มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15 การรับรู้รายได้ที่ให้ใช้กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกประเภท (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2292

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15 การรับรู้รายได้ที่ให้ใช้
กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกประเภท


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน

หัวข้อสัมมนา

1. การระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15
- สัญญาตามคำจำกัดความของ TFRS 15
- กรณีการขยายระยะเวลาของสัญญา
- การประเมินการได้รับชำระหนี้ตามสัญญา กรณีประเมิน Portfolio ของสัญญา
- การกำหนดระยะเวลาของสัญญา กรณีคู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาโดยไม่เสียค่าปรับ
- การเปลี่ยนแปลงสัญญา กรณีเปลี่ยนแปลงงาน ผู้รับเหมาควรรรับรู้การเปลี่ยนแปลงงานอย่างไร
2. สินค้าและบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้าหรือภาระที่ต้องปฏิบัติ
- กรณีมีหลายกิจกรรม
- กรณีบริการขนส่ง
3. กำหนดราคาของรายการ
- การประมาณการได้โบนัสตามผลงาน วัดจากผลลัพธ์หลายผลลัพธ์เป้าหลายเป้า ความสำเร็จหลายระดับ
- การประมาณการ ได้โบนัสตามผลงาน วัดจากความสำเร็จ 2 ระดับ
- การจำกัดจำนวน ที่จะรวมไว้ในราคาของรายการ
- การทบทวนการประเมินจำนวน ถูกจำกัดไว้ในงวดก่อน
- การทบทวนการประเมินจำนวนมีหลายแบบ
- Volume discounts ควรรับรู้การเปลี่ยนแปลงประมาณการอย่างไร
- ให้ rebates แก่ลูกค้า ควรกำหนดราคาของรายการอย่างไร
- สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า กรณีไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่ distinct จะรับรู้ค่าบริการอย่างไร
- สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการที่ distinct ควรรับรู้อย่างไร
- สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการที่ distinct ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
- สิ่งที่ตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า สัญญาว่าจะจ่ายสิ่งตอบแทนที่พิจารณาจากประเพณีปฏิบัติของกิจการ ควรบันทึก
ส่วนลดรายได้ตามประมาณการเมื่อใด
4. การปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
- ราคาขาย standalone ที่สังเกตได้โดยตรง จะปันส่วนราคาให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติอย่างไร
- การประมาณราคาขายแบบ standalone วิธี Residual approach
- การปันส่วนส่วนลดราคาของราคาให้แก่สินค้าและบริการอย่างไร
- การปันส่วนส่วนลดและใช้ residual approach
5. การรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ
- ลูกค้าได้รับประโยชน์และใช้ประโยชน์จากบริการไปพร้อมกันขณะที่กิจการให้บริการ
- ลูกค้าไม่ควบคุมงานระหว่างทำ
- สินทรัพย์ที่สามารถนำไปใช้ในทางอื่นได้
- สินทรัพย์ที่มีรายละเอียดเฉพาะและไม่มี Alternative use
- สิทธิที่จะได้รับชำระเงินจากลูกค้า
- การวัดระดับความก้าวหน้า ภาระที่ต้องพร้อม
- การวัดระดับความก้าวหน้า ปฏิบัติตามภาระและเสร็จบางส่วนก่อนได้สัญญา
6. ผลกระทบเมื่อใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15 ของหลากหลายอุตสาหกรรม
7. การเปิดเผยรายการ
8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba