กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 24 มาตรา สำหรับการบริหารบุคคลในองค์กร***เลื่อน! กรุณาติด่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/3424

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 24 มาตรา สำหรับการบริหารบุคคลในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

Update พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่บังคับใช้ 1 กันยายน 2560
• 24 มาตราอะไรบ้าง? ทำความเข้าใจแต่ละมาตราอย่างถ่องแท้สำหรับการบริหารงานบุคคลในองค์กร
• Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560
• ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานบุคคลในองค์กรแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
- เวลาทำงานปกติ
- ชั่วโมงการทำงาน
- เวลาพัก
- เวลาประเภทต่างๆ ฯลฯ

วิทยากรโดย อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคลในองค์กรต้องทราบ สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (มาตรา 5, มาตรา 11/1)
2. มาตรา 10 การเรียกหรือรับหลักประกัน การประกันการทำงานที่ถูกต้องตาม กฎหมายแรงงาน
3. มาตรา 14/1 สัญญาที่ไม่เป็นธรรม ข้อตกลงในสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
4. มาตรา 15 ความเท่าเทียมทางเพศ การปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงของนายจ้าง
5. มาตรา 17 การบอกกล่าวล่วงหน้า (กรณีสัญญาจ้างสิ้นสุดลง)
6. การกำหนดวัน เวลา ทำงาน (Working Times) มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานอย่างไร
• มาตรา 19 การคำนวณระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง
• มาตรา 20 การนับระยะเวลาทำงาน
• มาตรา 24 ข้อกำหนดห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน การทำงานล่วงเวลา
• มาตรา 26 ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินตามกฎหมายกำหนด
7. จุดบอด...ที่มักเกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับ วันหยุด (Holidays) วันลา (Leave for Absence)
• มาตรา 27 เวลาพัก
• มาตรา 32 วันลาป่วย
• มาตรา 35 วันลารับราชการทหาร
• มาตรา 28 นายจ้างต้องจัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์
• มาตรา 34 วันลากิจ
• มาตรา 36 วันลาฝึกอบรม
8. ปัญหาที่เกิดจาก ความไม่รู้ไม่เข้าใจ ความเคยชินเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
ทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีแรงงาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างขั้นต่ำกรณีต่างๆ
(กรณีเป็นลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างช่วงทดลองงาน)
9. การจ้าง สภาพการจ้างและสภาพการทำงาน
10. การสิ้นสุดสัญญาจ้าง

กำหนดการอบรม

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม S31

ซ.สุขุมวิท 31 (รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท

บุคคลทั่วไป

4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba