ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/3351/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
3
21/5025
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/3373/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
21/7282
-
-
-
-
2,800
VAT 196
2,996
3,500
VAT 245
3,745
close booking online
6
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
7
21/7244
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/7218
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/3352
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
close booking online
13
21/3310
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
14
21/3312
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
16
21/7259
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/7208/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
18
21/7241
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
19
21/7242
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
20
21/7254
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
21
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3302
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
22
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
23
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
24
21/3371
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
25
บรรยายโดย :
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
21/7253
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
26
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
27
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป