Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • การลดต้นทุนอย่างไรให้เหมาะสมในช่วงภาวะวิกฤต
 • เทคโนโลยีชนิดไหนที่จะเข้ามาช่วยสำหรับการลดต้นทุนได้บ้าง
 • รวมกรณีศึกษาไอเดียการลดต้นทุนแต่ละหน่วยงานเพื่อปรับใช้กับธุรกิจของคุณ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

วันที่ : 01 ส.ค. 2564
เวลา :
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (สามารถเลือกวันอบรมได้)
(รวม VAT)
2
 • รายได้-รายจ่ายที่มีความผันแปรที่นักบัญชีต้องระวังในการประมาณการกำไรสุทธิ
 • ประมาณการคลาดเคลื่อน ในสภาวะไม่ปกติ ถือเป็นเหตุสมควรหรือไม่???
 • รวม Case Studies จริงที่ทำให้การประมาณการขาดเกินกว่าร้อยละ 25% พร้อมแนวทางแก้ไข
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 14 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-12.15
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
3
 • แนวปฏิบัติตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่
 • การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ พร้อมตัวอย่าง
 • ฝึกปฏิบัติการประนอมค่าเช่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
CPD บัญชี : 2.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 18 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-12.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
4
 • วิธีการสรุป “ย่อ” รายงานทางการเงินให้กระชับ สำหรับนำเสนอผู้บริหาร
 • การออกแบบสื่อ การนำเสนอ และการจัดวาง โครงสร้างของการสรุปย่ออย่างเป็นสัดส่วน
 • แนวทางในการนำเสนอ งบการเงิน อย่างย่อ เพื่อนำเสนอทิศทางและรายละเอียดสาระที่สำคัญ
CPD บัญชี : 2.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 20 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-12.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
5
 • มูลหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้
 • Case Studies การจำหน่ายหนี้สูญที่ลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
 • ติดตามทวงถามหนี้อย่างไร? ให้สามารถจำหน่ายหนี้สูญได้
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 24 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
(รวม VAT)
6
 • บัญชีดิจิทัล กับงานบัญชีกึ่งอัตโนมัติในปัจจุบัน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 • เทคโนโลยีใดบ้างที่สามารถนำเข้ามาใช้ในระบบบัญชีดิจิทัล
 • ตัวอย่างการใช้งานจริงจากโปรแกรมบัญชีดิจิทัล และการนำมาปรับใช้
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
อ.ราชิต ไชยรัตน์

วันที่ : 24 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
7

 

 • สรุปประเด็นสำคัญ TFRS15 TFRS16 TFRS9 
 • วิธีการผ่อนปรนในการรับรู้รายการสัญญาเช่าในช่วง Covid-19
 • การผ่อนปรนสำหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินในช่วง Covid-19 

 

 

CPD บัญชี : 4.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 4.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

วันที่ : 24 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
8
 • สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น ด้วยแนวทางการบริหารงานแบบผู้นำเชิงรุก (Proactive Leaders)
 • เรียนรู้วิธีคิดและทำ Think & Act แบบผู้นำเชิงรุก
 • พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่เหนือชั้นกว่าเดิม เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
คุณพีรดา รุธิรพงษ์

วันที่ : 24 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-12.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
(รวม VAT)
9
 • รับมือกับการสื่อสารในรูปแบบการทำงานยุค Remote working ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปรับมุมมองความคิดการสื่อสารเป็นเชิงบวก เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร
 • สร้างกำลังใจ ใช้เทคนิคโน้มน้าว จูงใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
คุณอรพินท์ ธีระตระกูลชัย (โค้ชซันนี่)

วันที่ : 27 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
10
 • รวมสุดยอดทักษะที่นักบัญชีทุกคนจำเป็นต้องมี
 • เทคนิคที่จะช่วยบริหารจัดการตนเองและงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงทุกทักษะ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 27 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
11
 • รวมประเด็นผลกระทบกับผลประโยชน์พนักงานจากสถานการณ์ Covid-19
 • หลักการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามบัญชีคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • วิธีการปรับปรุงงบการเงิน การบันทึกบัญชีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
CPD บัญชี : 2.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 2.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

วันที่ : 28 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-12.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
12
 • พลาดไม่ได้!!! ถ้าจะใช้ 2 ระบบในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องทำอย่างไร
 • ทำความเข้าใจระบบ e-Withholding Tax เพื่อช่วยการทำงานของนักบัญชี
 • หลักเกณฑ์การหักภาษีณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป.4/2528
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

วันที่ : 31 ส.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba