เทคนิคการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พร้อมเอกสารในการปิดบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1950

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พร้อมเอกสารในการปิดบัญชี

หัวข้อสัมมนา

 1. การบันทึกรายได้-รายจ่ายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
  • การรับรู้รายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • วิธีการในการตรวจเช็ครายได้-รายจ่าย
 2. รายได้ที่ต้องระวังในการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พร้อมเอกสารทางการเงิน
  • รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
  • เงินมัดจำ
  • เงินรับล่วงหน้า
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบกำกับภาษี
 3. สัญญาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กับการรับรู้รายได ้- ค่าใช้จ่ายเมื่อปิดบัญชี
  • สัญญาก่อสร้าง
  • สัญญารับเหมาค่าแรง
  • สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง
  • สัญญารับเหมาช่วง
  • สัญญาบริการแยกการรับเหมา
 4. ค่าใช้จ่ายที่ต้องระวังในการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พร้อมเอกสารทางการเงิน
  • ทุนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
  • ค่าแรงงานและค่าควบคุมงานที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้าง
  • ค่าย้ายอาคาร เครื่องจักร และวัสดุ ไปและกลับจากสถานที่ก่อสร้าง
  • ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์
  • ค่าออกแบบและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ค่าที่ปรึกษา
  • ค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง
  • ค่าประกันภัย
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
 5. ค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จุดที่พลาดไม่ได้เมื่อมีการปิดบัญชี
  • การตรวจสอบทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน -ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
  • การซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา
 6. หนี้สินที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • เจ้าหนี้ทั้งหมด -ภาษีขายตั้งพักสำหรับค่าบริการและการขาย
 7. การตั้งหนี้สูญ การตัดหนี้สูญ ในรอบระยะเวลาบัญชีจัดการอย่างไรเมื่อมีการปิดบัญชี
  • อยู่ระหว่างทวงถามให้ชำระหนี้
  • อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย
  • อยู่ระหว่างแจ้งให้ชำระหนี้ริบเงินประกัน บอกเลิกสัญญา แต่หนี้ค้างมากกว่าเงินประกันตามสัญญา
 8. วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้สิน ก่อนปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • บัญชีธนาคารทั้งหมด
  • บัญชีพัก
  • ลูกหนี้ค้างจ่าย
  • ทะเบียนทรัพย์สิน
  • รายได้ตามเอกสารมากกาว่ารายได้จริง
  • เช็ครับล่วงหน้า
  • การคิดค่าเสื่อมค่าสึกหรอ
  • บัญชีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
  • รายได้ค้างรับ
  • รายจ่ายจริงมากกว่าเอกสารที่ได้รับ
 9. งบกระทบยอดบัญชีพิเศษ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • ภ.ง.ด.1, 1ก
  • ภ.ง.ด.3
  • ภ.ง.ด.53
  • บัญชีพิเศษ
 10. เตรียมความพร้อมเอกสารที่อาจถูกตรวจ
  • บัญชีแยกประเภททั่วไป / แยกประเภทย่อย
  • สมุดรายวัน
  • สมุดเงินสดย่อย
  • สรุปการจ่ายเงินแต่ละวัน
  • ใบสั่งซื้อ (Purchase Order : PO)
  • ใบขอซื้อ (Purchase Request : PR)
  • ใบเบิก วัสดุเพื่อมาทำการก่อสร้าง
  • ใบรับวัสดุเข้าคลับเก็บวัสดุ
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบส่งผลงาน
  • ใบตรวจงาน
  • บัตรต้นทุนงานก่อสร้าง
  • บัตรต้นทุนมาตรฐานของงาน
  • ทะเบียนการก่อสร้าง
  • สมุดเงินฝากธนาคาร
  • ทะเบียนอาคารและบ้าน
  • งบกำไรขาดทุน
  • งบดุล
  • ทะเบียนทรัพย์สิน
  • จำนวนหุ้น
  • งบต้นทุนการผลิตเป็นงาน
  • งบทดลอง
  • สำรองตามกฎหมาย
  • กำไร/ ขาดทุนสะสมยกมา
  • กำไร/ ขาดทุนสุทธิปีปัจจุบัน
 11. รวมประเด็นปัญหาการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • ปัญหาความแตกต่างเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์คงค้างต้องปรับปรุงรายการเพื่อบันทึกอย่างไร
  • แยกสัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้างและสัญญาค่าแรงก่อสร้าง
  • มีรายการเงินให้กู้ยืม แต่ไม่คิดดอกเบี้ย
  • รับเงินมัดจำหรือเงินรับล่วงหน้า หรือไม่ออกใบกำกับภาษีทันทีที่ได้รับเงิน
  • มีรายได้แต่หักกลบลบหนี้ กับผู้รับเหมาช่วง
  • การโอนสิทธิเรียกร้องการชำระเงินตามหนังสือรับรองการชำระเงินลูกค้าให้แก่ธนาคารฯและผู้รับเหมาช่วง
  • การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53เพื่อปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 12. เทคนิครับมือการตรวจย้อนหลัง เอกสารที่ต้องพร้อมเมื่อปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • ภ.ง.ด. 50 ของปีก่อน
  • ภ.ง.ด. 51
  • สบช. 3 อบจ.5
  • ทางแก้ปัญหาการประมาณการกำไรสุทธิภ.ง.ด. 51 ขาด-เกิน
 13. การปิดบัญชีเพื่อเตรียมยื่นแบบ ภ.ง.ด 51, ภ.ง.ด. 50 สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba