ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
21/3405
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
2
21/7120
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
3
21/7104
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/3456
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
21/5039
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
21/7139
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/3437
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
9
21/7140
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
21/3430
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/7185
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
12
21/3426
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
21/3439
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
14
21/3435
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
15
21/3454
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
16
21/7107
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
17
21/3436
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป