ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5026
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/5029
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
21/7213
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
21/5033
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
8
21/3306
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/7223
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3372
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
11
21/5037
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/5057
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/3332
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/5046
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/7217
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
16
บรรยายโดย :
อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
21/7221
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
21/3351/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
19
21/5025
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
20
21/7271
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
21
บรรยายโดย :
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
21/7260/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
22
21/7213/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
23
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
24
21/3370/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
25
21/5066
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
26
21/5006
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
27
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
28
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
29
21/5045
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
30
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
21/7205
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
31
21/3373
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
32
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเกียรติ ลิลิตประพันธ์
21/7274
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
33
21/7708/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
34
21/7285
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
35
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7248
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
36
21/3388
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
37
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป