ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2931
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/7270
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
23/4069/6
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
6
21/2762/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2254
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/2378
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
23/4065/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
21/2275
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
12
21/2809/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/2386
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
14
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
23/4001
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
21/1363
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
17
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/2148
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
19
21/5064
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
20
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4008
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
21
21/2903
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
21/2109
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
24
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
25
21/2224
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
26
23/4523/3
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
27
23/4514
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
28
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
รศ.สริตา บุนนาค
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/2214
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
close booking online
29
21/2381
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
30
23/4031/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
31
23/4075/3
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
32
23/4046/2
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
33
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
23/4090
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
35
21/2125
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
36
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
23/4501/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
37
21/2187
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
38
21/2193
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
39
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
40
24/4081/9
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
41
21/2239
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
42
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
43
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
44
21/2759
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
45
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
46
23/4043/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
47
21/3607
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
48
21/2277
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
49
21/2762/2
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
50
24/4046/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
51
24/4089/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
52
24/4521/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
53
21/2792
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
54
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
55
21/2261
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
56
23/4072/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
57
21/2102
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
58
21/2300
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
booking online
59
23/4003
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
60
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
61
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5034/13
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
62
24/4046/8
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
63
24/4081/10
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
64
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
65
23/4521/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
66
21/2137
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
67
21/2132
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
68
23/4076/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
69
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
70
21/2115
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
71
21/2758
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
72
23/4079/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
73
23/4082/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
74
23/4505/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
75
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
76
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2180
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
77
23/4083/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
78
23/4086/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
79
21/2783
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
80
21/2237/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
81
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
82
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
83
23/4081/5
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
84
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
85
21/2246
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
86
21/2139
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
87
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
88
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
89
23/4004/1
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
90
21/3605
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
91
21/2757
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
92
21/2758/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
93
21/5070/2
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
94
23/4093
6
-
6
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
booking online
95
21/2802
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
96
21/2795
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
97
23/4009/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
98
23/4059/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
99
21/2768
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
100
23/4910/2
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป