การจัดทำเอกสารประกอบการลงรายจ่ายของกิจการอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ วิธีลงบัญชีและcheck list เอกสารรายจ่ายทางภาษี (workshop) *** เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/1384

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
การจัดทำเอกสารประกอบการลงรายจ่ายของกิจการอย่างไรไม่
ถูกบวกกลับ
วิธีลงบัญชีและcheck list เอกสารรายจ่ายทางภาษี (workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


• รู้จัก! เข้าใจ! ความต่างของรายจ่ายทางบัญชี กับ รายจ่ายทางภาษี
• หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเอกสารรายจ่ายของกิจการ ทำอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
• WORKSHOP ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหารายจ่าย เพื่อให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้
• การป้องกันและวิธีแก้ปัญหารายจ่ายต้องห้าม


วิทยากร อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. รู้จัก! เข้าใจ! ความต่างของรายจ่ายทางบัญชี กับ รายจ่ายทางภาษี
2. ผลกระทบต่อกิจการหากเอกสารรายจ่ายไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
3. ผลกระทบต่อกิจการหากต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) มีอย่างไร ต้องปฏิบัติอย่างไร
4. พิจารณาอย่างไร จะทราบว่า เอกสารรายจ่ายได้ หรือ เป็นรายจ่ายต้องห้าม
5. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการมีหลักเกณฑ์อย่างไร
6. จุดเปลี่ยนทำให้ รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ ไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
7. อะไรคือรายจ่ายต้องห้าม! การแบ่งประเภทของรายจ่ายต้องห้าม
• ไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโดยตรง - รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หา
• รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง - มีทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับกิจการปนกัน
• จ่ายจริงแต่ไม่มีเอกสารหลักฐาน - รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงิน
• ความผิดพลาดของเอกสารที่ทำให้ไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
8. ทำอย่างไรให้รายจ่ายของกิจการไม่ถูกบวกกลับ
9. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเอกสารรายจ่ายของกิจการ ทำอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
10. WORKSHOP ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหารายจ่าย เพื่อให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้
• บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อ-ที่อยู่ของผู้ขาย - ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน
• ซื้อของตลาดสด - ซื้อของจากชาวสวน
• การจ่ายเงินโดยวิธี QR Code หรือโอนเงิน On-line
• รายจ่ายเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีบิล - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
• ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง Easy Pass - ผู้รับเงินให้หลักฐานการรับเงินไม่สมบูรณ์
• ค่าน้ำมันรถและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ของพนักงาน แต่เอามาใช้ในงานบริษัท
• ค่าพาหนะ ค่าTaxi ค่าวินมอเตอร์ไซด์ ค่าส่งเอกสาร - เงินทดรองจ่าย
• ค่าแสตมป์ ค่าไปรษณีย์ และอากรแสตมป์ - ค่าเช่า
• ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน และไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
• ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี/ ใบรับ ที่ไม่มีชื่อบริษัทเป็นผู้จ่าย
• ค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย - ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าที่ไม่ใช่ชื่อกิจการ
• ค่าโทรศัพท์มือของพนักงานแต่นำมาใช้ในกิจการ - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำบุญเลี้ยงพระ ของบริษัท
• ค่าปรับตามกฎหมาย กรณีใดลงเป็นรายจ่ายได้ และกรณีใดเป็นรายจ่ายต้องห้าม
• เงินหรือสิ่งของที่ให้กับพนักงานหรือลูกค้าในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด แต่งงานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช ฯลฯ
• Sale Promotion ลด แลก แจก แถม ให้ลูกค้าต้องจำเอกสารอย่างไร ไม่ถูกบวกกลับ
• ใบกำกับภาษีซื้อ พิจารณาอย่างไรขอคืนได้หรือเครดิตภาษีได้
• ใบกำกับภาษีซื้อต้องห้าม ตรวจสอบวิธีใด - ใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• ใบกำกับภาษีปลอม ตรวจสอบอย่างไร
11. การป้องกันและวิธีแก้ปัญหารายจ่ายต้องห้าม
• รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวให้โดนเสน่หา - รายจ่ายค่าการกุศล
• ค่ารับรองที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด - เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
• รายจ่ายอื่นมีลักษณะเป็นการลงทุน รายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ทำให้ดีขึ้น
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ - รายจ่ายที่ไม่มีเอกสารการรับเงิน
• รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง และรายจ่ายของรอบบัญชีอื่น
• รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือไม่ใช่รายจ่ายของกิจการ
• รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ - การจ่ายโบนัสพนักงาน/กรรมการ
• รายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
12. วิธีการลงบัญชี และ CHECK LIST เอกสารรายจ่ายทางภาษี
• การ CHECK LIST เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี
• รายจ่ายที่เอกสารไม่ครบจะลงบัญชีอย่างไร ทางภาษีต้องบวกกลับหรือไม่


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba