ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17032/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/1780
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1173
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
5
21/1380/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/3515
12
-
12
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
7
21/1173/4
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
21/1244
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/1949
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
11
21/8015
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
12
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
13
21/8016
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
14
21/1660
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
21/1702
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/8303/1
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
17
21/1275/3
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
18
21/1352
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
21/1888
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17032/2
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/1655
-
รอ
-
รอ
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
21/1151
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
21/8313
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
24
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
21/8203
-
33
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
25
21/3502
-
รอ
-
รอ
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
26
23/4912/2
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
27
21/1857
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
28
21/8420
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
29
21/8008
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
30
21/1171
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/5021
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
32
21/1173/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
33
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
34
21/8405
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
36
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
37
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1837
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
38
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
39
21/5016
-
-
-
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
40
21/8316
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
41
21/5073/7
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
42
21/1275/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
43
21/1275
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
44
21/1669
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
45
21/8420/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
46
21/8420/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
47
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
48
21/1171/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
49
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร
21/17031
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
50
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
51
21/8423
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
52
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
53
21/1173/3
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
54
21/8401
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
55
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
21/1131
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
56
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
57
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1895
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
58
21/3510
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
59
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
reserve
60
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
61
21/8315
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
62
21/1644
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
63
21/1851
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
64
21/1291
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
65
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
66
21/1928
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
67
21/1275/2
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
68
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
69
21/1173/2
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
70
21/1288
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
71
21/1369
-
รอ
-
รอ
4,800
VAT 336
5,136
5,500
VAT 385
5,885
booking online
72
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
73
21/1950
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
74
21/5073/11
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป