ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี ให้สรรพากรยอมรับและสอดคล้องกับพ.ร.บ.การบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2311

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. เจาะลึกถึงสภาพปัญหาที่พบในระบบการออกหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารรับ – จ่ายทางบัญชี

ตามหลักภาษีอากร ที่ต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังเป็นพิเศษ

- รายการในเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

- เอกสารที่ใช้ลงบัญชีนำมาใช้ไม่ถูกต้อง

- ปัญหาจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

2. การวางระบบและการออกแบบเอกสารหลักฐานรับ – จ่ายทางบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายบัญชีและสรรพากรยอมรับ

- รายการทางบัญชี

- ลักษณะและประเภทของเอกสารประกอบการลงบัญชี

- ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ

- ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี

3. รายงานต่างๆ ที่ถูกต้องทั้งชนิด และข้อความของแบบฟอร์มในฝ่ายบัญชีตามหลักกฎหมายภาษีอากร

และกฎหมายบัญชีที่ควรจัดทำสำหรับธุรกิจ

- รายงานภาษีซื้อ

- รายงานภาษีขาย

- รายงานสินค้าคงเหลือ

4. เทคนิคการจัดทำและการปรับปรุงเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ กรณี

- ค่ารับรอง ค่าการกีฬา เงินบริจาค ค่าของขวัญ ค่าสวัสดิการ

- รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

- รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเอง รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

5. ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกและการรับใบกำกับภาษีที่นักบัญชีควรทราบ

- การบันทึกรับรู้รายได้

- การบันทึกรับรู้รายจ่าย

- การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

- การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

- หลักเกณฑ์สำคัญใบกำกับภาษีที่มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อได้

6. ภาษีซื้อต้องห้าม

7. สถานที่จัดเก็บเอกสาร วิธีการและขั้นตอนการทำลายเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ

กฎหมายบัญชีและกฎหมายภาษีอากร แนวปฏิบัติเมื่อเอกสารสูญหาย

- การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี

- วิธีการและขั้นตอนการทำลายเอกสาร

- แนวปฏิบัติเมื่อเอกสารสูญหาย

8. e-Tax Invoice e-Receipt

9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Tax Invoice by Email

10. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิคส์

11. คุณสมบัติของผู้ประกอบการจัดทำ ส่งมอบ เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิคส์

12. การจัดทำเอกสารเป็นอิเล็คทรอนิคส์ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการยกเลิก

13. ถาม – ตอบปัญหา

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ภัทรานิษฐ์ เลิศสมานพงศ์

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba