50 ประเด็นการบัญชีเกี่ยวกับเงินปันผลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2920

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

* Update มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกียวข้อง

* วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง

* กรณีศึกษาการจ่ายเงินปันผล ตามวิธีต่าง ๆ

หัวข้ออบรม

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอน การจ่ายเงินปันผล การตั้งสำรอง ของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การจ่ายเงินปันผลบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

3.การจ่ายเงินปันผล ต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อใดและอย่างไร

4. การจ่ายเงินปันผลปีละหลายๆครั้งสามารถกระทำได้หรือไม่

5. การจ่ายเงินปันผล สามารถจ่ายเป็นทรัพย์สิน หุ้น หรือทรัพย์สินอื่นๆนอกจากเงินสามารถกระทำได้หรือไม่

6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การจ่ายปันผลปฏิบัติอย่างไรให้กรมสรรพากรยอมรับ และสามารถนำไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

7. แนวปฏิบัติ และข้อควรระวังในการเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

8. การจ่ายเงินปันผล นักบัญชีจะต้องจัดเตรียมและดำเนินการในเรื่องใดบ้าง

9. หลักเกณฑ์การทางบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

10. ด้านผู้รับเงินปันผล รายได้อย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

11. ด้านผู้จ่ายเงินปันผลจะบันทึกและปฏิบัติทางบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

12. เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผล แนวปฏิบัติที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

- กรณีจ่ายเป็นเงินปันผล

- กรณีจ่ายเป็นตั๋วเงินปันผล

- กรณีจ่ายเป็นหุ้นปันผล

13. วิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ตามมาตรฐานการบัญชี

14. วิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนเผื่อขาย ตามมาตรฐานการบัญชี

15. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

16. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสด นักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

17. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีทางเลือกชำระด้วยเงินสด

18. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เงื่อนไขของข้อตกลงให้คู่สัญญาเลือกวิธีการชำระ

19. รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ชำระด้วยเงินสด

20. การรับรู้รายได้ เกี่ยวกับรายได้เงินปันผล ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

21. การนำเสนอรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง

22. การตั้งสำรองไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผลจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรจนถึงการจ่ายเงินปันผลจริง

23. บริษัทประกาศจ่ายแบ่งส่วนแบ่งกำไรปี ปัจจุบัน แต่ตั้งเป็นค้างจ่าย และได้มาจ่ายเงินปันผลในปีถัดไป ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งจะถือเป็นเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีที่ตั้งค้างจ่ายหรือปีที่จ่ายเงินจริง

24.การจ่ายเงินปันผลไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร และต้องทำการปรับปรุงบัญชีหรือไม่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

25. บริษัทในปีปัจจุบัน มีผลขาดทุน แต่ยังมีกำไรสะสมอยู่ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

26. บริษัทมีกำไร ตั้งแต่ปี ก่อนๆ อยู่จำนวนหนึ่ง จะจ่ายเงินปันผลยอดจ่ายอย่างไร แบ่งเป็นปีๆ หรือไม่ และต้องบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง

27. บริษัทมีกำไรสะสม จะจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้หุ้นส่วนเพื่อไปลงทุนเพิ่ม จะต้องแบ่งจ่ายอย่างไร ต้องตั้งสำรองหรือไม่ และลงบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง

28.วิธีการบันทึกบัญชีการจ่ายเงินปันผลระหว่างดำเนินการ และรหัสบัญชีของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะจัดเป็นประเภทของค่าใช้จ่าย หนี้สิน หรือส่วนของทุน จึงจะถูกต้อง

29. การเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับ กรณีบุคคลธรรมดา นิติบุคคล

30. หน้าที่การหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้จ่ายเงินปันผล ที่นักบัญชีต้องระมัดระวังและต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

* ผู้จ่ายเป็น BOI

* ผู้จ่ายเป็นนิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์

* ผู้จ่ายเป็นนิติบุคคลทั่วไป

31. เครดิตภาษีเงินปันผลบุคคลธรรมดามีเครดิตเงินปันผลอย่างไร นิติบุคคลมีหรือไม่

32. บริษัทผู้จ่ายเงินปันผลเสียภาษีในอัตรา 20% ,25% , 30%, ผู้รับจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลอย่างไร นักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

33. การบันทึกบัญชี สำหรับผู้จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้รับเงินปันผล

34. ปัญหาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใช้หลักเกณฑ์ใด และการตั้งสำรอง นักบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

35. การลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ เมื่อมีการจ่ายส่วนแบ่งกำไร จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร

36. ธุรกิจมีผลขาดทุนสะสมอยู่แต่ปัจจุบันกำไรจะจ่ายเงินปันผลทำได้หรือไม่

37. ธุรกิจมีกำไรสะสมอยู่แต่ปัจจุบันขาดทุนจะจ่ายเงินปันผลทำได้หรือไม่

38. การจ่ายเงินปันผลของกิจการที่มี BOI และ NON-BOI มีวิธีคิดอย่างไร

39. เครดิตเงินปันผลผิดพลาด ออกหนังสือรับรองผิดระบุไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจนตามคำสั่งกรมสรรพากร นักบัญชีต้องแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

40.ไม่เคยจ่ายเงินปันผลเลย และมีกำไรสะสมมากกว่าทุนนักบัญชีควรทำอย่างไร

41. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่สำคัญที่นักบัญชีต้องทราบและต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

42. กรณีศึกษาการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรทางบัญชี มีวิธีการในการปฏิบัติและบันทึกบัญชีอย่างไร

43. กรณีศึกษาการแสดงรายการจ่ายเงินปันผลในงบการเงิน ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด

44. กรณีศึกษาการสำรองเงินไว้ตามกฎหมาย ปฏิบัติอย่างไรจึงจะจ่ายเงินปันผลได้ถูกต้อง

45. กรณีศึกษากิจการไม่เคยจ่ายเงินปันผลมาก่อนเพราะขาดทุนมาตลอด ปรากฏปีล่าสุดมีกำไรมากและต้องการจ่ายเงินปันผล (มากกว่าทุนจดทะเบียน) ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

46. กรณีปัญหาการจ่ายเงินปันผลประเด็นทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ปฏิบัติอย่างไรในฐานะผู้จ่ายเงินปันผล และผู้รับ

47. การจัดสรรกำไรสะสมของกิจการ ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

48. กรณีจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมาย นักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

49. กรณีเลิกกิจการจ่ายเงินปันผล ทางบัญชีจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

50. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba