เครื่องมือบริหารองค์กรสมัยใหม่สำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้บริหาร (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2296

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เครื่องมือบริหารองค์กรสมัยใหม่
สำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้บริหาร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. นักบัญชีจะปรับตัวอย่างไรใน ยุค 4.0
1.1 วิเคราะห์เครื่องมือในการบริหารองค์กร รูปแบบใหม่ ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
1.2 เครื่องมือทางการบัญชีและการเงินในมุมมองใหม่
1.3 บทบาทของนักบัญชีที่เกี่ยวข้อง/ส่งเสริมการบริหารกิจการของผู้บริหาร

2. Risk Management to Mega Trends
2.1 แนวโน้มโลก / ธุรกิจอนาคต
2.2 การเปลี่ยนแปลงสำคัญต่างๆ ที่นักบัญชีจะต้องเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์
2.3 การบริหารความเสี่ยงและความไม่แน่นอน(Risk & Uncertainty)

3. การรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan / Management – BCP/BCM)
3.1 ความมั่นคง และการไม่หยุดชะงัก มีความสำคัญในโลกธุรกิจปัจจุบัน
3.2 แนวทางการนำไปปรับใช้ การจัดทำแผน และการกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนที่เหมาะสมกับขนาด
และความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ

4. Process & Activity Management
4.1 การมุ่งสู่องค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน (Operation Focus)
4.2 การบริหารต้นทุนกระบวนการ(Process Cost Management)
4.3 การควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
4.4
ต่อเนื่อง (Continuous แนวทางการนำระบบต้นทุนกิจกรรมและการบริหารต้นทุนกิจกรรม (ABC/ ABM) มาใช้เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างImprovement) และองค์กรมูลค่าเพิ่ม (Value Added Organization)

5. CSR in process
5.1 CSR เพื่อ Sustainability Development (SD) และ Environment Social and Governance (ESG)
5.2 ตัวอย่างการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการดำเนินธุรกิจให้สอดประสานควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร (CSR in Process)
5.3 ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility –CSR) และพัฒนาการสู่การสร้างสรรค์
มูลค่าร่วมกัน (Creating Share Value – CSV)

6. Performance Management & Balanced Scorecard
6.1 การนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้เพื่อความมั่นใจสู่วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กร และการสร้าง
ความชัดเจนสู่การปฏิบัติงาน
6.2 การบริหารผลงานการปฏิบัติงาน (PerformanceManagement) สู่การสร้างมูลค่าองค์กร (Value Creation)
อย่างยั่งยืน
6.3 ระบบการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting System – PBBS)

7. สรุปความเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ มาใช้ในงานการบัญชีบริหาร

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba