Update การหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นๆของพนักงาน 2561 ที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคลต้องไม่พลาด

รหัสหลักสูตร : 21/1275

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update การหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นๆ
ของพนักงาน 2561 ที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคลต้องไม่พลาด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• การหักค่าลดหย่อนของพนักงาน, ลูกจ้าง 2561-2562
• ลดหย่อนค่าฝากครรถ์/ค่าคลอดบุตร 60,000 บาท มีเงื่อนไขอย่างไร
• การหักลดหย่อนลูกคนที่ 2 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
• การวางแผนภาษีเพื่อลงรายจ่าย 2 เท่าจากการพาพนักงานไปสัมมนาเมืองรอง
• รายได้ของพนักงานที่ต้องนำมากรอกในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- โบนัส/ค่าตอบแทนพิเศษ
- ยื่นแบบสิ้นปีให้พนักงาน
• วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/การหัก ณ ที่จ่ายสำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติ

 

วิทยากรโดย อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

หัวข้อสัมมนา


1. Update การหักลดหย่อน, การหักค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2561

 • ค่าฝากครรภ์/ค่าคลอดบุตร 60,000 บาทมีเงื่อนไขอย่างไร
 • กรณีที่ตั้งครรภ์ลูกแฝด การใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าคลอดบุตร/ค่าฝากครรภ์ได้ทั้ง 2 คนหรือไม่
 • กรณีตั้งครรภ์และเกิดภาวะแท้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝากรรภ์ก่อนหน้านั้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาลนำมาลดหย่อนได้หรือไม่
 • กรณีที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม การใช้สิทธิลดหย่อนจะต้องหักเงินช่วยเหลือประกันสังคมออกจากค่าลดหย่อน 60,000 หรือไม่
 • การหักลดหย่อนลูกคนที่ 2
 • กรณีใช้สิทธิหักลดหย่อนลูกคนที่ 2 แล้ว ยังสามารถนำบุตรดังกล่าวมาลดหย่อนในส่วนค่าลดหย่อนบุตรได้อีกหรือไม่
 • กรณีการลดหย่อนบุตรคนที่ 2 บุตรบุญธรรมใช้สิทลดหย่อนได้หรือไม่
 • ท่องเที่ยวเมืองรอง
 • บิลใบเสร็จรับเงินที่ทางโรงแรมในเมืองรองออกให้ ไม่ใช่ใบกำกับภาษีสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานได้หรือไม่
 • การยกเว้นภาษีเงินได้คนพิการต่างด้าว

2. Update ค่าลดหย่อนทางภาษีของบุคคลธรรมดา

 • หักลดหย่อนหรือใช้สิทธิทางภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่
 • การหักลดหย่อนของพนักงานคำนวณอย่างไรไม่ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายขาดไป
 • สมรสระหว่างปี มีบุตรระหว่างปี จะหักลดหย่อนอย่างไร
 • กรณีหักลดหย่อนของสามี หรือ ภริยา ถ้าสามีหรือภริยาไม่มีเงินได้ จะหักอย่างไร

3. สิ่งที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคลต้องวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง

 • Update กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • อัตราภาษี
 • การวางแผนด้านรายได้พนักงาน
 • การวางแผนด้านรายจ่ายบริษัท

4. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ลย.01(แบบรายละเอียดค่าลดหย่อนของพนักงาน)

5. จ่ายเงินได้ให้พนักงานงานอย่างไรไม่ต้องหักภาษี
6. วิธีคิดเงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • กรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละ 2 ครั้ง
 • กรณีออกจากงานระหว่างปีคำนวณหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • แนวทางปฏิบัติในการหักณ ที่จ่ายในการจ่ายค่าจ้างรายวัน
7. Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวกับพนักงานลูกจ้าง ทำอย่างไรไม่มีปัญหากับลูกจ้างและสรรพากร
 • ประเด็นการตรวจสอบสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงานที่กรมสรรพากรมักตรวจสอบ
8. Update หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีออกของนายจ้างเดิมและเข้าทำงานใหม่กับ
 • นายจ้างใหม่หรือทำงานต่อกับนายจ้างเดิม
9. ปัญหาภาษีในการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการของพนักงาน
 • ค่าตอบแทนที่ต้องนำมารวมเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่ายพนักงาน ลูกจ้าง
 • ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานเมื่อเริ่มทำงานกลางปี/ออกจากงานระหว่างปี
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างระหว่างปี
 • กรณีพนักงานมีเงินได้หลายที่จะคำนวณภาษีอย่างไร
 • ปัญหาการหักภาษี ณ ทื่จ่ายรายวัน, Part-Time, พนักงาน โรงงาน
 • ประเด็นปัญหาการหักภาษีลูกจ้างที่เป็นคนต่างชาติและหลักเกณฑ์การหักลดหย่อน
 • กรณีจ่ายค่าจ้างให้กับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย120 วันต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • กรณีจ้างบุคคล/บริษัท จากต่างประเทศเพื่อมาทำออแกไนท์หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยและไม่อยู่ในไทย
 • การวางแผนภาษีในการให้สวัสดิการพนักงานให้บริษัทลงเป็นรายจ่ายได้/พนักงานไม่ถือเป็นเงินได้
 • ส่งเสริมการขายให้กับพนักงานเมื่อทำยอดทะลุเป้าได้รับแพ็คเก็จทัวร์ บริษัทต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัวให้กับพนักงาน
 • กรณีจ่ายโบนัสเป็นทองคำถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่และบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานหรือไม่
 • เบี้ยขยันหรือเงินที่จ่ายที่จ่ายเป็นพิเศษนอกจากเงินเดือนพนักงาน ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • การหัก ณ ที่จ่ายกรณีบริษัทจ้างรถตู้บุคคลธรรมดารับส่งพนักงานของบริษัทต้องถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่
 • การจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานพิเศษในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • ส่งพนักงานไปเรียนต่อต่างประเทศแต่มีการจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนจะต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • กรณีจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • การหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายค่าแรงเหมาจ่าย
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีบริษัทจ่ายเงินค่าเขียนบทความให้กับพนักงาน ลูกจ้าง โดยไม่มอบสิทธิในการเขียนให้กับบริษัท
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายออกเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
 • นายจ้างออกภาษีให้ลูกจ้างพร้อมวิธีการคำนวณภาษีอย่างไร
10. สวัสดิการพนักงานและภาระภาษีที่เกี่ยวข้องสวัสดิการพนักงานทำอย่างไรบริษัทถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้อง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ค่านายหน้า
 • เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพทั้งประกันเดี่ยวและกลุ่ม
 • ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าที่ปรึกษา
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินปันผลให้พนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์
 • เครื่องดื่ม ชา กาแฟที่ให้พนักงาน
 • กรณีบริษัทจัดงานเลี้ยงตามเทศกาลให้กับพนักงานถือเป็นสวัสดิการหรือไม่
 • อาหารเลี้ยงระหว่างปฏิบัติงาน
 • เงินรางวัล ของรางวัลจากการทำงาน
 • บ้านพักฟรีหรือเช่าบ้านให้พนักงานอยู่อาศัยมีบ้านให้อยู่แต่เรียกเก็บค่าเช่าราคาถูก
 • สร้างบ้านให้พนักงานอยู่ ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่และพนักงานต้องคำนวณเป็นเงินได้อย่างไร
 • ซื้อคอนโดให้กรรมการอยู่จะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือเป็นเงินได้ของกรรมการทั้งจำนวน และต้องหักภาษี ณที่จ่ายอย่างไร
 • ให้ทุนการศึกษากับลูกจ้างและบุตรของลูกจ้างจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร - ส่งลูกจ้างเรียนต่อปริญญาโท ต้องถือเป็นเงินได้ของลูกจ้างหรือไม่
11. ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบให้เสียภาษีเพิ่มและวิธีการตรวจสอบ
 • การ Cross Check ของสรรพากร
12. ความรับผิดกรณีนายจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างไม่ถูกต้อง
 • หักขาด
 • หักเกิน
 • หักแล้วไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
 • ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • วันที่จ่ายเงินกับวันที่ออกหนังสือรับรองไม่ตรงกัน นายจ้างออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แต่ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ผลกระทบที่ฝ่ายบุคคล/ฝ่ายบัญชีคำนวณหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด - ใครมีอำนาจในการแก้ไขใบหัก ณ ที่จ่าย
13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba