้ ถูกต้อง บริษัทไม่ถูกสรรพากรประเมินจากการจัดซื้อ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

วันที่ : 27 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
11
 • ระบบ Blockchain มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี - ภาษี อย่างไร?
 • ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสำหรับงานด้านบัญชี-การเงิน
 • ความปลอดภัยของเทคโนโลยี Blockchain กับการทำธุรกรรมดิจิทัลในอนาคต
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 31 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
12
 • หลักสูตรนี้จะประเมินความเสี่ยงและ Check List การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประเด็น...นายจ้าง ไม่จัดให้มีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า หรือ คู่ค้าเกิดความเสียหาย
  หรือปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นใดนำข้อมูลส่วนบุคคล ไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
 • กรณีเกิดการละเมิดในกรณีต่างๆ และละเมิดที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องดำเนินการอย่างไร?
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วันที่ : 31 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
13
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า
• ประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS15, TFRS16 มาใช้
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 31 พ.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba