e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน (รุ่นที่ 16) จ.ชลบุรี

รหัสหลักสูตร : 21/5070/16

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.


วิทยากร อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

หัวข้อสัมมนา

1. ความจำเป็นของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินต้องทราบ
2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชำระเงินที่เคลื่อน
ย้ายกระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
3. โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเงิน การรับ-จ่าย ค่าสินค้าบริการ และธุรกรรมต่างๆ ทางธุรกิจที่ใช้อยู่
ในระบบการเงินปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางในอนาคต
4. เครื่องมือและวิธีการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบ
๐ Internet Banking
๐ e-Money
๐ EDC
๐ BAHTNET
๐ Digital Wallet
๐ Prompt pay
๐ NFC
๐ Others
5. ระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
๐ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-withholding tax)
๐ ระบบ e-tax invoice by email
๐ ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice /e-receipt)
6. วิเคราะห์-เปรียบเทียบ จุดแข็ง/จุดอ่อน ประโยชน์/ความเสี่ยง และการประเมินความเหมาะสม ความจำเป็นต่อ
ธุรกิจ หรือบริการเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด
7. ปัญหาและข้อควรระวังของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
8. กระบวนการและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรับ-จ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการวาง
ระบบให้ผสมผสานกับกระบวนการชำระเงินเดิมอย่างเหมาะสม
9. เทคนิคและวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับ-จ่ายเงิน ต่างๆ และแนวทางการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
10. สรุปกฎหมาย หลักเกณฑ์ข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
11. เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับความสัมพันธ์ในงานบัญชีและภาษีอากร พร้อมการวางระบบ
เอกสารที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
12. การวางระบบรักษาความปลอดภัยเชิงนโยบายทางบัญชีการเงิน ในกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
13. Roadmap แนวทางการพัฒนาระบบการเงินขององค์กร
14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

สถานที่

Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel
โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บายโซฟิเทล
485/1 ม.10 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เว็บไซต์ http://hotelbaraquda.com/th/
โทรศัพท์ :
038 769 999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba